Tra cứu Thánh Kinh

1 Chúng ta phân rẽ với họ xong, xuống tàu, đi thẳng đến thành Cốt, ngày hôm sau tới thành Rô-đơ, và từ đó đến thành Ba-ta-ra.
2 ở đó gặp một chiếc tàu, giương buồm chạy qua xứ Phê-ni-xi; chúng ta xuống đi.
3 Thấy đảo Chíp-rơ, thì tránh bên phải, cứ theo đường đến xứ Sy-ri, đậu tại thành Ty-rơ, vì tàu phải cất hàng hóa tại đó.
4 Chúng ta đi tìm được các môn đồ rồi, ở lại với họ bảy ngày. Các môn đồ chịu Đấng Thần Linh cảm động, dặn Phao-lô chớ lên thành Giê-ru-sa-lem.
5 nhưng, khi kỳ tạm trú chúng ta đã qua, thì lại đi; cả môn đồ với vợ con đều tiễn chúng ta ra đến ngoài thành, ai nấy đều quỳ xuống trên bờ, cùng nhau cầu nguyện,
6 rồi từ giã nhau. Kế đó, chúng ta xuống tàu; môn đồ trở về nhà.
7 Còn chúng ta đi hết đường thủy, thì ở thành Ty-rơ sang thành Bê-lô-lê-mai, chào thăm các anh chị em cùng Cha và ở lại với họ một ngày.
8 Ngày mai, chúng ta ở nơi đó đi, đến thành Sê-sa-rê; vào nhà Phi-líp, là người giảng Tin Lành, một trong bảy thầy phó tế, rồi ở lại đó.
9 Người có bốn con gái đồng trinh hay nói tiên tri.
10 Chúng ta ở đó đã mấy ngày, có một tiên tri tên là A-ga-bút ở xứ Giu-đê xuống.
11 Người đến với chúng ta, rồi lấy dây thắt lưng của Phao-lô, tự trói chân tay mình, mà nói: Đức Thánh-Linh phán như thế này: Tại thành Giê-ru-sa-lem, dân Do-thái sẽ trói người có dây thắt lưng này như vậy, mà nộp trong tay các dân ngoại.
12 Khi đã nghe bấy nhiêu lời, thì các tín đồ nơi đó và chúng ta đều xin Phao-lô đừng lên thành Giê-ru-sa-lem.
13 Nhưng người trả lời rằng: Anh em làm gì mà khóc lóc cho nao lòng tôi? Vì phần tôi sẵn lòng chẳng những để bị trói thôi, lại cũng sẵn lòng vì danh Đức Chúa Jesus chịu chết tại thành Giê-ru-sa-lem nữa.
14 Người chẳng chịu nghe khuyên dỗ, thì chúng ta không ép nữa, mà nói rằng: Xin cho ý muốn của Chúa được nên!
15 Qua những ngày đó, chúng ta sắm sửa, rồi lên thành Giê-ru-sa-lem.
16 Có mấy người môn đồ ở thành Sê-sa-rê cũng đến đó với chúng ta, dẫn chúng ta vào nhà tên Ma-na-sôn kia, quê ở Chíp-rơ, là một môn đồ lâu nay, và người cho chúng ta trọ tại nhà mình.
17 Chúng ta đến thành Giê-ru-sa-lem, thì các anh chị em cùng Cha vui mừng tiếp đón.
18 Bữa sau, Phao-lô đi với chúng ta tới nhà Gia-cơ; có hết thảy các trưởng lão nhóm lại tại đó.
19 Phao-lô chào mừng các người đó rồi, thuật lại từng điều mọi sự Đức Chúa Trời đã bởi chức vụ mình làm ra trong người ngoại.
20 Các người ấy nghe vậy thì tôn vinh Chúa. Kế đó, nói với người rằng: Hỡi người anh em cùng Cha, anh thấy biết mấy mươi ngàn người Giu-đa đã tin, và hết thảy đều sốt sắng về luật pháp.
