Tra cứu Thánh Kinh

1 Vào lúc ban đầu, hằng có Ngôi Lời. Ngôi Lời hằng có cùng Đức Chúa Trời. Ngôi Lời hằng là Thiên Chúa.
2 Vào lúc ban đầu, Đấng ấy hằng có cùng Đức Chúa Trời.
3 Muôn vật đã được làm nên bởi Ngài, ngoài Ngài, không vật gì đã có được làm nên.
4 Trong Ngài, hằng có sự sống. Sự sống hằng là sự sáng của loài người.
5 Sự sáng hiện ra trong sự tối tăm và sự tối tăm chẳng thể kiềm chế sự sáng.
6 Có một người {đến} từ Thiên Chúa. Ông tên là Giăng.
7 Ông đến để làm chứng, {là} làm chứng về sự sáng, để mọi người bởi ông mà tin.
8 Ông không phải là sự sáng, nhưng {ông}làm chứng về sự sáng.
9 Sự sáng vẫn là {sự sáng} thật, ban ánh sáng cho mỗi người vào trong thế gian.
10 Ngài vẫn ở trong thế gian, và thế gian đã thực hữu bởi Ngài, nhưng thế gian đã chẳng biết Ngài.
11 Ngài đã đến với sự thuộc về Ngài nhưng sự thuộc về Ngài chẳng nhận Ngài.
12 Nhưng bất cứ ai đã nhận Ngài thì Ngài ban cho họ năng quyền, là ban cho những ai cứ tin vào danh Ngài, để họ trở nên con cái của Đức Chúa Trời.
13 Những người ấy được sinh chẳng bởi máu, chẳng bởi ý của xác thịt, chẳng bởi ý người, nhưng bởi Đức Chúa Trời.
14 Ngôi Lời đã trở nên xác thịt, đóng trại giữa chúng ta. Chúng tôi đã ngắm xem sự vinh quang của Ngài, là vinh quang của Con Một đến từ nơi Cha, đầy ơn và lẽ thật.
15 Giăng làm chứng về Ngài, khi kêu lên rằng: Ấy là về Ngài, mà ta đã nói, Đấng đến sau ta trở nên trước ta, vì Ngài có trước ta.
16 Hết thảy chúng ta cứ nhận được sự đầy dẫy của Ngài, và ơn càng thêm ơn.
17 Vì luật pháp được ban cho bởi Môi-se, còn ơn và lẽ thật bởi Đức Chúa Jesus Christ mà đến.
18 Chẳng ai từng thấy Đức Chúa Trời bao giờ, chỉ Con Một là Đấng ở trong lòng Cha. Ngài đã giãi bày Cha.
19 Đây là lời chứng của Giăng, khi dân Do-thái sai những thầy tế lễ và những người Lê-vi, từ thành Giê-ru-sa-lem đến, để hỏi ông rằng: Ngươi là ai?
20 Ông xưng ra chẳng chối gì hết, xưng rằng: Ta không phải là Đấng Christ.
21 Họ lại hỏi: Vậy thì, ngươi là ai? Phải là Ê-li chăng? Ông trả lời: Không phải. Họ hỏi: Ngươi phải là đấng tiên tri chăng? Ông trả lời: Không phải.
22 Họ bèn nói: Vậy thì, ngươi là ai, để chúng ta trả lời cho những người đã sai chúng ta đến? Ngươi tự xưng mình là ai?
23 Ông nói: Ta là tiếng kêu trong đồng vắng, hãy làm thẳng con đường của Chúa, như tiên tri Ê-sai đã nói.
24 Những kẻ được sai đến đều là người Pha-ri-si.
25 Họ hỏi ông: Vậy, sao ngươi làm báp-tem nếu ngươi chẳng phải Đấng Christ, cũng chẳng phải Ê-li, cũng chẳng phải tiên tri?
26 Giăng trả lời họ: Ta làm báp-tem bằng nước nhưng có một Đấng đứng giữa các ngươi, mà các ngươi chưa biết.
27 Ngài là Đấng đến sau ta nhưng trở thành trước ta. Ta chẳng đáng mở dây giày của Ngài.
28 Những việc đó đã xảy ra tại thành Bê-tha-ni, bên kia sông Giô-đanh, là nơi Giăng làm báp-tem.
29 Ngày hôm sau, Giăng thấy Đức Chúa Jesus đang đến với mình, thì nói rằng: Kìa, Chiên Con của Đức Chúa Trời, là Đấng cất đi tội lỗi của thế gian.
