Tra cứu Thánh Kinh

1 Phước cho người nào chẳng đi trong mưu kế của những kẻ ác, chẳng đứng trong đường của những tội nhân, không ngồi trong chỗ của những kẻ nhạo báng;
2 nhưng lấy làm vui vẻ về luật pháp của Đấng Tự Hữu Hằng Hữu, và suy ngẫm luật pháp ấy ngày và đêm.
3 Người ấy sẽ như cây trồng gần dòng nước, Sinh bông trái theo mùa, Lá nó cũng chẳng tàn héo; Mọi sự người làm đều sẽ thịnh vượng.
4 Kẻ ác chẳng như vậy đâu; Nhưng chúng nó khác nào rơm rác gió thổi bay đi.
5 Bởi cớ ấy kẻ ác chẳng đứng nổi trong sự phán xét, Tội nhân cũng không được vào hội người công bình.
6 Vì Đấng Tự Hữu Hằng Hữu biết đường người công bình, Nhưng đường kẻ ác rồi bị diệt vong.