Tra cứu Thánh Kinh

1 Nhưng có một người tên là A-na-nia, thuận với vợ là Sa-phi-ra, bán gia sản mình,
2 và đồng mưu với vợ, giữ lại một phần tiền giá bán; rồi mới đem phần còn lại đặt dưới chân các sứ đồ.
3 Phi-e-rơ nói: Hỡi A-na-nia! Vì sao Sa-tan đã chiếm trọn lòng ngươi, để ngươi nói dối Đức Thánh Linh mà bớt lại một phần giá ruộng đó?
4 Nếu ngươi chưa bán ruộng đó, chẳng phải là của ngươi sao? Khi bán rồi, giữ giá đó chẳng được sao? Điều đó nhập vào lòng ngươi thế nào? Ấy chẳng phải ngươi nói dối loài người, mà là nói dối Đức Chúa Trời.
5 A-na-nia nghe bấy nhiêu lời, thì ngã xuống và tắt hơi; bất cứ người nào hay điều đó đều sợ hãi quá đỗi.
6 Nhưng các gã trẻ tuổi đứng dậy khâm liệm thây người và đem đi chôn.
7 Khỏi đó độ ba giờ, vợ người bước vào, vốn chưa hề biết việc mới xảy đến.
8 Phi-e-rơ cất tiếng nói rằng: Hãy khai cho ta, ngươi đã bán đám ruộng giá có ngần ấy phải không? Thưa rằng: Phải, giá ngần ấy đó.
9 Phi-e-rơ nói rằng: Sao các ngươi dám đồng mưu để thử Đấng Thần Linh của Chúa? Kìa, chân những kẻ chôn chồng ngươi đang ở ngoài cửa, họ sẽ đem ngươi đi luôn.
10 Chính lúc đó, nàng ngã xuống nơi chân Phi-e-rơ và tắt hơi. Các gã tuổi trẻ trở về, thấy nàng đã chết, thì khiêng đi chôn bên chồng nàng.
11 Cả Hội Thánh đều rất sợ hãi, cho đến người nào nghe tin cũng vậy.
12 Bấy giờ, có nhiều phép lạ dấu kỳ được làm ra trong dân bởi tay các sứ đồ; và các môn đồ đều hiệp một lòng nhóm nhau dưới hiên cửa Sa-lô-môn.
13 Dầu vậy, chẳng một kẻ nào khác dám nhập bọn với môn đồ, nhưng dân chúng thì cả tiếng tôn vinh.
14 Số những người tin Chúa càng ngày càng thêm lên, nam nữ đều đông lắm,
15 đến nỗi người ta đem kẻ bệnh để ngoài đường, cho nằm trên giường nhỏ hoặc trên chõng, để khi Phi-e-rơ đi ngang qua, bóng của người ít ra cũng che được một vài người.
16 Dân sự ở các thành lân cận cũng lũ lượt kéo tới thành Giê-ru-sa-lem, đem đến những người đau ốm và kẻ bị tà ma khuấy hại, thì hết thảy đều được chữa lành.
17 Bấy giờ thầy cả thượng phẩm và những kẻ theo người (ấy là phe Sa-đu-sê) đều đứng dậy, đầy lòng ganh tỵ,
18 bắt các sứ đồ bỏ vào khám công.
19 Nhưng đang ban đêm, có một thiên sứ của Chúa mở cửa khám cho các sứ đồ ra, và dặn rằng:
20 Hãy đi! Đứng nói trong đền thờ cho dân chúng mọi lời về sự sống này. [Nói về sự sống trong Đấng Christ]
21 Các sứ đồ nghe bấy nhiêu lời, vừa lúc rạng ngày, vào đền thờ, khởi sự dạy dỗ. Nhưng thầy cả thượng phẩm và những kẻ ở với người đến thình lình, nhóm tòa công luận và hết thảy trưởng lão của dân I-sơ-ra-ên lại, sai người vào khám để điệu các sứ đồ đến.
