Tra cứu Thánh Kinh

1 Sa-tan dấy lên muốn làm hại cho I-sơ-ra-ên, giục Đa-vít thống kê dân số I-sơ-ra-ên.
2 Đa-vít nói với Giô-áp và các quan trưởng của dân sự rằng: Hãy đi thống kê dân sự, từ Bê-e-sê-ba cho đến Đan; rồi đem về tâu lại cho ta, để ta biết số họ.
3 Giô-áp thưa; Nguyện Đấng Tự Hữu Hằng Hữu gia thêm dân sự Ngài nhiều gấp trăm lần đã có! Ôi vua chúa tôi! hết thảy chúng nó chẳng phải là tôi tớ của chúa tôi sao? Cớ sao chúa tôi dạy bảo làm điều đó? Vì sao chúa tôi muốn gây tội lỗi cho I-sơ-ra-ên?
4 Nhưng lời của vua thắng hơn lời của Giô-áp. Vì vậy, Giô-áp ra, đi khắp I-sơ-ra-ên, rồi trở về Giê-ru-sa-lem.
5 Giô-áp đem tâu cho vua tổng số dân; trong cả I-sơ-ra-ên được một triệu một trăm ngàn người cầm gươm; trong cả Giu-đa được bốn trăm bảy chục ngàn người cầm gươm.
6 Nhưng Giô-áp không có cai số người Lê-vi và người Bên-gia-min; vì lời của vua lấy làm gớm ghét cho người.
7 Điều đó chẳng đẹp lòng Đức Chúa Trời; nên Ngài hành hại I-sơ-ra-ên.
8 Đa-vít thưa với Đức Chúa Trời rằng: Tôi làm điều đó, thật là phạm tội lớn; nhưng bây giờ, xin Chúa hãy bỏ qua tội ác của kẻ tôi tớ Chúa đi; vì tôi có làm cách ngu dại.
9 Đấng Tự Hữu Hằng Hữu phán với Gát, là đấng tiên tri của Đa-vít rằng:
10 Hãy đi nói với Đa-vít: Đấng Tự Hữu Hằng Hữu có phán như vầy: Ta định cho ngươi ba tai vạ; hãy chọn lấy một để Ta giáng nó trên ngươi.
11 Gát đến với Đa-vít, thưa với người rằng: Đấng Tự Hữu Hằng Hữu phán như vầy: Hãy chọn mặc ý ngươi,
12 hoặc ba năm đói kém, hoặc bị thua ba tháng tại trước mặt cừu địch ngươi, và phải gươm của kẻ thù nghịch phá hại, hay là bị ba ngày gươm của Đấng Tự Hữu Hằng Hữu, tức là ôn dịch ở trong xứ, có thiên sứ của Đấng Tự Hữu Hằng Hữu hủy diệt trong khắp bờ cõi của I-sơ-ra-ên. Vậy bây giờ hãy định lấy điều nào tôi phải tâu lại cùng Đấng đã sai tôi.
13 Đa-vít nói với Gát rằng: Ta bị hoạn nạn lớn. Ta xin rơi vào tay Đấng Tự Hữu Hằng Hữu, vì sự thương xót của Ngài rất lớn; chớ để ta rơi vào tay của loài người ta.
14 Đấng Tự Hữu Hằng Hữu giáng ôn dịch nơi I-sơ-ra-ên; có bảy mươi ngàn người I-sơ-ra-ên ngã chết.
15 Đức Chúa Trời sai một thiên sứ đến Giê-ru-sa-lem để hủy diệt nó; đang khi hủy diệt, Đấng Tự Hữu Hằng Hữu xem thấy, thì đau lòng về tai vạ này, và nói với thiên sứ đi hủy diệt rằng: Thôi! Bây giờ hãy rút tay ngươi lại. Bấy giờ thiên sứ của Đấng Tự Hữu Hằng Hữu đứng gần sân đạp lúa của Ọt-nan, người Giê-bu-sít.
