Tra cứu Thánh Kinh

1 Sau các việc đó, Na-hách, vua dân Am-môn, băng hà, và con trai người kế người làm vua.
2 Đa-vít nói: Ta muốn làm ơn cho Ha-nun con trai của Na-hách, vì cha người đã làm ơn cho ta. Đa-vít sai những sứ giả đến an ủi người về sự cha người đã băng hà. Vậy các đầy tớ của Đa-vít đến với Ha-nun tại trong xứ dân Am-môn, để an ủi người.
3 Nhưng các quan trưởng dân Am-môn tâu với Ha-nun rằng: Vua tưởng rằng Đa-vít sai những kẻ an ủi đến với vua, là vì tôn kính thân-phụ vua sao? Các đầy tớ hắn đến với vua chẳng phải để tra xét và do thám xứ, để hủy phá nó sao?
4 Ha-nun bắt các tôi tớ của Đa-vít, bảo cạo râu họ đi, cắt áo họ từ chặng phân nửa cho đến lưng, rồi đuổi về.
5 Có người đi thuật cho Đa-vít hay việc các người ấy; người sai đi đón họ, vì họ xấu hổ lắm. Vua bảo rằng: Hãy ở tại Giê-ri-cô cho đến khi râu các ngươi đã mọc, bấy giờ sẽ trở về.
6 Khi dân Am-môn thấy Đa-vít lấy họ làm gớm ghiếc, thì Ha-nun và dân Am-môn sai người đem một ngàn ta lâng bạc để đi đến Mê-sô-bô-ta-mi, A-ram-Ma-a-ca, và Xô-ba, mà mướn cho mình những xe cộ và quân-kỵ.
7 Chúng mướn cho mình ba mươi hai ngàn cỗ xe, vua xứ Ma-a-ca với dân người; họ kéo đến đóng tại trước Mê-đê-ba. Dân Am-môn từ các thành của họ nhóm lại để ra trận.
8 Đa-vít hay điều đó, sai Giô-áp và cả đạo binh, đều là người mạnh sức.
9 Dân Am-môn kéo ra, dàn trận nơi cửa thành; còn các vua đã đến phù trợ, đều đóng riêng ra trong đồng bằng.
10 Khi Giô-áp thấy quân thù đã bày trận đằng trước và đằng sau mình, chọn những kẻ mạnh dạn trong đội quân I-sơ-ra-ên mà dàn trận đối cùng quân Sy-ri;
11 quân lính còn lại, người dâng cho A-bi-sai, là em mình; chúng bày trận đối với dân Am-môn.
12 Người nói: Nếu quân Sy-ri mạnh hơn anh, em sẽ giúp đỡ anh; còn nếu quân Am-môn mạnh hơn em, anh sẽ giúp đỡ em.
13 Hãy vững lòng bền chí; hãy vì dân ta vì các thành của Thiên Chúa ta, mà làm như cách đại trượng phu; nguyện Đấng Tự Hữu Hằng Hữu làm theo ý Ngài lấy làm tốt.
14 Vậy, Giô-áp và quân lính theo người đều đến gần đối cùng quân Sy-ri để giao chiến; quân Sy-ri chạy trốn khỏi trước mặt người.
15 Khi quân Am-môn thấy quân Sy-ri đã chạy trốn, thì cũng chạy trốn khỏi trước mặt A-bi-sai, em Giô-áp, mà trở vào thành. Giô-áp trở về Giê-ru-sa-lem.
16 Khi quân Sy-ri thấy mình bị thua trước mặt I-sơ-ra-ên, sai sứ giả đến bởi dân Sy-ri ở bên kia sông ra, có Sô-phác, quan tướng của đội binh Ha-đa-rê-xe, thống lĩnh chúng nó.
17 Đa-vít hay điều đó, liền nhóm cả I-sơ-ra-ên, vượt qua sông Giô-đanh, đến với quân Sy-ri và dàn trận nghịch lại chúng nó. Vậy, khi Đa-vít đã bày trận đối với dân Sy-ri, thì chúng nó đánh lại với người.
18 Quân Sy-ri chạy trốn khỏi trước mặt I-sơ-ra-ên; Đa-vít giết của quân Sy-ri bảy ngàn lính cầm xe, bốn mươi ngàn lính bộ, và cũng giết Sô-phác, quan tổng binh.
19 Khi các đầy tớ của Ha-đa-rê-xe thấy chúng bị bại trước mặt I-sơ-ra-ên, lập hòa cùng Đa-vít và phục dịch người; về sau dân Sy-ri chẳng còn muốn tiếp cứu dân Am-môn nữa.