Tra cứu Thánh Kinh

1 Khi Mạc-đô-chê biết hết mọi điều ấy, xé áo mình, mặc một cái bao và phủ tro, rồi đi ra giữa thành, lấy tiếng lớn kêu khóc cách cay đắng.
2 Người cũng đi đến tận trước cửa vua; vì ai mặc cái bao, bị cấm không cho vào cửa của vua.
3 Cứ trong mỗi tỉnh, nơi nào mệnh lệnh vua và chiếu chỉ người đã đến, thì trong dân Giu-đa có sự sầu thảm, kiêng ăn, khóc lóc và kêu van; lại có nhiều người lấy bao và tro làm giường mình.
4 Các nàng hầu của Ê-xơ-tê và những hoạn quan của bà đều đến thuật lại sự ấy cho bà; hoàng hậu buồn rầu lắm, gửi quần áo cho Mạc-đô-chê mặc, để lột bao gai khỏi mình người; nhưng người không chịu nhận.
5 Bấy giờ bà Ê-xơ-tê gọi Ha-thác, một hoạn quan của vua, mà vua đã đặt hầu hạ bà, rồi bảo người đi đến Mạc-đô-chê hỏi cho biết có việc gì, và vì sao có vậy.
6 Ha-thác đi ra đến Mạc-đô-chê tại nơi phố thành ở trước cửa vua.
7 Mạc-đô-chê thuật lại mọi điều đã xảy đến mình, và số bạc Ha-man đã hứa đóng vào kho vua để được phép tuyệt diệt dân Giu-đa.
8 Người cũng đưa cho hoạn quan một bổn sao lục chiếu chỉ đã truyền ra tại Su-sơ để tuyệt diệt dân Giu-đa, để hoạn quan chỉ cho bà Ê-xơ-tê xem và biết, cùng bảo người khuyên bà vào cùng vua, trước mặt vua nài xin ơn vua và cầu khẩn giùm cho dân tộc mình.
9 Ha-thác trở về thuật lại cho bà Ê-xơ-tê mọi lời của Mạc-đô-chê.
10 Bấy giờ bà Ê-xơ-tê nói với Ha-thác, và sai người nói lại với Mạc-đô-chê rằng:
11 Các thần bộc và dân chúng các tỉnh của vua đều biết rằng bất cứ ai, bất luận nam hay nữ, vào cùng vua tại nội viện, mà không được lệnh gọi, thì người ấy theo luật đã định tất phải bị xử tử đi, miễn là được vua giơ quyền trượng vàng ra, thì mới sống; nhưng đã ba mươi ngày nay tôi không được gọi vào cung vua.
12 Người ta thuật lại cho Mạc-đô-chê các lời của bà Ê-xơ-tê.
13 Mạc-đô-che bảo đáp lại cùng bà Ê-xơ-tê rằng: Chớ thầm tưởng rằng ở trong cung vua, người sẽ được thoát khỏi phải hơn mọi người Giu-đa khác;
14 vì nếu ngươi làm thinh trong lúc này, dân Giu-đa hẳn sẽ được tiếp trợ và giải cứu bởi cách khác, còn ngươi và nhà cha ngươi đều sẽ bị hư mất; nhưng nào ai biết rằng chẳng phải vì cớ cơ hội hiện lúc này mà ngươi được vị hoàng hậu sao?
15 Bà Ê-xơ-tê bảo đáp lại cùng Mạc-đô-chê rằng:
16 Hãy đi nhóm hiệp các người Giu-đa ở tại Su-sơ, rồi hãy vì tôi mà kiêng ăn trong ba ngày và đêm, chớ ăn hay uống gì hết; tôi và các nàng hầu của tôi cũng sẽ kiêng ăn nữa; như vậy, tôi sẽ vào cùng vua, là việc trái luật pháp; nếu tôi phải chết thì tôi chết.
17 Mạc-đô-chê đi, và làm theo mọi điều bà Ê-xơ-tê đã dặn bảo mình.