Tra cứu Thánh Kinh

1 Đa-vít cất cho mình những cung điện tại thành Đa-vít, và sắm sửa một nơi cho rương của Đức Chúa Trời, cùng dựng nhà trại cho rương ấy.
2 Khi ấy Đa-vít nói rằng: Ngoại trừ người Lê-vi, chẳng ai xứng đáng khiêng rương của Đức Chúa Trời, vì Đấng Tự Hữu Hằng Hữu đã chọn chúng để khiêng rương của Đấng Tự Hữu Hằng Hữu và hầu việc Ngài luôn luôn.
3 Đa-vít nhóm cả I-sơ-ra-ên tại Giê-ru-sa-lem, để thỉnh rương của Thiên Chúa về nơi người đã sắm sửa cho rương.
4 Đa-vít cũng hội lại các con cháu A-rôn và người Lê-vi:
5 về dòng Kê-hát có U-ri-ên, là trưởng tộc, cùng các anh em người, được một trăm hai mươi người;
6 về dòng Mê-ra-ri có A-sa-gia, là trưởng tộc, cùng các anh em người, được hai trăm hai mươi người;
7 về dòng Ghẹt-sôn có Giô-ên, là trưởng tộc, cùng các anh em người, được một trăm ba mươi người;
8 về dòng Ê-li-sa-phan có Sê-ma-gia, là trưởng tộc, cùng các anh em người, được hai trăm người;
9 về dòng Hếp-rôn có Ê-li-ên, là trưởng tộc, cùng các anh em người, được tám mươi người;
10 về dòng U-xi-ên có A-mi-na-đáp, là trưởng tộc, cùng các anh em người, được một trăm mười hai người.
11 Đa-vít gọi thầy tế lễ Xa-đốc, A-bia-tha, và những người Lê-vi, tức U-ri-ên, A-sa-gia, Giô-ên, Sê-ma-gia, Ê-li-ên, và A-mi-na-đáp, mà bảo rằng:
12 Các ngươi là tộc trưởng của chi phái Lê-vi; vậy, hãy cùng anh em các ngươi dọn mình cho thánh sạch, rồi khiêng rương của Thiên Chúa Tự Hữu Hằng Hữu của I-sơ-ra-ên đến nơi mà ta đã sắm sẵn cho rương.
13 Vì tại lần trước các ngươi không theo lệ đã định mà cầu vấn Đấng Tự Hữu Hằng Hữu; nên Thiên Chúa Tự Hữu Hằng Hữu chúng ta đã hành hạ chúng ta.
14 Vậy, những thầy tế lễ và người Lê-vi dọn mình cho thánh sạch để thỉnh rương của Thiên Chúa Tự Hữu Hằng Hữu của I-sơ-ra-ên.
15 Các con cháu Lê-vi dùng đòn khiêng rương của Đức Chúa Trời trên vai mình, y như Môi-se đã dạy bảo tùy lời của Đấng Tự Hữu Hằng Hữu.
16 Đa-vít truyền cho các trưởng tộc người Lê-vi; hãy chọn ra trong anh em họ những người hát xướng, cầm các thứ nhạc khí, ống quyển, đàn cầm, chập chỏa để cất tiếng vui mừng vang dội lên.
17 Người Lê-vi chọn ra Hê-man, con trai của Giô-ên, và A-sáp, con trai của Bê-rê-kia thuộc trong dòng họ người; lại về dòng Mê-ra-ri, là anh em họ, thì đặt Ê-than, con trai của Cu-sa-gia;
18 chung với các người ấy lại lập những anh em dòng thứ, là Xa-cha-ri, Bên, Gia-xi-ên, Sê-mi-ra-mốt, Giê-hi-ên, U-ni, Ê-li-áp, Bê-na-gia, Ma-a-xê-gia, Ma-ti-thia, Ê-li-phê-lê, Mích-nê-gia, Ô-bết Ê-đôm, và Giê-i-ên, là những người giữ cửa.
19 Những người hát xướng, là Hê-man, A-sáp, và Ê-than, dùng những chập chỏa đồng, để vang dầy lên;
20 Xa-cha-ri, A-xi-ên, Sê-mi-ra-mốt, Giê-hi-ên, U-ni, Ê-li-áp, Ma-a-xê-gia, và Bê-na-gia, dùng ống quyển thổi theo điệu A-la-mốt;
21 Còn Ma-ti-thia, Ê-li-phê-lê, Mích-nê-gia, Ô-bết Ê-đôm, Giê-i-ên, và A-xa-xia, đều dùng đàn cầm đánh theo giọng Sê-mi-nít, để dẫn tiếng hát.
22 Kê-na-nia, trưởng tộc người Lê-vi, cai việc ca xướng, và dạy hát, vì người giỏi về nghề ấy.
23 còn Bê-rê-kia và Ên-ca-na giữ cửa trước Rương Giao Ước.
24 Sê-ba-nia, Giô-sa-phát, Nê-tha-nê-ên, A-ma-xai, Xa-cha-ri, Bê-na-gia, và Ê-li-ê-se, tức là những thầy tế lễ, đều thổi kèn trước rương của Đức Chúa Trời; Ô-bết-Ê-đôm và Giê-hi-gia giữ cửa trước Rương Giao Ước.
25 Vậy, Đa-vít, các trưởng lão của I-sơ-ra-ên, và các quan tướng ngàn quân, đều đi thỉnh Rương Giao Ước của Đấng Tự Hữu Hằng Hữu lên từ nhà của Ô-bết-Ê-đôm cách vui mừng.
26 Khi Đức Chúa Trời phù trợ người Lê-vi khiêng Rương Giao Ước của Đấng Tự Hữu Hằng Hữu, thì người ta tế lễ bảy con bò đực và bảy con chiên đực.
27 Đa-vít và các người Lê-vi khiêng rương, kẻ ca hát, và Kê-na-nia, làm đầu những kẻ hát, đều mặc áo vải gai mịn; Đa-vít cũng mặc trên mình một cái ê-phót bằng vải gai.
28 Như vậy, cả I-sơ-ra-ên đều thỉnh Rương Giao Ước của Đấng Tự Hữu Hằng Hữu lên, có tiếng vui mừng, tiếng còi, tiếng kèn, chập chỏa, và vang dậy giọng đàn cầm, đàn sắt.
29 Khi Rương Giao Ước của Đấng Tự Hữu Hằng Hữu đến thành Đa-vít, thì Mi-canh, con gái của Sau-lơ, ngó ngang qua cửa sổ, thấy vua Đa-vít nhảy nhót vui chơi, thì trong lòng khinh bỉ người.