30 Đây là Đấng mà ta đã nói, sau ta, có một người sẽ đến, là Đấng trở thành trước ta, vì Ngài có trước ta.
31 Ta vốn chẳng biết Ngài nhưng để Ngài được tỏ ra cho dân I-sơ-ra-ên, mà ta đã đến, làm báp-tem bằng nước.
32 Giăng lại làm chứng, nói rằng: Ta đã thấy Đức Thánh Linh từ trời giáng xuống, như chim bồ câu, đậu trên Ngài.
33 Ta vốn chẳng biết Ngài nhưng Đấng đã sai ta làm báp-tem bằng nước, chính Đấng ấy, phán với ta rằng: Đấng mà ngươi sẽ thấy Đức Thánh Linh ngự xuống, đậu trên Ngài, ấy là Đấng làm báp-tem bằng Thánh Linh.
34 Ta đã thấy và làm chứng rằng: Đây là Con Đức Chúa Trời.
35 Ngày hôm sau nữa, Giăng đứng với hai người trong các môn đồ của ông,
36 thấy Đức Chúa Jesus đi qua, thì nói rằng: Kìa! Chiên Con của Đức Chúa Trời!
37 Hai môn đồ nghe lời đó thì đi theo Đức Chúa Jesus.
38 Đức Chúa Jesus vừa quay lại, thấy họ theo mình thì phán rằng: Các ngươi tìm gì? Họ thưa rằng: Ra-bi (nghĩa là: Thầy)! Ngài ở đâu?
39 Ngài phán với họ: Hãy đến và xem! Họ đến và thấy nơi Ngài ở. Họ ở lại cùng Ngài trong ngày đó. Lúc bấy giờ, khoảng chừng giờ thứ mười. [Giờ thứ mười theo cách tính của người Do-thái tương đương 3 đến 4 giờ chiều].
40 Một trong hai người đã nghe Giăng nói và theo Ngài là Anh-rê, em trai của Si-môn Phi-e-rơ.
41 Trước hết, ông tìm anh mình là Si-môn và nói rằng: Chúng tôi đã gặp Đấng Mê-si-a (nghĩa là Đấng Christ).
42 Rồi, ông dẫn người đến với Đức Chúa Jesus. Ngài nhìn thấy người thì phán: Ngươi là Si-môn, con của Giô-na. Ngươi sẽ được gọi là Sê-pha, nghĩa là Phi-e-rơ. [Sê-pha là một tên họ trong tiếng Sy-ri-a cùng nghĩa với Phi-e-rơ trong tiếng Hy-lạp: hòn đá, viên đá].
43 Ngày hôm sau, Đức Chúa Jesus muốn qua xứ Ga-li-lê. Ngài tìm gặp Phi-líp và phán: Hãy theo Ta!
44 Phi-líp ở thành Bết-sai-đa, cùng thành với Anh-rê và Phi-e-rơ.
45 Phi-líp tìm gặp Na-tha-na-ên và nói: Chúng tôi đã gặp Đấng mà Môi-se chép trong luật pháp và các tiên tri cũng chép; ấy là Jesus con của Giô-sép, ở Na-xa-rét.
46 Na-tha-na-ên nói: Chẳng lẽ có vật gì tốt ra từ Na-xa-rét được sao? Phi-líp nói: Hãy đến và xem!
47 Đức Chúa Jesus thấy Na-tha-na-ên đến với mình thì phán về ông rằng: Kìa, một người I-sơ-ra-ên thật, trong người không có điều gì gian trá.
48 Na-tha-na-ên thưa với Ngài: Sao mà Ngài biết tôi? Đức Chúa Jesus trả lời, phán với ông rằng: Trước khi Phi-líp gọi ngươi, Ta đã thấy ngươi ở dưới cây vả.
49 Na-tha-na-ên trả lời, thưa với Ngài: Ra-bi! Ngài là Con Đức Chúa Trời; Ngài là Vua của dân I-sơ-ra-ên!
50 Đức Chúa Jesus trả lời, phán với ông rằng: Vì Ta đã phán với ngươi, Ta thấy ngươi dưới cây vả thì ngươi tin; ngươi sẽ thấy những việc lớn hơn những việc này!
51 Ngài phán với ông: Thật vậy! Thật vậy! Ta nói với các ngươi, từ nay, các ngươi sẽ thấy trời mở ra và các thiên sứ của Đức Chúa Trời lên xuống trên Con Người.