Tra cứu Thánh Kinh

1 Trong khi A-bô-lô ở thành Cô-rinh-tô, Phao-lô đã đi khắp những miền trên, rồi xuống thành Ê-phê-sô, gặp một vài môn đồ ở đó.
2 Người hỏi rằng: Từ khi anh em tin, có nhận được thánh linh không? Họ trả lời rằng: Chúng tôi chưa nghe có thánh linh nào. Người lại hỏi: Vậy thì anh em đã chịu phép báp-tem nào?
3 Trả lời rằng: Phép báp-tem của Giăng.
4 Phao-lô nói rằng: Giăng đã làm phép báp-tem về sự ăn năn tội, mà truyền dân phải tin Đấng sẽ đến sau mình, nghĩa là tin Đấng Christ Jesus.
5 Chúng nghe bấy nhiêu lời, thì chịu phép báp-tem vào trong danh Đức Chúa Jesus.
6 Sau khi Phao-lô đã đặt tay lên, thì có Đức Thánh Linh giáng trên chúng, cho nói các ngoại ngữ và lời tiên tri.
7 Cộng hết thảy độ mười hai người.
8 Phao-lô vào nhà hội, và trong ba tháng giảng luận một cách dạn dĩ ở đó; giãi bày những điều về Vương Quốc của Đức Chúa Trời mà khuyên dỗ các kẻ nghe mình.
9 Nhưng vì có mấy người cứng lòng, từ chối không tin, gièm chê Đạo Chúa trước mặt dân chúng, thì người phân rẽ họ mà nhóm các môn đồ riêng ra, và dạy dỗ mỗi ngày trong trường học của Ti-ra-nu.
10 Việc đó cứ luôn hai năm, đến nỗi mọi người ở trong cõi A-si, hoặc người Giu-đa hay là người Gờ-réc, đều nghe Lời Chúa.
11 Đức Chúa Trời lại làm những phép lạ khác thường qua tay của Phao-lô;
12 đến nỗi người ta lấy những chiếc khăn và những tấm vải choàng đã chạm vào mình ông mà đặt trên những người đau yếu, thì các chứng bệnh ra khỏi họ và các tà linh lìa xa họ.
13 Bấy giờ có mấy thầy trừ quỷ là người Giu-đa đi từ nơi này sang chỗ kia, mạo kêu danh Đức Chúa Jesus trên những kẻ bị quỷ ám, rằng: Ta nhân Đức Chúa Jesus này, là Đấng mà Phao-lô giảng, để truyền cho các ngươi.
14 Các kẻ làm việc đó là bảy con trai của Sê-va, tức là một người trong nhóm thầy tế lễ cả Giu-đa.
15 Nhưng quỷ dữ đáp lại rằng: Ta biết Đức Chúa Jesus, và rõ Phao-lô là ai; nhưng các ngươi là kẻ nào?
16 Người bị quỷ dữ ám xấn vào chúng, thắng được hai người trong nhóm và hành hạ dữ lắm, đến nỗi phải trần truồng và bị thương, trốn ra khỏi nhà.
17 Người Giu-đa và người Gờ-réc nào ở thành Ê-phê-sô cũng đều biết việc đó, thì sợ hãi, và danh Đức Chúa Jesus được tôn trọng.
18 Phần nhiều kẻ đã tin, đến xưng tội và tỏ ra việc mình đã làm.
19 Có lắm người trước theo nghề phù phép đem sách vở của mình đốt trước mặt thiên hạ; người ta tính giá sách đó, cộng là năm mươi ngàn lượng bạc.
20 Ấy vậy, nhờ quyền phép của Chúa, đạo được truyền ra, càng ngày càng được thắng,
21 các việc đó rồi, Phao-lô định đi ngang qua xứ Ma-xê-đoan và xứ A-chai, để đến thành Giê-ru-sa-lem. Người nói rằng: Khi ta đã thăm thành đó rồi, cũng phải thăm thành Rô-ma nữa.
22 Người sai hai người giúp đỡ mình là Ti-mô-thê và Ê-rát sang xứ Ma-xê-đoan, nhưng chính người còn ở lại trong cõi A-si ít lâu nữa.
23 Lúc đó, có sự loạn lớn sinh ra vì cớ Đạo.
24 Một người thợ bạc kia, tên là Đê-mê-triu, vốn dùng bạc làm khám nữ thần Đi-anh, sinh nhiều lợi cho thợ làm công,
25 nhóm những thợ đó và những kẻ đồng nghiệp lại, mà nói rằng: Hỡi bạn ta, các ngươi biết sự thịnh lợi chúng ta sinh bởi nghề này:
26 các ngươi lại thấy và nghe nói, không những tại thành Ê-phê-sô thôi, gần suốt hết cõi A-si nữa, rằng tên Phao-lô này đã khuyên dỗ và trở lòng nhiều người, mà nói rằng chẳng có các thần nào do tay người làm ra.
27 Vậy nên, chẳng những nghề này của chúng ta bị nguy, nhưng đền thờ của đại nữ thần Đi-anh cũng bị xem không ra gì, và sự uy nghiêm của nàng, mà cả xứ A-si và thế giới thờ kính, sẽ bị đánh hạ.
28 Chúng nghe bấy nhiêu lời, thì tức giận lắm, cất tiếng kêu rằng: Lớn thay là nữ thần Đi-anh của người Ê-phê-sô!
29 Cả thành đều rối loạn; chúng đồng lòng đến rạp hát, kéo theo mình Gai-út, A-ri-tạc, là người Ma-xê-đoan, là các bạn cùng đi với Phao-lô.
30 Phao-lô muốn chính mình ra mặt trước dân chúng, nhưng môn đồ chẳng cho.
31 Cũng có mấy quan lớn ở xứ A-si, là bạn hữu người sai đến xin người chớ đi đến rạp hát.
32 Người thì reo lên thể này, kẻ thì la lên thể khác; vì trong hội om sòm, phần nhiều người cũng không biết vì cớ nào mình nhóm lại.
33 Chúng kéo A-léc-xan-đơ từ trong đám đông ra, và người Giu-đa xô người ra đứng trước; người lấy tay ra dấu, muốn nói với dân chúng để bênh vực bọn mình.
34 Nhưng vừa khi đoàn dân nhận biết người là người Giu-đa, thì kêu rập lên ước trong hai giờ, rằng: Lớn thay là nữ thần Đi-anh của người Ê-phê-sô.
35 Bấy giờ, có người thư ký thành phố dẹp yên đoàn dân, nói rằng: Hỡi người Ê-phê-sô, có ai chẳng biết thành Ê-phê-sô là canh giữ đền thờ nữ thần lớn Đi-anh và tượng thần ấy đã từ trên trời giáng xuống sao?
36 Bởi điều đó thật chối cãi chẳng nổi, nên các ngươi hãy ở yên, đừng làm sự gì vội vã.
37 Vì những tên mà các ngươi đã kéo đến đây, chẳng phải mắc tội hoặc phạm đến của thánh, hay làm lộng ngôn với nữ thần chúng ta đâu.
38 Vậy, nếu Đê-mê-triu và các thợ làm công ở với người có cần kiện cáo ai, thì đã có ngày xử đoán và quan trấn thủ; mặc họ kiện cáo nhau.
39 Nếu như các ngươi có nài việc khác nữa, thì hãy quyết định việc đó ở trong hội đồng theo phép.
40 Vì sợ chúng ta bị hạch về sự dấy loạn xảy ra ngày hôm nay, không thể tìm lẽ nào để bênh vực sự tụ tập này.
41 Người nói bấy nhiêu lời, cho chúng về.