Tra cứu Thánh Kinh

1 Khi ngày Lễ Ngũ Tuần đã đến, hết thảy họ hiệp một tại một chỗ.
2 Thình lình, có tiếng từ trời đến như tiếng gió thổi mạnh, đầy khắp căn nhà họ đang ngồi.
3 Họ thấy những lưỡi chia ra giống như lửa, đậu trên mỗi người trong bọn họ.
4 Hết thảy {họ} đều được đầy dẫy thánh linh, khởi sự nói các ngôn ngữ khác, theo như Đấng Thần Linh ban cho họ nói.
5 Có những người Do-thái trú tại Giê-ru-sa-lem, {là} những người tin kính từ các dân thiên hạ đến.
6 Lúc tiếng ấy vang ra, đám đông cùng đến và sững sờ, vì mỗi người đều nghe họ nói tiếng của chính mình.
7 Hết thảy đều kinh ngạc, lấy làm lạ, nói với nhau: Kìa! Không phải hết thảy những người đang nói đó là những người Ga-li-lê sao?
8 Sao chúng ta nghe ai nấy đều nói tiếng của chúng ta, trong nơi chúng ta được sinh ra?
9 Người Bạt-thê, Mê-đi, Ê-la-mít, những cư dân tại Mê-sô-bô-ta-mi, Giu-đê, Cáp-ba-đốc, Bông, A-si,
10 Phi-ri-gi, Bam-phi-ly, Ê-díp-tô, các phần của Li-by gần Sy-ren, những ngoại kiều từ Rô-ma đến, những người Do-thái và những người theo Do-thái Giáo,
11 người Cơ-rết và Ả-rập. Chúng ta nghe họ nói {trong} ngôn ngữ của chúng ta {về} những sự cao trọng của Đức Chúa Trời.
12 Hết thảy đều kinh ngạc, không biết nghĩ sao, nói với nhau: Việc nầy là nghĩa làm sao?
13 Những người khác thì chế nhạo, nói: Họ say rượu mới đó!
14 Nhưng Phi-e-rơ đứng ra cùng mười một {sứ đồ}, cất tiếng nói với {dân} chúng: Hỡi những người Do-thái, và mọi người cư ngụ tại Giê-ru-sa-lem! Hãy biết rõ điều nầy, và lắng tai nghe lời ta!
15 Những người nầy chẳng phải say như các ngươi tưởng, vì bây giờ mới là giờ thứ ba ban ngày. [Tức là từ tám đến chín giờ sáng.]
16 Nhưng ấy là điều đã được nói bởi Tiên Tri Giô-ên:
17 Đức Chúa Trời phán: Trong những ngày sau cùng, Ta sẽ tuôn đổ Thần của Ta khắp trên mọi xác thịt. Những con trai của các ngươi và những con gái của các ngươi sẽ nói tiên tri. Những người trẻ của các ngươi sẽ thấy những khải tượng. Những người già của các ngươi sẽ mơ những giấc mơ.
18 Trên những đầy tớ trai của Ta và trên những đầy tớ gái của Ta, trong những ngày đó, Ta sẽ tuôn đổ Thần của Ta. Chúng nó sẽ nói tiên tri.
19 Ta sẽ tỏ ra những sự lạ trên trời, và những dấu lạ trên đất: máu và lửa, và đám khói.
20 Mặt trời sẽ trở nên tối tăm, mặt trăng {sẽ trở} nên {như} máu, trước khi ngày lớn và đáng nhớ của Chúa đến.
21 Và sẽ xảy ra: Hết thảy những người nào kêu cầu danh Chúa thì sẽ được cứu [Giô-ên 2:28-32].
22 Hỡi người I-sơ-ra-ên, hãy nghe lời này: Đức Chúa Jesus ở Na-xa-rét, tức là Người đẹp lòng Đức Chúa Trời mà Đức Chúa Trời đã dùng làm việc quyền phép, sự lạ và dấu lạ ở giữa các ngươi, để làm chứng cho Người trong vòng các ngươi, như chính các ngươi đều biết.
23 Người đó bị nộp, theo ý định trước và sự biết trước của Đức Chúa Trời, các ngươi đã mượn tay độc ác mà đóng đinh Người trên thập tự giá và giết đi.
24 Nhưng Đức Chúa Trời đã khiến Người sống lại, bứt đứt dây trói của sự chết, vì nó không thể giữ Người lại dưới quyền nó.
