Tra cứu Thánh Kinh

1 Buổi cầu nguyện giờ thứ chín, Phi-e-rơ với Giăng cùng lên đền thờ.
2 Có một người què từ lúc sinh ra, cứ mỗi ngày người ta đem đặt tại cửa đền, gọi là Cửa Đẹp, để ăn mày những người vào đền.
3 Người thấy Phi-e-rơ và Giăng vào, thì xin hai người cứu giúp.
4 Phi-e-rơ với Giăng ngó chăm người, rồi nói rằng: Hãy nhìn xem chúng ta.
5 Vậy, người nhìn chăm chăm hai người, tưởng sẽ được chút gì.
6 Nhưng Phi-e-rơ nói với người rằng: Ta chẳng có vàng bạc gì hết, nhưng điều ta có thì ta cho ngươi: trong danh Đức Chúa Jesus Christ ở Na-xa-rét, hãy bước đi!
7 Phi-e-rơ nắm tay phải người đỡ dậy. Tức thì bàn chân và mắt cá người trở nên cứng vững;
8 người liền nhảy, đứng lên và bước đi cùng hai người vào đền thờ, vừa đi vừa nhảy, vừa tôn vinh Đức Chúa Trời.
9 Cả dân chúng đều thấy người bước đi và tôn vinh Đức Chúa Trời.
10 Người ta nhận biết chính người đó đã ngồi tại Cửa Đẹp đền thờ để xin cứu giúp; nên đều bỡ ngỡ và sững sờ về việc đã xảy đến cho người.
11 Người ấy đang cầm tay Phi-e-rơ và Giăng, thì cả dân chúng lấy làm lạ, chạy đến với các người đó ở nơi hiên cửa gọi là Sa-lô-môn.
12 Phi-e-rơ thấy vậy, nói với dân chúng rằng: Hỡi người I-sơ-ra-ên, sao các ngươi lấy làm lạ về việc vừa xảy đến? Sao các ngươi ngó sững chúng ta, dường như chúng ta đã nhờ quyền phép hay là sự tin kính riêng của mình mà khiến người này đi được vậy?
13 Đức Chúa Trời của Áp-ra-ham, I-sác, và Gia-cốp, Đức Chúa Trời của tổ phụ chúng ta đã làm vinh quang đầy tớ Ngài là Đức Chúa Jesus, là Đấng mà các ngươi đã bắt nộp và chối bỏ trước mặt Phi-lát, trong khi người có ý tha Ngài ra.
14 Các ngươi đã chối bỏ Đấng Thánh và Đấng Công bình mà xin tha một kẻ giết người cho mình;
15 các ngươi đã giết Chúa của sự sống, mà Đức Chúa Trời đã khiến từ kẻ chết sống lại, và chúng ta là người làm chứng về điều đó.
16 Ấy là bởi đức tin trong danh Ngài, nên danh Ngài làm cho vững người này là người các ngươi thấy và biết; nghĩa là đức tin bởi Ngài mà ra, đã ban cho người này sự mạnh khỏe trọn vẹn, tại trước mặt hết thảy các ngươi.
17 Hỡi anh em, bây giờ ta biết anh em và các quan của anh em, vì lòng ngu dốt nên đã làm điều đó.
18 Nhưng Đức Chúa Trời đã dùng cách đó mà làm cho ứng nghiệm lời Ngài phán tiên tri bởi miệng các đấng tiên tri rằng Đấng Christ của Ngài phải chịu đau đớn.
19 Vậy, các ngươi hãy ăn năn và trở lại, để những tội lỗi của các ngươi được xóa đi, nhờ đó thời phục hưng sẽ đến từ sự hiện diện của Chúa.
20 Ngài sẽ sai Đức Chúa Jesus Christ, Đấng đã giảng cho các ngươi trước đây,
21 mà trời phải đón nhận cho đến kỳ muôn vật được đổi mới, là kỳ mà Đức Chúa Trời thuở xưa đã phán trước bởi miệng của tất cả các thánh tiên tri của Ngài.
22 Môi-se có nói rằng: Chúa là Đức Chúa Trời chúng ta sẽ dấy lên trong anh em các ngươi một Đấng tiên tri như ta; các ngươi phải nghe theo mọi điều Ngài sẽ phán dặn.
23 Bất cứ ai không nghe Đấng tiên tri ấy sẽ bị truất khỏi dân sự.
24 Hết thảy các tiên tri đã phán, từ Sa-mu-ên và các đấng nối theo người, cũng đều có rao truyền những ngày này nữa.
25 Các ngươi là dòng dõi của các đấng tiên tri, và của giao ước Đức Chúa Trời đã lập với tổ phụ chúng ta, khi Ngài phán với Áp-ra-ham rằng: Các dân thiên hạ sẽ nhờ dòng dõi ngươi mà được phước.
26 Đức Chúa Trời đã dấy tôi tớ Ngài lên, rồi trước hết sai Người xuống ban phước cho các ngươi, mà dắt ai nấy trong nhóm các ngươi xoay lại khỏi ý xấu mình.