Tra cứu Thánh Kinh

1 Phi-e-rơ và Giăng đang nói với dân chúng, thì các thầy tế lễ, quan coi đền thờ, và người Sa-đu-sê thoạt đến,
2 tức mình vì hai người dạy dân chúng và rao truyền, nhân Đức Chúa Jesus, sự từ kẻ chết sống lại.
3 Họ bắt hai người giam vào ngục cho đến bữa sau, vì bấy giờ đã tối rồi.
4 Dầu vậy, có nhiều người đã nghe đạo thì tin, số tín đồ lên đến độ năm ngàn.
5 Bữa sau, các quan, các trưởng lão, các thầy thông giáo nhóm tại thành Giê-ru-sa-lem,
6 với An-ne, là thầy cả thượng phẩm, Cai-phe, Giăng, A-léc-xan-đơ và hết thảy mọi người thuộc về họ thầy cả thượng phẩm.
7 Họ bắt Phi-e-rơ và Giăng đến hầu trước mặt mình, và hỏi rằng: Bởi quyền phép nào hay là nhân danh ai mà các ngươi làm điều này?
8 Bấy giờ Phi-e-rơ, đầy dẫy thánh linh, nói rằng: Hỡi các quan và các trưởng lão,
9 nếu ngày nay chúng tôi bị tra hỏi vì đã làm phước cho một người tàn tật, lại hỏi chúng tôi thế nào người đó được lành,
10 thì hết thảy các ông, và cả dân I-sơ-ra-ên đều hãy biết, ấy là trong danh Đức Chúa Jesus Christ ở Na-xa-rét, Đấng mà các ông đã đóng đinh trên thập tự giá, và Đức Chúa Trời đã khiến từ kẻ chết sống lại, ấy là nhờ Ngài mà người này được lành mạnh hiện đứng trước mặt các ông.
11 Jesus này là khối đá bị các ông xây nhà bỏ ra, rồi trở nên khối đá góc nhà.
12 Chẳng có sự cứu rỗi trong đấng nào khác; vì ở dưới trời, chẳng có danh nào khác ban cho loài người, để chúng ta phải nhờ đó mà được cứu.
13 Khi chúng thấy sự dạn dĩ của Phi-e-rơ và Giăng, biết rằng họ là người bình dân không học, thì chúng lấy làm lạ; lại nhận biết họ từng ở với Đức Chúa Jesus.
14 Nhưng vì thấy người được chữa lành đứng bên hai người, nên chúng không có lời gì để bẻ bác được hết.
15 Chúng bảo hai người ra khỏi tòa công luận rồi, bàn luận cùng nhau,
16 rằng: Chúng ta xử với hai người này làm sao? Vì cả dân thành Giê-ru-sa-lem đều biết rõ thật họ đã làm ra một phép lạ sờ sờ; chúng ta chối không nổi.
17 Dầu vậy, để cho việc khỏi đồn ra trong dân nữa, chúng ta nên lấy lời ngăm dọa, cấm họ, từ nay về sau, chớ lấy danh đó dạy dỗ không cứ là ai.
18 Họ gọi hai người vào, rồi nghiêm cấm, chẳng cho nhân danh Đức Chúa Jesus mà nói hay là dạy.
19 Nhưng Phi-e-rơ và Giăng trả lời, nói với họ: Các ông hãy xét lấy, có phải sự nghe theo các ông hơn là nghe theo Đức Chúa Trời là điều công chính trước mặt Đức Chúa Trời.
20 Vì, về phần chúng tôi, không có thể chẳng nói về những điều mình đã thấy và nghe.
21 Vậy, họ lại đe dọa hai người nữa, rồi tha ra, không tìm cách bắt tội, vì cớ dân chúng, bởi ai nấy đều tôn vinh Đức Chúa Trời về việc đã xảy ra.
22 Người đã nhờ phép lạ cho được chữa bệnh đó, là người đã hơn bốn mươi tuổi.
23 Khi chúng đã tha ra, hai người đến với anh em mình, thuật lại mọi điều các thầy tế lễ cả và các trưởng lão đã nói.
24 Mọi người nghe rồi thì một lòng cất tiếng lên cầu Đức Chúa Trời rằng: Lạy Chúa, là Đấng dựng nên trời, đất, biển, cùng muôn vật trong đó,
25 và đã phán bởi miệng đầy tớ Ngài, là Đa-vít, rằng: Vì sao các dân nổi giận, Lại vì sao các nước lập mưu vô ích?
26 Các vua trên mặt đất dấy lên, Các quan hiệp lại, Mà nghịch lại Chúa và Đấng chịu xức dầu của Ngài.
27 Hê-rốt và Bôn-xơ Phi-lát, với các dân ngoại, cùng dân I-sơ-ra-ên thật đã nhóm lại tại thành này để nghịch lại Đầy tớ thánh Ngài là Đức Chúa Jesus mà Ngài đã xức dầu cho,
28 để làm mọi việc tay Ngài và ý Ngài đã định rồi.
29 Này, xin Chúa xem xét sự họ ngăm dọa, và ban cho các đầy tớ Ngài rao giảng đạo Ngài một cách dạn dĩ,
30 giơ tay Ngài ra, để nhờ danh Đầy tớ thánh của Ngài là Đức Chúa Jesus, mà làm những phép chữa lành bệnh, phép lạ và dấu kỳ.
31 Khi đã cầu nguyện, thì nơi nhóm lại rúng động; ai nấy đều được đầy dẫy thánh linh, giảng Lời Đức Chúa Trời cách dạn dĩ.
32 Người tin theo đông lắm, cứ một lòng một ý cùng nhau. Chẳng ai kể của mình là của riêng; nhưng kể mọi vật là của chung cho nhau.
33 Các sứ đồ lại lấy quyền phép rất lớn mà làm chứng về sự sống lại của Đức Chúa Jesus Christ; và hết thảy đều được phước lớn.
34 Vì trong tín đồ không ai thiếu thốn cả, bởi những người có ruộng hay nhà, đều bán đi, bán được bao nhiêu tiền cũng đem đến
35 đặt dưới chân các sứ đồ; rồi tùy theo sự cần dùng của mỗi người mà phát cho.
36 Vậy có Giô-sép mà các sứ đồ đặt tên là Ba-na-ba, nghĩa là con trai của sự an ủi, về họ Lê-vi, quê hương tại Chíp-rơ,
37 có một đám ruộng, bán đi, đem tiền đặt nơi chân các sứ đồ.