Tra cứu Thánh Kinh

1 Khi Đa-vít ở trong nhà mình, nói với tiên tri Na-than rằng: Này ta ở trong nhà bằng gỗ bá hương, còn Rương Giao Ước của Đấng Tự Hữu Hằng Hữu ở dưới những bức màn.
2 Na-than tâu với Đa-vít rằng: Hãy làm theo điều ở trong lòng vua, vì Đức Chúa Trời ở cùng vua.
3 Xảy trong đêm đó, có lời của Thiên Chúa phán với Na-than rằng:
4 Hãy đi nói với Đa-vít, tôi tớ ta rằng: Đấng Tự Hữu Hằng Hữu phán như vầy: Ngươi chớ cất đền cho Ta ở;
5 vì từ khi Ta dẫn I-sơ-ra-ên lên khỏi Ê-díp-tô cho đến ngày nay, Ta không ở trong đền nào hết; nhưng Ta ở từ trại này đến trại kia, từ nhà tạm này đến nhà tạm nọ.
6 Bất cứ nơi nào Ta cùng đi với cả I-sơ-ra-ên, Ta có khi nào phán bảo một người nào trong các quan xét I-sơ-ra-ên, tức người mà Ta truyền bảo chăn dân Ta, mà rằng: Sao các ngươi không cất cho Ta một cái đền bằng gỗ bá hương?
7 Bây giờ, ngươi hãy nói với Đa-vít tôi tớ Ta như vầy: Đấng Tự Hữu Hằng Hữu của Vạn Quân phán như vầy: Ta đã lấy ngươi từ chuồng chiên, từ sau những con chiên, để lập ngươi làm vua chúa trên dân I-sơ-ra-ên Ta;
8 bất cứ nơi nào ngươi đã đi, Ta vẫn ở cùng ngươi, trừ diệt các thù nghịch khỏi trước mặt ngươi; Ta sẽ làm cho ngươi được danh lớn, như danh của kẻ cao trọng ở trên đất.
9 Ta sẽ sắm sẵn một chốn ở cho dân I-sơ-ra-ên Ta, vun trồng chúng để chúng ở nơi mình, sẽ không còn bị khuấy rối, con loài ác sẽ chẳng làm bại hoại chúng như khi trước nữa,
10 như từ ngày Ta đã lập quan xét trên dân I-sơ-ra-ên Ta; Ta sẽ khiến các thù nghịch ngươi phục dưới ngươi. Lại Ta báo cho ngươi biết rằng Đấng Tự Hữu Hằng Hữu sẽ cất cho ngươi một ngôi nhà.
11 Xảy khi các ngày ngươi đã mãn và ngươi phải về cùng tổ phụ ngươi, ắt Ta sẽ lập dòng dõi ngươi lên là con trai của ngươi, để kế vị ngươi; Ta sẽ làm cho nước người vững chắc.
12 Người ấy sẽ cất cho Ta một cái đền, và Ta sẽ làm cho ngôi nước người vững bền đến đời đời.
13 Ta sẽ làm cha người, người đó sẽ làm con Ta; sự từ ái Ta sẽ chẳng cất khỏi người đâu, như Ta đã cất khỏi kẻ ở trước ngươi;
14 nhưng Ta sẽ lập người đời đời tại trong nhà Ta và tại trong nước Ta; còn ngôi nước người sẽ được vững chắc cho đến mãi mãi.
15 Na-than theo các lời này và sự mạc khải này mà tâu lại với Đa-vít.
16 Vua Đa-vít vào, ngồi trước mặt Đấng Tự Hữu Hằng Hữu, mà thưa rằng: Thiên Chúa Tự Hữu Hằng Hữu ôi! Tôi là ai và nhà tôi là gì, mà Chúa đem tôi đến đây?
17 Thiên Chúa ôi! ơn đó Chúa cho là nhỏ thay; nhưng Thiên Chúa Tự Hữu Hằng Hữu ôi! Chúa có hứa ban ơn cho nhà của tôi tớ Chúa trong buổi tương lai đến lâu dài, và có đoái xem tôi theo hàng người cai trị!
18 Chúa làm cho đầy tớ Ngài được sang trọng như thế, thì Đa-vít còn nói gì được nữa? vì Chúa biết đầy tớ Chúa.
19 Đấng Tự Hữu Hằng Hữu ôi! Ngài đã theo ý lòng mình mà làm các việc lớn này cho đầy tớ của Ngài, để bày ra các sự vĩ đại này.
20 Ôi Đấng Tự Hữu Hằng Hữu, chẳng có ai giống như Ngài, và cứ theo mọi điều lỗ tai chúng tôi đã nghe, ngoài Ngài chẳng có ai là Thiên Chúa.
21 Chớ thì trên thế gian có dân tộc nào giống như dân I-sơ-ra-ên của Chúa, một dân tộc mà Đức Chúa Trời đi chuộc lại làm dân riêng của Ngài, sao? Nhờ sự vĩ đại đáng kính đáng sợ, Chúa được danh rất lớn, đuổi các dân tộc khỏi trước mặt dân của Chúa, là dân Chúa đã chuộc lại khỏi xứ Ê-díp-tô.
22 Vì dân I-sơ-ra-ên của Ngài, Ngài đã khiến thành dân của Ngài cho đến đời đời. Đấng Tự Hữu Hằng Hữu ôi! Ngài trở nên Thiên Chúa của họ.
23 Bây giờ, Đấng Tự Hữu Hằng Hữu ôi! Nguyện lời Ngài đã hứa về tôi tớ Ngài và về nhà nó được ứng nghiệm đến đời đời, cầu Chúa làm y như Ngài đã phán.
24 Nguyện điều ấy được vững chắc và danh Chúa được tôn vinh đời đời, để người ta nói rằng: Đấng Tự Hữu Hằng Hữu Vạn Quân, là Thiên Chúa của I-sơ-ra-ên, tức là Thiên Chúa cho I-sơ-ra-ên; còn nhà Đa-vít, là tôi tớ Chúa, được đứng vững trước mặt Chúa!
25 Thiên Chúa tôi ôi! Chúa có bày tỏ cho kẻ tôi tớ Chúa biết rằng Chúa sẽ lập một ngôi nhà cho người; bởi đó cho nên kẻ tôi tớ Chúa dám cầu nguyện ở trước mặt Chúa.
26 Đấng Tự Hữu Hằng Hữu ôi! Ngài là Đức Chúa Trời, Ngài đã hứa điều lành này với tôi tớ Chúa;
27 thế thì, nay cầu xin Chúa ban phước nhà kẻ tôi tớ Chúa, để cho nó hằng còn ở trước mặt Chúa; vì, Đấng Tự Hữu Hằng Hữu ôi! Ngài ban phước cho nó, thì nó sẽ được phước đến đời đời.