Tra cứu Thánh Kinh

1 Này là các ban thứ của các con cháu A-rôn: Các con trai của A-rôn là Na-đáp, A-bi-hu, Ê-lê-a-sa, và I-tha-ma.
2 Nhưng Na-đáp và A-bi-hu chết trước cha của chúng và không có con, nên Ê-lê-a-sa và I-tha-ma làm chức thầy tế lễ.
3 Đa-vít phân công họ: Xa-đốc, con cháu Ê-lê-a-sa, và A-hi-mê-léc, con cháu I-tha-ma, tùy theo chức vụ trong sự phục vụ của họ.
4 Trong con cháu của Ê-lê-a-sa có nhiều trưởng tộc hơn trong con cháu của I-tha-ma. Họ được chia ban thứ như sau: Các con cháu của Ê-lê-a-sa có mười sáu trưởng tộc trong nhà các tổ phụ {của họ}, và tám {trưởng tộc} thuộc các con cháu của I-tha-ma trong nhà các tổ phụ của họ.
5 Họ được chia ra bằng cách bốc thăm, người này với người kia; vì các trưởng của nơi thánh, và các trưởng của {nhà} Đức Chúa Trời đều là con cháu của Ê-lê-a-sa và con cháu của I-tha-ma.
6 Sê-ma-gia, con trai của Na-tha-na-ên, {là} thư ký, thuộc những người Lê-vi, ghi chép trước mặt vua và các quan trưởng, thầy tế lễ Xa-đốc, A-hi-mê-léc, con trai của A-bia-tha, và các trưởng tộc của những thầy tế lễ và người Lê-vi. Một (thăm) bắt lấy cho một tộc trưởng trong con cháu của Ê-lê-a-sa, rồi một {thăm} bắt lấy cho một tộc trưởng trong con cháu của I-tha-ma.
7 Cái thăm thứ nhất nhằm Giê-hô-gia-ríp; cái thứ nhì nhằm Giê-đa-ê-gia;
8 cái thứ ba nhằm Ha-rim; cái thứ tư nhằm Sê-ô-rim;
9 cái thứ năm nhằm Manh-kia; cái thứ sáu nhằm Mia-min;
10 cái thứ bảy nhằm Cốt; cái thứ tám nhằm A-bi-gia;
11 cái thứ chín nhằm Giê-sua; cái thứ mười nhằm Sê-ca-nia;
12 cái thứ mười một nhằm Ê-li-a-síp; cái thứ mười hai nhằm Gia-kim;
13 cái thứ mười ba nhằm Húp-ba; cái thứ mười bốn nhằm Giê-sê-báp;
14 cái thứ mười lăm nhằm Binh-ga; cái thứ mười sáu nhằm I-mê;
15 cái thứ mười bảy nhằm Hê-xia; cái thứ mười tám nhằm Phi-xết;
16 cái thứ mười chín nhằm Phê-ta-hia, cái thứ hai mươi nhằm Ê-xê-chi-ên;
17 cái thứ hai mươi mốt nhằm Gia-kin; cái thứ hai mươi hai nhằm Ga-mun;
18 cái thứ hai mươi ba nhằm Đê-la-gia; cái thứ hai mươi bốn nhằm Ma-a-xia.
19 Ấy đó là ban thứ của họ trong chức việc của họ, để vào trong nhà của Đấng Tự Hữu Hằng Hữu, theo nghi thức của họ {được truyền cho} bởi tay của A-rôn, tổ phụ của họ, y như Thiên Chúa Tự Hữu Hằng Hữu của I-sơ-ra-ên đã phán dặn người.
20 Này là con cháu của Lê-vi còn lại: về con cháu Am-ram có Su-ba-ên; về con cháu Su-ba-ên có Giê-đia.
21 Về con cháu Rê-ha-bia có Di-si-gia làm trưởng.
22 Trong con cháu Dít-sê-ha có Sê-lô-mốt; về con cháu Sê-lô-mốt có Gia-hát.
23 Về con cháu Hếp-rôn có Giê-ri-gia, con trưởng; A-ma-ria thứ nhì, Gia-ha-xi-ên thứ ba, và Gia-ca-mê-am thứ tư.
24 Về con cháu U-xi-ên có Mi-ca; về con cháu Mi-ca có Sa-mia.
25 Anh em của Mi-ca là Dít-hi-gia; về con cháu Dít-hi-gia có Xa-cha-ri.
26 Con trai Mê-ra-ri là Mác-li và Mu-si; con trai Gia-a-xi-gia là Bê-nô,
27 con cháu của Mê-ra-ri là Bê-nô, Sô-ham, Xác-cua, và Y-bê-ri, đều là con trai của Gia-a-xi-gia.
28 Con trai của Mác-li là Ê-lê-a-sa, là người không có con trai.
29 Về con cháu Kích có Giê-rác-mê-ên.
30 Con trai của Mu-si là Mác-li, Ê-đe và Giê-ri-mốt. Ấy đó là con cháu Lê-vi, tùy theo tông tộc của chúng.
31 Chúng cũng như anh em mình, là con cháu A-rôn, bắt thăm tại trước mặt vua Đa-vít, Xa-đốc, và A-hi-mê-léc, cùng trước mặt các trưởng tộc của những thầy tế lễ và người Lê-vi; các trưởng tộc cũng phải bắt thăm như các em út mình.