16 Đa-vít ngước mắt lên, thấy thiên sứ của Đấng Tự Hữu Hằng Hữu đứng giữa không trung, tay cầm gươm đưa ra trên Giê-ru-sa-lem. Đa-vít và các trưởng lão đang mặc bao gai, liền sấp mình xuống đất.
17 Đa-vít thưa cùng Đức Chúa Trời rằng: Chẳng phải tôi đã truyền thống kê dân sao? Ấy là tôi đã phạm tội và làm điều ác; còn các con chiên kia, đã làm gì? Thiên Chúa Tự Hữu Hằng Hữu tôi ôi! Xin tay Chúa hãy đánh hại tôi và nhà cha tôi; nhưng chớ giáng ôn dịch trên dân sự của Chúa mà hành hại nó.
18 Khi ấy, thiên sứ của Đấng Tự Hữu Hằng Hữu bảo Gát nói với Đa-vít phải đi lên dựng một bàn thờ cho Đấng Tự Hữu Hằng Hữu tại sân đạp lúa của Ọt-nan, người Giê-bu-sít.
19 Đa-vít đi lên theo lời của Gát đã nhân danh Đấng Tự Hữu Hằng Hữu mà nói ra.
20 Ọt-nan xoay lại, thấy thiên sứ; bốn con trai người ở với người đều ẩn mình đi. Bấy giờ Ọt-nan đang đạp lúa miến.
21 Đa-vít đi đến Ọt-nan, Ọt-nan nhìn thấy Đa-vít, ra khỏi sân đạp lúa, sấp mình xuống đất trước mặt Đa-vít mà lạy.
22 Đa-vít bảo Ọt-nan rằng: Hãy nhượng cho ta chỗ sân đạp lúa, để ta cất tại đó một bàn thờ cho Đấng Tự Hữu Hằng Hữu; hãy nhượng nó cho ta thật giá bạc nó, để tai vạ ngừng lại trong dân sự.
23 Ọt-nan thưa với Đa-vít rằng: Vua hãy nhận lấy nó, xin vua chúa tôi, hãy làm điều gì người lấy làm tốt. Kìa, tôi dâng bò cho vua dùng làm của lễ thiêu, cộ sân đạp lúa dùng làm củi, còn lúa miến để dùng làm của lễ chay; tôi dâng cho hết cả.
24 Vua Đa-vít nói với Ọt-nan rằng: Không, thật ta muốn mua nó theo giá bạc thật nó; vì ta chẳng muốn lấy vật gì của ngươi mà dâng cho Đấng Tự Hữu Hằng Hữu cũng không muốn dâng của lễ thiêu chẳng tốn gì cả.
25 Ấy vậy, Đa-vít mua cái chỗ sân ấy trả cho Ọt-nan giá bằng siếc-lơ, cân nặng sáu trăm siếc-lơ.
26 Tại đó Đa-vít cất một bàn thờ cho Đấng Tự Hữu Hằng Hữu, dâng những của lễ thiêu, của lễ bình an, và cầu khẩn Đấng Tự Hữu Hằng Hữu; Ngài đáp lời người bằng lửa từ trời giáng xuống trên bàn thờ về của lễ thiêu.
27 Đấng Tự Hữu Hằng Hữu dạy bảo thiên sứ, thiên sứ xỏ gươm mình vào vỏ.
28 Trong lúc đó, Đa-vít thấy Đấng Tự Hữu Hằng Hữu đã nhận lời mình tại trong sân đạp lúa của Ọt-nan, người Giê-bu-sít, thì người dâng của lễ tại đó.
29 Vì cái Đền Tạm của Đấng Tự Hữu Hằng Hữu mà Môi-se đã làm trong đồng vắng, và bàn thờ về của lễ thiêu, trong lúc đó đều ở nơi cao tại Ga-ba-ôn;
30 Đa-vít không dám đi đến trước mặt bàn thờ ấy để cầu vấn Thiên Chúa; bởi vì người kinh hãi gươm của thiên sứ của Đấng Tự Hữu Hằng Hữu.