22 Các kẻ sai đến khám, không thấy sứ đồ tại đó, trở về trình
23 rằng: chúng tôi thấy khám đóng kĩ, lính canh đứng ngoài cửa; nhưng lúc mở ra chẳng thấy một người nào ở trong.
24 Quan coi đền thờ và các thầy tế lễ cả nghe vậy, đều bực tức về việc các sứ đồ và về manh mối của việc ấy.
25 Nhưng có người thoạt đến, báo với họ rằng: Kìa, những người mà các quan đã bỏ tù, nay đang ở trong đền thờ dạy dỗ dân sự!
26 Kế đó, quan coi đền thờ với các kẻ sai cùng đi đến nơi bắt và dẫn các sứ đồ đi nhưng không dùng cách dữ tợn, vì sợ dân chúng ném đá;
27 và khi điệu các sứ đồ đi rồi, thì đem đến tòa công luận. Thầy cả thượng phẩm tra hỏi các sứ đồ, rằng:
28 Chúng ta đã cấm ngặt các ngươi, không cho lấy danh đó mà dạy dỗ, nhưng các ngươi lại làm cho thành Giê-ru-sa-lem đầy dẫy giáo lý của các ngươi. Vậy, các ngươi muốn khiến máu người ấy đổ lại trên chúng ta sao!
29 Phi-e-rơ và các sứ đồ trả lời rằng: Chúng ta thà vâng phục Thiên Chúa hơn là loài người.
30 Đức Chúa Trời của tổ phụ chúng ta đã khiến Đức Chúa Jesus sống lại, là Đấng mà các ông đã treo trên cây gỗ và giết đi.
31 Đức Chúa Trời đã đem Đấng ấy lên bên phải Ngài, {làm} Đấng Lãnh Đạo và Đấng Giải Cứu, để ban sự ăn năn cho dân I-sơ-ra-ên và sự tha thứ những tội lỗi.
32 Còn chúng ta đây là những nhân chứng của mọi việc đó, cũng như Đức Thánh Linh mà Đức Chúa Trời đã ban cho những ai vâng lời Ngài.
33 Họ nghe mấy lời thì nghiến ngầm, giận hoảng, bàn mưu giết các sứ đồ.
34 Nhưng một người Pha-ri-si, tên là Ga-ma-li-ên, làm luật sư, được dân sự tôn kính, đứng lên giữa tòa công luận, truyền lệnh đem các sứ đồ ra ngoài một lát.
35 Kế đó, người nói rằng: Hỡi người I-sơ-ra-ên, hãy cẩn thận về điều các ngươi sẽ xử với những người này.
36 Trước đây, Thêu-đa dấy lên, xưng mình là kẻ tôn trọng, có độ bốn trăm người theo hắn: hắn bị giết, và hết thảy những kẻ theo hắn đều tan lạc, rốt lại chẳng qua là hư không.
37 Kế hắn thì có Giu-đa, người Ga-li-lê, dấy lên, về thời kỳ tu sổ dân, rủ nhiều người theo mình; nhưng rồi cũng chết, bao nhiêu kẻ trông cậy hắn phải tan tành.
38 Nay ta khuyên các ngươi: Hãy lánh xa những người đó để mặc họ đi. Vì nếu mưu luận và công cuộc này ra bởi người ta, thì sẽ tự hư đi;
39 nhưng nếu bởi Thiên Chúa ra, thì các ngươi phá diệt những người đó chẳng nổi, và lại là liều mình đánh giặc cùng Thiên Chúa. Chúng nghe theo lời người:
40 thì gọi các sứ đồ trở vào, sai đánh đòn, rồi cấm không được lấy danh Đức Chúa Jesus mà giảng dạy; rồi thì, tha ra.
41 Vậy, họ rời khỏi sự hiện diện của Tòa Công Luận, vui mừng vì họ được kể là xứng đáng chịu nhục vì danh của Ngài.
42 Ngày nào cũng vậy, tại trong đền thờ hoặc từng nhà, sứ đồ cứ dạy dỗ rao truyền mãi về Tin Lành của Đức Chúa Jesus, tức là Đấng Christ.