21 Chúng đã hay rằng anh dạy các người Giu-đa ở trong các dân ngoại rằng phải từ bỏ Môi-se, chớ nên làm phép cắt bì cho con mình, hay là ăn ở theo thói tục mình nữa.
22 Vậy, hãy lo liệu làm sao? Chắc rằng dân chúng sẽ nhóm lại; vì hẳn sẽ biết rằng anh đã tới rồi.
23 Nên, hãy làm theo như chúng tôi sẽ nói cho anh: Chúng tôi đây có bốn người đều mắc lời thề;
24 hãy đem bốn người đó cùng đi, làm lễ tinh sạch cho mình luôn với họ, và hãy chịu tiền họ phải trả để cạo đầu. Vậy thì ai nấy sẽ biết mọi tin đồn về anh đều chẳng thật, nhưng rõ anh cũng ăn ở theo luật pháp vậy.
25 Còn người ngoại đã tin, chúng tôi có viết thư cho họ về điều chúng tôi đã phán quyết là hãy kiêng ăn của cúng thần tượng, máu, thú vật chết ngạt, và chớ tà dâm.
26 Phao-lô đem bốn người cùng đi, vừa đến ngày sau, làm lễ tinh sạch cùng họ, rồi vào trong đền thờ, để tỏ ra ngày nào kỳ tinh sạch sẽ trọn, và dâng của lễ về mỗi người trong nhóm mình.
27 Khi bảy ngày gần trọn, thì các người Giu-đa, quê A-si, thấy Phao-lô trong đền thờ, thì xúi giục cả đoàn dân dấy loạn, rồi bắt người,
28 mà kêu lên rằng: Hỡi các người I-sơ-ra-ên, hãy đến giúp với! Kìa, người này giảng dạy khắp thiên hạ, nghịch lại dân, nghịch lại luật pháp, và nghịch lại chốn này nữa, đến nỗi hắn dẫn người Hy-lạp vào trong đền thờ, và làm cho nơi thánh này bị ô uế.
29 Số là, chúng trước đã thấy Trô-phim, người Ê-phê-sô, ở với Phao-lô tại trong thành phố, nên ngờ rằng Phao-lô đã dẫn người vào đền thờ.
30 Cả thành đều xôn xao, dân chúng chạy nhóm lại đoàn đông, bắt Phao-lô, kéo ra khỏi đền thờ, tức thì các cửa đều đóng lại.
31 Chúng đang tìm cách giết người, thì tiếng đồn đến quan quản cơ rằng cả thành Giê-ru-sa lem-đều xôn xao.
32 Người lập tức bắt quân lính và cai đội kéo đến nơi chúng. Vừa thấy quản cơ và quân lính thì chúng thôi không đánh Phao-lô nữa.
33 Quản cơ tới gần, bắt người rồi truyền lấy hai cái xích xích lại; rồi thì, hỏi người là ai, và đã làm việc gì.
34 Trong đoàn dân, kẻ reo lên thể này, người la lên thể khác; nhân sự rối loạn, người không biết được chắc, nên dạy điệu về đồn.
35 Lúc Phao-lô bước lên thềm, quân lính phải khiêng người đi, bởi cớ đoàn dân hung bạo lắm.
36 Vì có đám dân theo sau đông mà kêu rằng: Hãy giết đi!
37 Lúc Phao-lô vào đồn, thì nói với quản cơ rằng: Tôi được phép nói với ông đôi điều chăng? Quản cơ trả lời rằng: Ngươi biết nói tiếng Hy-lạp sao?
38 Vậy thì ngươi hẳn chẳng phải là người Ê-díp-tô kia, ngày trước đã gây loạn, kéo bốn ngàn kẻ cướp vào nơi đồng vắng hay sao?
39 Phao-lô trả lời rằng: Tôi là người Giu-đa, vốn ở thành Tạt-sơ, công dân của một thành trong xứ Si-li-si tức là thành có danh tiếng; xin hãy cho phép tôi nói với chúng dân.
40 Được phép rồi, Phao-lô đứng trên thềm, giơ tay ra dấu cho dân. Đâu đó yên lặng, người nói tiếng Hê-bơ-rơ rằng: