Tra cứu Thánh Kinh

1 Có mấy người từ xứ Giu-đê đến, dạy các anh chị em cùng Cha rằng: Nếu các ngươi chẳng chịu phép cắt bì theo nghi thức của Môi-se, thì không thể được cứu rỗi.
2 Nhân đó, có sự khác ý và cuộc cãi lẽ dữ dội giữa Phao-lô và Ba-na-ba với mấy người đó, người ta quyết định Phao-lô và Ba-na-ba với mấy người trong nhóm kia đi lên thành Giê-ru-sa-lem, đến với các sứ đồ và trưởng lão để hỏi về việc này.
3 Vậy, sau khi các người ấy được Hội Thánh đưa đường rồi, thì trải qua xứ Phê-ni-xi và xứ Sa-ma-ri, thuật lại sự người ngoại trở về đạo, và như vậy làm cho các anh chị em cùng Cha hết thảy được vui mừng lắm.
4 Vừa tới thành Giê-ru-sa-lem, được Hội Thánh, các sứ đồ và trưởng lão tiếp đón, rồi thuật lại mọi điều Đức Chúa Trời đã cậy mình làm.
5 Nhưng có mấy kẻ thuộc phe Pha-ri-si đã tin đạo, đứng dậy nói rằng phải làm phép cắt bì cho những người ngoại, và truyền họ phải tuân theo luật pháp Môi-se.
6 Các sứ đồ và các trưởng lão họp lại để xem xét về việc đó.
7 Sau một cuộc bàn luận dài rồi, Phi-e-rơ đứng dậy nói với họ rằng: Hỡi mọi người, các anh chị em cùng Cha! Hãy biết rằng, từ lúc ban đầu, Đức Chúa Trời đã chọn tôi giữa chúng ta, để cho người ngoại được nghe Tin Lành bởi miệng tôi, và tin theo.
8 Đức Chúa Trời là Đấng biết lòng người, đã làm chứng cho người ngoại, mà ban Đức Thánh Linh cho họ cũng như cho chúng ta.
9 Ngài chẳng phân biệt chúng ta với người ngoại đâu, vì đã lấy đức tin khiến cho lòng họ tinh sạch.
10 Vậy bây giờ, cớ sao các anh chị em thử Đức Chúa Trời, gán cho các môn đồ một cái ách mà tổ phụ chúng ta hoặc chính chúng ta cũng chưa từng mang nổi?
11 Trái lại, chúng tôi tin rằng, nhờ ơn Đức Chúa Jesus, chúng ta được cứu cũng như họ vậy.
12 Cả hội đồng đều lẳng lặng, nghe Ba-na-ba và Phao-lô thuật lại những phép lạ dấu kỳ mà Đức Chúa Trời đã cậy mình làm ra giữa người ngoại.
13 Nói xong, Gia-cơ cất tiếng lên rằng: Hỡi mọi người, các anh chị em cùng Cha, hãy nghe tôi!
14 Si-môn có thuật thế nào lần thứ nhất, Đức Chúa Trời đã đoái thương người ngoại, để từ đó lấy ra một dân để dâng cho danh Ngài.
15 Điều đó phù hiệp với lời các đấng tiên tri, vì có chép rằng:
16 Rồi đó, Ta sẽ trở lại, Và sẽ xây lại Đền Tạm của vua Đa-vít đã bị đổ nát; Ta sẽ xây lại sự hoang tàn đổ nát; Ta sẽ dựng nó lên;
17 Để cho những người sót lại Và mọi dân cầu khẩn danh ta đều tìm Chúa. Chúa là Đấng làm nên những việc này có phán như vậy;
18 từ trước vô cùng Ngài đã thông biết những việc đó.
19 Vậy, theo phán quyết của tôi, thật chẳng nên khuấy rối những người ngoại trở về cùng Đức Chúa Trời;
20 nhưng hãy viết thư dặn họ kiêng giữ cho khỏi sự ô uế của thần tượng, sự tà dâm, sự ăn thịt thú vật chết ngạt và máu.