25 Bởi vì vua Đa-vít có nói về Người rằng: Tôi từng thấy Chúa ở trước mặt tôi luôn, Vì Ngài ở bên phải tôi, để cho tôi chẳng bị rúng động chút nào.
26 Bởi cớ đó, lòng tôi vui vẻ, lưỡi tôi mừng rỡ, Và xác thịt tôi cũng sẽ yên nghỉ trong sự trông cậy;
27 Vì Chúa sẽ chẳng để linh hồn tôi nơi âm phủ, Và chẳng cho Đấng Thánh của Ngài thấy sự hư nát đâu.
28 Chúa đã cho tôi biết đường sự sống; Cũng sẽ cho tôi đầy lòng vui mừng trước mặt Ngài.
29 Hỡi các anh em, ta thật có thể nói cách vững vàng với các anh em về tổ Đa-vít rằng người đã chết và chôn rồi, ngày nay mồ mả người còn ở giữa chúng ta.
30 Nhưng, vì người là một tiên tri, và biết Đức Chúa Trời đã thề hứa với người, Ngài sẽ dấy lên Đấng Christ ngồi trên ngai mình
31 thì người đã thấy trước và nói trước về sự sống lại của Đấng Christ rằng: Linh hồn Ngài chẳng bị bỏ nơi âm phủ, và xác thịt Ngài chẳng thấy sự hư nát.
32 Đức Chúa Jesus này, Đức Chúa Trời đã khiến sống lại, và chúng ta hết thảy đều làm chứng về sự đó.
33 Vậy, Ngài được tôn cao bên phải Đức Chúa Trời, và nhận lấy lời hứa của Đức Cha về Đức Thánh Linh, Ngài ban phát sự này như các ngươi đang thấy và nghe.
34 Vì vua Đa-vít chẳng hề lên trời, nhưng chính người có nói: Chúa đã phán với Chúa tôi rằng: Hãy ngồi bên phải ta,
35 Cho đến chừng nào ta để kẻ thù nghịch ngươi dưới chân ngươi, để làm bệ cho ngươi.
36 Vậy, cả nhà I-sơ-ra-ên hãy biết chắc rằng Đức Chúa Trời đã tôn Jesus này, mà các ngươi đã đóng đinh trên thập tự giá, làm Chúa và Đấng Christ.
37 Chúng nghe bấy nhiêu lời, trong lòng cảm động, hỏi Phi-e-rơ và các sứ đồ khác rằng: Hỡi anh em, chúng ta phải làm gì?
38 Phi-e-rơ trả lời rằng: Hãy hối cải, ai nấy phải bởi danh Đức Chúa Jesus Christ chịu phép báp-tem, để được tha tội mình, rồi sẽ được nhận sự ban cho Đức Thánh Linh.
39 Vì lời hứa thuộc về các ngươi, con cái các ngươi, và thuộc về hết thảy mọi người ở xa, tức là bao nhiêu người mà Chúa là Đức Chúa Trời chúng ta sẽ gọi.
40 Phi-e-rơ lại lấy nhiều lời khác nữa mà làm chứng và khuyên bảo họ rằng: Các ngươi hãy cứu mình thoát khỏi giữa dòng dõi gian tà này!
41 Vậy, những người vui nhận lời ông đều chịu phép báp-tem; và trong ngày ấy, có độ ba ngàn linh hồn được thêm vào Hội Thánh.
42 Họ bền lòng giữ giáo lý của các sứ đồ, sự thông công, sự bẻ bánh, và sự cầu nguyện.
43 Sự kính sợ đến trên mọi linh hồn, vì có nhiều sự lạ và phép lạ được làm ra bởi các sứ đồ.
44 Tất cả những người tin Chúa đều hiệp lại với nhau, lấy mọi vật làm của chung;
45 và bán gia tài, sản nghiệp mình mà phân phát cho nhau, tùy sự cần dùng của mỗi người.
46 Ngày nào cũng vậy, họ cùng một lòng đến đền thờ; và bẻ bánh từ nhà này sang nhà khác; dùng bữa chung với nhau cách vui vẻ thật thà;
47 tôn vinh Đức Chúa Trời và được đẹp lòng cả dân chúng. Mỗi ngày Chúa lấy những người được cứu thêm vào Hội Thánh.