Tra cứu Thánh Kinh

1 Bấy giờ, Sau-lơ chỉ hằng ngăm đe và chém giết môn đồ của Chúa không thôi, đến với thầy cả thượng phẩm,
2 xin người những bức thư để gửi cho các nhà hội thành Đa-mách, để cho bất cứ gặp người nào thuộc về đạo bất kỳ đàn ông đàn bà, thì trói giải về thành Giê-ru-sa-lem.
3 Nhưng Sau-lơ đang đi đường gần đến thành Đa-mách, thình lình có ánh sáng từ trời soi sáng chung quanh người.
4 Người ngã xuống đất và nghe có tiếng phán với mình rằng: Hỡi Sau-lơ! Sau-lơ! Sao ngươi bách hại Ta?
5 Người thưa rằng: Lạy Chúa! Chúa là ai? Chúa phán rằng: Ta là Jesus mà ngươi bách hại;
6 nhưng hãy đứng dậy, vào trong thành, người ta sẽ nói cho ngươi mọi điều phải làm.
7 Những kẻ cùng đi với người đều đứng lại sững sờ, nghe tiếng nói, mà chẳng thấy ai hết.
8 Sau-lơ trỗi dậy khỏi đất, mắt dẫu mở, nhưng không thấy gì cả; người ta cầm tay dắt người đến thành Đa-mách;
9 người ở đó trong ba ngày chẳng thấy, chẳng ăn và cũng chẳng uống.
10 Tại Đa-mách có một môn đồ tên là A-na-nia. Chúa phán với người trong sự hiện thấy rằng: Hỡi A-na-nia! Người thưa rằng: Lạy Chúa, có tôi đây.
11 Chúa phán rằng: Hãy trỗi dậy, đi lên đường gọi là đường Ngay thẳng, tìm tên Sau-lơ, người Tạt-sơ, ở nhà Giu-đa; vì người đang cầu nguyện,
12 và đã thấy một người, tên là A-na-nia, bước vào đặt tay trên mình, để cho người được sáng mắt lại.
13 A-na-nia thưa rằng: Lạy Chúa, tôi có nghe nhiều kẻ nói người này đã làm hại biết bao các đấng thánh của Chúa trong thành Giê-ru-sa-lem.
14 Bây giờ người ở đây, có trọn quyền của các thầy tế lễ cả phó cho, để bắt trói hết thảy mọi người cầu khẩn đến danh Ngài.
15 Nhưng Chúa phán với ông: Hãy đi, vì Ta đã chọn người này làm một đồ dùng của Ta, để đem danh Ta rao truyền trước mặt các dân ngoại, các vua, và con cái I-sơ-ra-ên.
16 Ta lại sẽ tỏ ra cho người biết, người phải chịu biết bao đau đớn vì danh Ta.
17 A-na-nia đi, vào nhà, rồi đặt tay trên mình Sau-lơ mà nói rằng: Hỡi anh Sau-lơ, Chúa là Jesus này, đã hiện ra cùng anh trên con đường anh đi tới đây, đã sai tôi đến, để cho anh được sáng mắt lại và đầy dẫy thánh linh.
18 Tức thì có cái chi như cái vảy từ mắt người rớt xuống, thì người được sáng mắt; rồi trỗi dậy và chịu phép báp-tem.
19 Khi người ăn uống rồi, thì được mạnh khỏe lại. Sau-lơ ở lại một vài ngày với các môn đồ tại thành Đa-mách.
20 Người liền giảng dạy trong các nhà hội rằng Đức Chúa Jesus là Con Đức Chúa Trời.
21 Những người nghe điều lấy làm lạ, mà nói rằng: Chẳng phải chính người đó đã tàn sát tại thành Giê-ru-sa-lem những kẻ cầu khẩn danh này, lại đến đây để trói họ điệu về cho các thầy tế lễ cả hay sao?