21 Vì trải bao nhiêu đời nay, trong mỗi thành vẫn có người giảng luật pháp Môi-se, bởi mọi ngày Sa-bát, trong các nhà hội người ta có đọc luật ấy.
22 Kế đó, các sứ đồ và trưởng lão cùng cả Hội Thánh quyết định sai những người được chọn ở nơi mình đi với Phao-lô và Ba-na-ba đến thành An-ti-ốt. Ấy là Giu-đe, cũng gọi là Ba-sa-ba, và Si-la, là hai người đứng đầu trong các anh chị em cùng Cha;
23 rồi giao cho hai người bức thư như sau này: Các sứ đồ, trưởng lão và các anh chị em cùng Cha gửi lời chào thăm các anh chị em cùng Cha trong những người ngoại tại thành An-ti-ốt, trong xứ Sy-ri và xứ Si-li-si!
24 Chúng tôi được nghe rằng, có một vài người trong vòng chúng tôi, chẳng nhận mệnh lệnh nào nơi chúng tôi, nhưng tự lấy lời mình khuấy rối, làm rối loạn linh hồn các anh chị em,
25 nên chúng tôi đồng lòng, quyết ý, gửi những người được chọn đến các anh chị em, với Ba-na-ba và Phao-lô yêu dấu của chúng tôi,
26 là những người đã liều mạng sống vì danh Đức Chúa Jesus Christ, Chúa chúng ta.
27 Vậy, chúng tôi đã sai Giu-đe và Si-la, để nói miệng về các việc với các anh chị em.
28 Vì Đức Thánh Linh và chúng tôi đã thuận ý: chẳng gán gánh nặng nào khác cho các anh chị em ngoài những điều cần thiết.
29 Các anh chị em hãy kiêng ăn của cúng thần tượng, máu, thú vật chết ngạt, và tránh sự tà dâm. Các anh chị em hãy giữ mình khỏi những sự ấy thì sẽ được tốt đẹp. Kính chúc bình an!
30 Vậy, khi các người đó đã từ giã Hội Thánh, xuống thành An-ti-ốt, nhóm họp nhiều người lại và trao thư cho.
31 Người ta đọc thư, hết thảy đều mừng rỡ vì được lời an ủi.
32 Giu-đe và Si-la chính là kẻ tiên tri, cũng lấy nhiều lời giảng mà khuyên bảo, và giục lòng các anh chị em cùng Cha được mạnh mẽ.
33 Khỏi ít lâu, các anh chị em cùng Cha chúc các người đó bình an mà cho về cùng những người đã sai đến.
34 Tuy nhiên, Si-la quyết định ở lại thành An-ti-ốt.
35 Phao-lô và Ba-na-ba cũng ở lại tại thành An-ti-ốt, giảng Tin Lành và dạy Lời Chúa với nhiều người khác.
36 Sau ít lâu, Phao-lô nói với Ba-na-ba rằng: Chúng ta hãy trở lại thăm hết thảy các anh chị em cùng Cha trong các thành mà chúng ta trước đã giảng Lời Chúa, xem thử ra thế nào.
37 Ba-na-ba muốn đem theo Giăng cũng gọi là Mác.
38 Nhưng Phao-lô không có ý đem Mác đi với, vì người đã lìa hai người trong xứ Bam-phi-ly, chẳng cùng đi làm việc với.
39 Nhân đó có sự cãi lẫy nhau dữ dội, đến nỗi hai người phân rẽ nhau, và Ba-na-ba đem Mác cùng xuống thuyền vượt qua đảo Chíp-rơ.
40 Còn Phao-lô sau khi đã chọn Si-la, và nhờ các anh chị em cùng Cha giao phó mình cho ân điển Chúa, thì bắt đầu đi.
41 Người trải qua xứ Sy-ri và xứ Si-li-si, làm cho các Hội Thánh được vững bền.