Tra cứu Thánh Kinh

1 Đa-vít nói: Ấy đây là đền của Đấng Tự Hữu Hằng Hữu Đức Chúa Trời, đây là bàn thờ về của lễ thiêu của I-sơ-ra-ên.
2 Đa-vít truyền lệnh nhóm các người ngoại bang ở trong xứ I-sơ-ra-ên; rồi người khiến thợ đục đá, để làm những đá đục, để cất cái đền của Đức Chúa Trời.
3 Đa-vít cũng dự bị nhiều sắt, để làm đinh cánh cửa và mấu cửa, cùng nhiều đồng không thể cân được,
4 và gỗ hương nam vô số; vì dân Si-đôn và dân Ty-rơ chở rất nhiều gỗ hương nam đến cho vua Đa-vít.
5 Đa-vít nói rằng: Sa-lô-môn, con trai ta, hãy còn thơ ấu và non nớt, mà cái đền sẽ cất cho Đấng Tự Hữu Hằng Hữu phải rất nguy nga, có danh tiếng rực rỡ trong các nước; vì vậy, ta sẽ dự bị đồ cần dùng cho nó. Thế thì, Đa-vít dự bị rất nhiều đồ trước khi người qua đời.
6 Bấy giờ, Đa-vít gọi Sa-lô-môn, con trai mình, truyền dặn người cất một cái đền cho Thiên Chúa Tự Hữu Hằng Hữu của I-sơ-ra-ên.
7 Đa-vít nói với Sa-lô-môn rằng: Hỡi con, ta có ý muốn xây cất một cái đền cho danh Thiên Chúa Tự Hữu Hằng Hữu ta;
8 nhưng có lời của Đấng Tự Hữu Hằng Hữu phán với ta rằng: ngươi đã đổ máu ra nhiều, đánh những giặc lớn lao; vậy vì ngươi đã đổ máu ra nhiều trên đất tại trước mặt Ta, nên người sẽ chẳng cất đền cho danh Ta.
9 Kìa, con trai mà người sẽ sinh ra, nó sẽ là người thái bình; Ta sẽ ban bình an cho nó; cơn thịnh nộ ở bốn phía nó sẽ chẳng khuấy rối nó; vì tên nó sẽ là Sa-lô-môn; trong đời nó Ta sẽ ban sự thái bình an tịnh cho I-sơ-ra-ên.
10 Nó sẽ cất một đền cho danh Ta; nó sẽ làm con trai Ta, Ta sẽ làm cha nó; và Ta sẽ lập ngôi nước nó trên I-sơ-ra-ên được bền vững đời đời.
11 Bây giờ, hỡi con trai ta, nguyện Đấng Tự Hữu Hằng Hữu ở cùng con và làm cho con được thịnh vượng; con sẽ cất cái đền cho Thiên Chúa Tự Hữu Hằng Hữu con, theo như lời Ngài đã phán về việc con.
12 Nguyện Đấng Tự Hữu Hằng Hữu ban cho con sự khôn sáng và sự hiểu biết, khiến cho con cai trị trên I-sơ-ra-ên, để con gìn giữ luật pháp của Thiên Chúa Tự Hữu Hằng Hữu con.
13 Nếu con cảm tạ làm theo các luật pháp và mệnh lệnh mà Đấng Tự Hữu Hằng Hữu đã phán dặn Môi-se truyền cho I-sơ-ra-ên, thì con sẽ được thịnh vượng. Hãy vững lòng bền chí; chớ sợ sệt, chớ kinh hãi chi.
14 Này ta đã chịu hoạn nạn mà sắm sửa cho đền của Đấng Tự Hữu Hằng Hữu một trăm ngàn ta lâng vàng, một triệu ta lâng bạc; còn đồng và sắt thì không thể cân được, vì nó nhiều quá; ta lại dự bị gỗ và đá; và con cũng sẽ thêm vào đó.
15 Con có nhiều nhân công thợ đục đá, thợ hồ, thợ mộc, đủ người thạo về các thứ công việc;
16 vàng, bạc, đồng, sắt, thì vô-số. Hãy trỗi dậy làm, Đấng Tự Hữu Hằng Hữu sẽ ở cùng con.
17 Đa-vít cũng truyền dặn các quan trưởng của I-sơ-ra-ên giúp đỡ Sa-lô-môn, con trai người, mà rằng:
18 Thiên Chúa Tự Hữu Hằng Hữu các ngươi chẳng ở cùng các ngươi sao? Ngài chẳng ban cho các ngươi được bình an bốn phía sao? Vì Ngài đã phó dân của xứ vào tay ta, và xứ đã suy phục trước mặt Đấng Tự Hữu Hằng Hữu, và trước mặt dân sự Ngài.
19 Vậy bây giờ, hãy hết lòng hết ý tìm cầu Thiên Chúa Tự Hữu Hằng Hữu của các ngươi; hãy trỗi dậy, xây cất đền thánh cho Đấng Tự Hữu Hằng Hữu Đức Chúa Trời, để đón Rương Giao Ước của Đấng Tự Hữu Hằng Hữu và các khí dụng của đền thánh Đức Chúa Trời vào trong nhà định cất cho danh của Đấng Tự Hữu Hằng Hữu.