Tra cứu Thánh Kinh

1 Đa-vít hội nghị với quan tướng ngàn quân, quan tướng trăm quân, cùng các quan trưởng của dân.
2 Đa-vít nói với cả hội chúng I-sơ-ra-ên rằng: Nếu các ngươi lấy điều này làm tốt lành, và nếu sự này do nơi Thiên Chúa Tự Hữu Hằng Hữu chúng ta mà đến, thì ta hãy sai người đi khắp mọi nơi, đến với anh em chúng ta còn lại ở khắp xứ I-sơ-ra-ên, và đến với những thầy tế lễ và người Lê-vi ở trong các thành địa hạt chúng, để nhóm chúng lại cùng ta;
3 rồi chúng ta phải thỉnh rương của Thiên Chúa về cùng chúng ta; vì trong đời Sau-lơ, chúng ta không có đến trước Rương Giao Ước mà cầu vấn Thiên Chúa.
4 Cả hội chúng đều nói rằng nên làm như vậy; vì cả dân sự lấy lời ấy làm tốt lành.
5 Đa-vít nhóm cả I-sơ-ra-ên, từ Si-ho, khe Ê-díp-tô, cho đến nơi nào Ha-mát, để đón rương của Đức Chúa Trời từ Ki-ri-át-giê-a-rim về.
6 Đa-vít và cả I-sơ-ra-ên cùng đi lên Ba-a-la, tại Ki-ri-át-giê-a-rim, thuộc về Giu-đa, để đón rương của Đức Chúa Trời lên, tức là Đấng Tự Hữu Hằng Hữu ngự giữa Chê-ru-bim, là nơi cầu khẩn danh của Ngài.
7 Chúng đón Rương Giao Ước của Đức Chúa Trời từ nhà A-bi-na-đáp, để lên trên một cái cộ mới; còn U-xa và A-hi-ô thì dắt cộ.
8 Đa-vít và cả I-sơ-ra-ên đều hết sức vui chơi trước mặt Đức Chúa Trời, xướng ca, dùng đàn cầm, đàn sắt, trống nhỏ, chập chỏa, và kèn mà vui mừng.
9 Khi chúng đến sân đạp lúa của Ki-đôn, U-xa giơ tay ra nắm lấy rương, bởi vì bò trượt bước.
10 cơn thịnh nộ của Đấng Tự Hữu Hằng Hữu nổi lên cùng U-xa, và Ngài đánh người, bởi vì người có giơ tay ra trên rương; người chết tại đó trước mặt Thiên Chúa.
11 Đa-vít chẳng vừa ý, vì Đấng Tự Hữu Hằng Hữu đã hành hại U-xa; người gọi nơi ấy là Bê-rết U-xa, hãy còn gọi vậy cho đến ngày nay.
12 Trong ngày ấy, Đa-vít lấy làm sợ hãi Đức Chúa Trời, mà nói rằng: Ta đón rương của Đức Chúa Trời vào nhà ta sao được?
13 Vậy, Đa-vít không thỉnh rương về nhà mình tại trong thành Đa-vít, nhưng bởi đem để vào nhà Ô-bết-Ê-đôm, là người Gát.
14 Rương của Đức Chúa Trời ở ba tháng trong nhà Ô-bết-Ê-đôm; Đấng Tự Hữu Hằng Hữu ban phước cho nhà Ô-bết-Ê-đôm và mọi vật thuộc về người.