Tra cứu Thánh Kinh

1 Hi-ram, vua Ty-rơ, sai sứ giả đến Đa-vít, cùng gửi gỗ hương nam, thợ hồ, thợ mộc, để cất cho người một cái cung.
2 Đa-vít nhìn biết rằng Đấng Tự Hữu Hằng Hữu đã vững lập mình làm vua trên I-sơ-ra-ên; vì cớ dân I-sơ-ra-ên của Ngài, nước người được hưng vượng thêm.
3 Tại Giê-ru-sa-lem, Đa-vít lại còn lấy vợ khác, và sinh những con trai con gái.
4 Này là tên các con cái người sinh tại Giê-ru-sa-lem: Sa-mua, Sô-báp, Na-than, Sa-lô-môn,
5 Gi-ba, Ê-li-sua, Ên-bê-lết,
6 Nô-ga, Nê-phết, Gia-phia,
7 Ê-li-sa-ma, Bê-ên-gia-đa, và Ê-li-phê-lết.
8 Khi dân Phi-li-tin hay rằng Đa-vít đã được xức dầu làm vua trên cả I-sơ-ra-ên, thì hết thảy người Phi-li-tin đều đi lên để tìm người; Đa-vít hay điều đó, đi ra đón chúng nó.
9 Tuy nhiên dân Phi-li-tin đã đến, tràn ra trong đồng bằng Rê-pha-im.
10 Đa-vít cầu vấn Thiên Chúa rằng: Tôi phải đi lên đánh dân Phi-li-tin chăng? Chúa sẽ phó chúng nó vào tay tôi chăng? Đấng Tự Hữu Hằng Hữu đáp lời cùng người rằng: Hãy đi lên, Ta sẽ phó chúng nó vào tay ngươi.
11 Người Phi-li-tin kéo lên Ba-anh-Phê-rát-sim, rồi tại đó Đa-vít đánh chúng nó; rồi thì, Đa-vít nói rằng: Đức Chúa Trời có dùng tay ta đã đánh phá cơn thịnh nộ ta, như nước phá vỡ vậy; bởi cớ ấy người ta gọi chỗ đó là Ba-anh-Phê-rát-sim.
12 Người Phi-li-tin bỏ các thần tượng mình tại đó; Đa-vít truyền thiêu nó trong lửa.
13 Người Phi-li-tin lại tràn khắp trong đồng bằng.
14 Đa-vít cầu vấn Đức Chúa Trời nữa; Đức Chúa Trời đáp với người rằng: Ngươi chớ đi lên theo chúng nó; hãy đi vòng chúng nó, rồi đến hãm đánh chúng nó tại nơi đối ngang cây dâu.
15 Vừa khi ngươi nghe tiếng bước đi trên ngọn cây dâu, bấy giờ ngươi sẽ kéo ra trận; vì Đức Chúa Trời ra trước ngươi để hãm đánh đạo quân Phi-li-tin.
16 Đa-vít làm y như lời Đức Chúa Trời đã phán dặn; họ đánh đuổi đạo quân Phi-li-tin từ Ga-ba-ôn cho đến Ghê-xe.
17 Danh của Đa-vít đồn ra trong khắp các nước; Đấng Tự Hữu Hằng Hữu khiến cho các dân tộc đều kính sợ Đa-vít.