Tra cứu Thánh Kinh

1 Này, ta sai sứ giả ta, người sẽ dọn đường trước mặt ta; và Chúa mà các ngươi tìm kiếm sẽ thình lình vào trong đền thờ Ngài, tức là thiên sứ của sự giao ước mà các ngươi trông mong. Này, Ngài đến, Đấng Tự Hữu Hằng Hữu Vạn Quân phán vậy.
2 Nhưng ai sẽ chịu đựng nổi trong ngày Ngài đến, và ai đứng được khi Ngài hiện ra? Vì Ngài giống như lửa của thợ luyện, như xà-phòng của thợ giặt.
3 Ngài sẽ ngồi như kẻ luyện bạc và làm cho sạch; Ngài sẽ chùi các con trai Lê-vi, làm cho chúng nó sạch như vàng và bạc; chúng nó sẽ dâng của lễ cho Đấng Tự Hữu Hằng Hữu trong sự công bình.
4 Bấy giờ của lễ của Giu-đa và của Giê-ru-sa-lem sẽ được đẹp lòng Đấng Tự Hữu Hằng Hữu, như những ngày xưa, và như những năm thượng cổ.
5 Ta sẽ đến gần các ngươi để làm sự phán xét, và ta sẽ vội vàng làm chứng nghịch lại những kẻ đồng bóng, ngoại tình, những kẻ thề dối, những kẻ gạt tiền công của người làm thuê, hiếp đáp kẻ góa bụa và kẻ mồ côi, những kẻ làm hại người khách lạ, và những kẻ không kính sợ ta, Đấng Tự Hữu Hằng Hữu Vạn Quân phán vậy.
6 Vì ta là Đấng Tự Hữu Hằng Hữu, ta không hề thay đổi; bởi cớ đó, các ngươi là con trai Gia-cốp, chẳng bị diệt vong.
7 Từ những ngày tổ phụ các ngươi, các ngươi đã lìa bỏ luật lệ ta và không vâng giữ. Hãy trở lại cùng ta, thì ta sẽ trở lại cùng các ngươi, Đấng Tự Hữu Hằng Hữu Vạn Quân phán vậy. Nhưng các ngươi nói rằng: Bởi đâu chúng tôi sẽ trở lại?
8 Người ta có thể trộm cướp Thiên Chúa sao? mà các ngươi trộm cướp ta. Các ngươi nói rằng: Chúng tôi trộm cướp Chúa ở đâu? Các ngươi đã trộm cướp trong các phần mười và trong các của dâng.
9 Các ngươi bị rủa sả, vì các ngươi, cả nước, đều trộm cướp của ta.
10 Các ngươi hãy đem hết thảy phần mười vào kho, để cho có lương thực trong nhà ta; và từ nay các ngươi hãy lấy điều này mà thử ta, Đấng Tự Hữu Hằng Hữu Vạn Quân phán, xem ta có mở các cửa sổ trên trời cho các ngươi, đổ phước xuống cho các ngươi đến nỗi không chỗ chứa chăng!
11 Ta sẽ vì các ngươi ngăn cấm kẻ cắn nuốt, nó sẽ không phá hại bông trái của đất các ngươi; và những cây nho các ngươi trong đồng ruộng cũng sẽ không rụng trái trước khi đến mùa, Đấng Tự Hữu Hằng Hữu phán vậy.
12 Mọi nước sẽ xưng các ngươi là là có phước, vì các ngươi sẽ là đất vui thích, Đấng Tự Hữu Hằng Hữu Vạn Quân phán vậy.
13 Đấng Tự Hữu Hằng Hữu phán: Các ngươi đã lấy lời ngang trái nghịch lại ta. Nhưng các ngươi nói rằng: Chúng tôi có nói gì nghịch lại Ngài?
14 Các ngươi có nói: Người ta hầu việc Thiên Chúa là vô ích; chúng ta giữ điều Ngài dạy phải giữ, và bước đi cách buồn rầu trước mặt Đấng Tự Hữu Hằng Hữu Vạn Quân, thì có lợi gì?
15 Rày chúng ta kể kẻ kiêu ngạo là có phước, kẻ phạm sự hung ác là tấn tới: họ đã thử Thiên Chúa, và đã được giải thoát!
16 Bấy giờ, những người kính sợ Đấng Tự Hữu Hằng Hữu nói với nhau, thì Đấng Tự Hữu Hằng Hữu lắng nghe; và một sách để ghi nhớ được chép trước Ngài cho những người kính sợ Đấng Tự Hữu Hằng Hữu và tưởng đến danh Ngài.
17 Đấng Tự Hữu Hằng Hữu Vạn Quân phán: Những người ấy sẽ thuộc về Ta trong ngày Ta làm nên cơ nghiệp của Ta; và Ta sẽ thương xót họ như một người thương xót con trai mình hầu việc mình.
18 Bấy giờ, các ngươi sẽ trở lại và sẽ phân biệt giữa người công bình và kẻ gian ác, giữa người hầu việc Thiên Chúa và kẻ không hầu việc Ngài.