Tra cứu Thánh Kinh

1 Phao-lô, tôi tớ của Đức Chúa Jesus Christ, được gọi làm sứ đồ, biệt riêng cho Tin Lành của Thiên Chúa,
2 là Tin Lành xưa kia Đức Chúa Trời đã dùng các đấng tiên tri Ngài mà hứa trong Thánh Kinh,
3 về Con Ngài, theo xác thịt thì bởi dòng dõi vua Đa-vít sinh ra,
4 theo thần linh của thánh đức, thì bởi sự sống lại của Ngài từ trong kẻ chết, được tỏ ra là Con Đức Chúa Trời có quyền phép, tức là Đức Chúa Jesus Christ, Chúa chúng ta,
5 nhờ Ngài chúng ta đã nhận ân điển và chức sứ đồ, để đem mọi dân ngoại đến sự vâng phục của đức tin, vì danh Ngài,
6 trong các dân ấy các anh chị em cũng đã được gọi bởi Đức Chúa Jesus Christ;
7 gửi cho hết thảy những người yêu dấu của Thiên Chúa tại thành Rô-ma, được gọi làm thánh đồ. Nguyện cho các anh chị em được ân điển và sự bình an từ nơi Thiên Phụ chúng ta, và từ nơi Đức Chúa Jesus Christ!
8 Trước hết, tôi nhờ Đức Chúa Jesus Christ, vì hết thảy các anh chị em mà tạ ơn Đức Chúa Trời của tôi về đức tin các anh chị em đã đồn khắp cả thế gian.
9 Vì Đức Chúa Trời mà tôi lấy tâm thần hầu việc, bởi sự giảng Tin Lành của Con Ngài, làm chứng cho tôi rằng tôi nhắc đến các anh chị em không thôi
10 trong mọi khi tôi cầu nguyện thường xin Đức Chúa Trời, bởi ý muốn Ngài, sau lại có thể gặp dịp tiện đi đến nơi các anh chị em.
11 Thật vậy, tôi rất mong mỏi đến thăm các anh chị em, để chia sẻ về sự ban cho thiêng liêng cùng các anh chị em, để cho các anh chị em được vững vàng,
12 tức là tôi ở giữa các anh chị em, để chúng ta cùng nhau giục lòng mạnh mẽ bởi đức tin chung của chúng ta, nghĩa là của các anh chị em và của tôi.
13 Hỡi các anh chị em cùng Cha, tôi chẳng muốn các anh chị em không biết rằng đã mấy lần tôi định đi thăm các anh chị em, để hái trái trong các anh chị em cũng như trong dân ngoại khác; nhưng về sự đó tôi bị ngăn trở cho đến bây giờ.
14 Tôi mắc nợ cả người Hy-lạp lẫn người dã man, cả người thông thái lẫn người ngu dại.
15 Ấy vậy, nếu thuộc về tôi, thì tôi cũng sẵn lòng rao Tin Lành cho các anh chị em, là những người ở thành Rô-ma.
16 Thật vậy, tôi không hổ thẹn về Tin Lành của Đấng Christ, vì là năng lực của Thiên Chúa để cứu tất cả những ai tin, trước là người Do-thái, sau là người Hy-lạp; [Danh từ người Hy-lạp theo nghĩa rộng là: Các dân ngoại (dân không thuộc chủng tộc Do-thái).]
17 vì trong Tin Lành này có bày tỏ sự công bình của Thiên Chúa, bởi đức tin mà được, lại dẫn đến đức tin nữa, như có chép rằng: Người công bình sẽ sống bởi đức tin.
18 Cơn giận của Thiên Chúa từ trên trời tỏ ra nghịch lại mọi sự không tin kính và mọi sự không công bình của những người dùng sự không công bình mà đè nén lẽ thật.
19 Vì điều gì có thể biết được về Đức Chúa Trời thì đã trình bày ra cho họ, Đức Chúa Trời đã tỏ điều đó cho họ rồi,
20 bởi những sự trọn lành của Ngài mắt không thấy được, tức là quyền phép đời đời và bản thể Thiên Chúa, thì từ buổi sáng thế vẫn sờ sờ như mắt xem thấy, khi người ta xem xét công việc của Ngài. Cho nên họ không thể chữa mình được,
21 vì họ dẫu biết Đức Chúa Trời, mà không làm vinh hiển Ngài như Thiên Chúa, và không tạ ơn Ngài nữa; nhưng cứ lầm lạc trong lý tưởng hư không, và lòng ngu dốt đầy những sự tối tăm.
22 Họ tự xưng mình là khôn ngoan, mà trở nên ngu dại;
23 họ đã đổi vinh quang của Đức Chúa Trời không hề hư nát lấy hình tượng của loài người hay hư nát, hoặc của điểu, thú, côn trùng.
24 Cho nên, Đức Chúa Trời đã phó họ rơi vào sự ô uế theo lòng tham muốn mình, đến nỗi tự làm nhục thân thể mình nữa,
25 vì họ đã đổi lẽ thật của Đức Chúa Trời lấy sự dối trá, kính thờ và hầu việc loài được dựng nên thế cho Đấng dựng nên, là Đấng đáng tôn vinh đời đời! A-men.
26 Ấy vì cớ đó mà Đức Chúa Trời đã phó họ cho sự tình dục xấu hổ; vì trong vòng họ, những người đàn bà đã đổi cách dùng tự nhiên ra cách khác nghịch với tính tự nhiên.
27 Những người đàn ông cũng vậy, bỏ cách dùng tự nhiên của người đàn bà mà un đốt tình dục người này với kẻ kia, đàn ông cùng đàn ông phạm sự xấu hổ, và chính mình họ phải chịu báo trả xứng với điều lầm lỗi của mình.
28 Tại họ không xem xét để giữ lấy Đức Chúa Trời trong tri thức của họ, nên Đức Chúa Trời đã phó họ theo lòng hư xấu, để phạm những sự chẳng xứng đáng.
29 Họ đầy dẫy mọi sự: không công bình, tà dâm, ý xấu, tham lam, ác dữ; chan chứa những điều ganh ghét, giết người, cãi lẫy, gian trá, thói xấu, nói lén;
30 gièm chê, chẳng tin kính, xấc xược, kiêu ngạo, khoe khoang, khôn khéo về sự làm dữ, không vâng lời cha mẹ;
31 dại dột, trái lời giao ước, không có tình nghĩa tự nhiên, không có lòng thương xót.
32 Dù họ biết mệnh lệnh Đức Chúa Trời tỏ ra những người phạm các tội dường ấy là đáng chết, thế mà chẳng những họ tự làm thôi đâu, lại còn ưng thuận cho kẻ khác phạm các điều ấy nữa.