Tra cứu Thánh Kinh

1 Đa-vít đã già, cao tuổi, lập Sa-lô-môn, con trai mình, làm vua I-sơ-ra-ên.
2 Người nhóm các quan trưởng I-sơ-ra-ên, cùng những thầy tế lễ, và người Lê-vi.
3 Người ta thống kê người Lê-vi từ ba mươi tuổi trở lên, và số của họ, cứ đếm từng người, được ba mươi tám ngàn.
4 Trong số các người ấy, có hai mươi bốn ngàn người được cắt cai quản công việc của đền Đấng Tự Hữu Hằng Hữu; sáu ngàn người đều làm quan đốc lý và quan xét;
5 còn bốn ngàn người đều làm kẻ canh cửa; và bốn ngàn người tôn vinh Đấng Tự Hữu Hằng Hữu bằng nhạc khí của Đa-vít đã làm để tôn vinh.
6 Đa-vít phân họ từng ban thứ theo ba con trai Lê-vi, là Ghẹt-sôn, Kê-hát, và Mê-ra-ri.
7 Về con cháu Ghẹt-sôn có La-ê-đan và Si-mê-i.
8 Con trai của La-ê-đan là Giê-hi-ên làm trưởng, Xê-tham, và Giô-ên, ba người.
9 Con trai của Si-mê-i là Sê-lô-mít, Ha-xi-ên, và Ha-ran, ba người. Đó là các trưởng của tông tộc La-ê-đan.
10 Con trai của Si-mê-i là Gia-hát, Xi-na, Giê-úc, và Bê-ri-a. Ấy là bốn con trai của Si-mê-i.
11 Gia-hát làm trưởng, còn Xi-xa là con thứ; nhưng Giê-úc và Bê-ri-a không có con cháu nhiều; nên khi thống kê thì kể chúng như một nhà.
12 Con trai Kê-hát là Am-ram, Dít-sê-ha, Hếp-rôn, U-xi-ên, bốn người.
13 Con trai của Am-ram là A-rôn và Môi-se; A-rôn và con cháu người được phân biệt ra, để biệt riêng ra các vật chí thánh, và đời đời xông hương, hầu việc trước mặt Đấng Tự Hữu Hằng Hữu, cùng nhân danh Ngài mà chúc phước cho.
14 Còn về Môi-se, người của Đức Chúa Trời, các con trai người đều được kể vào chi phái Lê-vi.
15 Con trai của Môi-se là Ghẹt-sôn và Ê-li-ê-xe.
16 Con trai của Ghẹt-sôn là Sê-bu-ên làm trưởng.
17 Con trai của Ê-li-ê-xe là Rê-ha-bia làm trưởng; Ê-li-ê-xe không có con trai nào khác; nhưng con trai của Rê-ha-bia nhiều lắm.
18 Con trai của Dít-sê-ha là Sê-lô-mít làm trưởng.
19 Con trai của Hếp-rôn là Giê-ri-gia làm trưởng; A-ma-ria thứ nhì; Gia-ha-xi-ên thứ ba; và Giê-ca-mê-am thứ tư.
20 Con trai của U-xi-ên là Mi-ca làm trưởng; và Di-si-gia con thứ.
21 Con trai của Mê-ra-ri là Mác-li và Mu-si. Con trai của Mác-li là Ê-lê-a-sa và Kích.
22 Ê-lê-a-sa chết, không có con trai, chỉ có con gái mà thôi; các con trai của Kích là anh em chúng nó, cưới chúng nó làm vợ.
23 Con trai của Mu-si là Mác-li, Ê-đe và Giê-rê-mốt, ba người.
24 Đó là con cháu của Lê-vi theo tông tộc của họ, tức là trưởng tộc của những người được cai số từng danh từng người, từ hai mươi tuổi sắp lên, và hầu việc trong đền của Đấng Tự Hữu Hằng Hữu.
25 Vì Đa-vít nói rằng: Thiên Chúa Tự Hữu Hằng Hữu của I-sơ-ra-ên có ban sự bình an cho dân sự Ngài, và Ngài ngự tại Giê-ru-sa-lem đời đời;
26 người Lê-vi cũng sẽ chẳng còn cần khiêng vác Đền Tạm hay là các khí dụng về công việc Đền Tạm nữa.
27 Vì theo lời trối của Đa-vít, người ta tu bộ dân Lê-vi, từ hai mươi tuổi sấp lên.
28 Chức của chúng là ở bên con cháu A-rôn, để làm công việc của đền Đấng Tự Hữu Hằng Hữu, canh giữ hành lang và các phòng, giữ tinh sạch các vật thánh, và coi làm công việc của đền Đức Chúa Trời:
29 lại lo về bánh trần thiết, về bột mịn dùng làm của lễ chay, về bánh tráng không men, về đồ nướng trên vỉ, về đồ trộn với dầu, và về các đồ để lường và để đo;
30 mỗi buổi sớm và buổi chiều, họ phải đứng tại đó cảm tạ và tôn vinh Đấng Tự Hữu Hằng Hữu;
31 còn mỗi ngày Sa-bát, ngày mồng một, và ngày lễ trọng thể, thì phải giúp dâng luôn luôn tại trước mặt Đấng Tự Hữu Hằng Hữu những của lễ thiêu thường dâng cho Đấng Tự Hữu Hằng Hữu theo lệ đã định trong luật về của lễ ấy;
32 chúng cũng lo coi sóc hội mạc và nơi thánh, cùng giúp đỡ con cháu A-rôn, là anh em mình, để hầu việc trong đền của Đấng Tự Hữu Hằng Hữu.