22 Còn Sau-lơ dần thêm vững chí, bắt bẻ những người Giu-đa ở tại thành Đa-mách, mà nói rõ rằng Đức Chúa Jesus là Đấng Christ.
23 Cách lâu ngày, người Giu-đa mưu với nhau để giết Sau-lơ.
24 Nhưng có người báo tin cho Sau-lơ về cơ mưu chúng nó. Người ta canh giữ các cửa cả ngày và đêm để giết Sau-lơ.
25 Nhưng lúc ban đêm, các môn đồ lấy thúng dòng người xuống ngoài vách thành.
26 Sau-lơ tới thành Giê-ru-sa-lem rồi, muốn hiệp với các môn đồ; nhưng hết thảy đều nghi sợ người, không tin là môn đồ.
27 Ba-na-ba đem người đi, đưa đến các sứ đồ và thuật lại cho biết thế nào dọc đường Chúa đã hiện ra và phán với người, lại thế nào người đã giảng dạy cách bạo dạn về danh Đức Chúa Jesus tại thành Đa-mách.
28 Từ đó, Sau-lơ tới lui với môn đồ tại thành Giê-ru-sa-lem.
29 Người nói cách dạn dĩ trong danh Chúa. Người cũng nói và cãi với những người Hê-lê-nít; nhưng bọn này tìm thế để hại mạng người.
30 Các anh em nhận biết điều đó, thì đem người đến thành Sê-sa-rê, và sai đi đất Tạt-sơ.
31 Ấy vậy, Hội-thánh trong cả xứ Giu-đê, xứ Ga-li-lê và xứ Sa-ma-ri được hưởng sự bình an, gây dựng và đi trong đường kính sợ Chúa, lại nhờ Đức Thánh Linh khích lệ, thì số của hội được thêm lên.
32 Phi-e-rơ đi khắp các xứ, cũng đến với các thánh đồ ở tại thành Ly-đa.
33 Tại đó, Phi-e-rơ gặp một người đau bại tên là Ê-nê, nằm trên giường đã tám năm rồi.
34 Phi-e-rơ nói với người rằng: Hỡi Ê-nê, Đức Chúa Jesus Christ chữa cho ngươi được lành, hãy trỗi dậy, dọn đẹp lấy giường ngươi. Tức thì, người vùng dậy.
35 hết thảy dân ở Ly-đa và Sa-rôn thấy vậy đều trở về cùng Chúa.
36 Tại thành Giốp-bê, trong đám môn đồ, có một người đàn bà tên là Ta-bi-tha, nghĩa là Đô-ca; người làm nhiều việc lành và hay cứu giúp.
37 Trong lúc đó, người đau và chết. Người ta tắm rửa xác người, rồi để yên trong một phòng cao.
38 Môn đồ nghe Phi-e-rơ đang ở tại Ly-đa, gần thành Giốp-bê, sai hai người đi mời người đến chớ chậm trễ.
39 Phi-e-rơ đứng dậy đi với hai người. Khi tới nơi, người ta dẫn Phi-e-rơ đến chỗ phòng cao; hết thảy các đàn bà góa đều đến với người mà khóc, và giơ cho người xem bao nhiêu áo xống và áo ngoài, lúc Đô-ca còn sống ở với mình đã may cho.
40 Phi-e-rơ bảo người ta ra ngoài hết, rồi quỳ gối mà cầu nguyện; rồi thì, xoay lại với xác, mà rằng: Hỡi Ta-bi-tha, hãy trỗi dậy! Người mở mắt, thấy Phi-e-rơ, ngồi dậy liền.
41 Phi-e-rơ đưa tay ra đỡ cho đứng dậy; rồi gọi các thánh đồ và đàn bà góa đến, cho họ thấy người sống.
42 Việc đó đồn ra khắp thành Giốp-bê; nên có nhiều người tin theo Chúa.
43 Còn Phi-e-rơ ở tại nhà người thợ thuộc da, tên là Si-môn.