Tra cứu Thánh Kinh

1 Vào lúc ban đầu {của sự} Thiên Chúa sáng tạo các tầng trời và đất.
2 Thì đất là vô hình và trống không, sự mờ tối ở trên mặt vực; và thần của Thiên Chúa vận hành trên mặt nước. [Đất lúc bấy giờ là một khối hình cầu được bao phủ bởi nước nhưng không có một hình thể nào và cũng không có gì khác hơn là nước trên bề mặt của đất.]
3 Thiên Chúa phán rằng: Hãy có sự sáng! Thì có sự sáng.
4 Thiên Chúa thấy sự sáng là tốt lành, Ngài phân rẽ sáng ra khỏi tối.
5 Thiên Chúa đặt tên sự sáng là ngày; sự tối là đêm. Vậy, có buổi tối và buổi sáng; ấy là ngày thứ nhất.
6 Thiên Chúa lại phán rằng: Hãy có một khoảng không ở giữa nước để phân rẽ nước cách với nước!
7 Ngài làm nên khoảng không, phân rẽ nước ở dưới khoảng không cách với nước ở trên khoảng không. Thì có như vậy.
8 Thiên Chúa đặt tên khoảng không là trời. Vậy, có buổi tối và buổi sáng; ấy là ngày thứ nhì.
9 Thiên Chúa lại phán rằng: Những nước ở dưới trời phải tụ lại một nơi, và phải có chỗ khô cạn bày ra! Thì có như vậy.
10 Thiên Chúa gọi chỗ khô cạn là đất, còn nơi nước tụ lại thì Ngài gọi là các biển. Thiên Chúa thấy điều đó là tốt lành.
11 Thiên Chúa lại phán rằng: Đất phải sinh cây cỏ; cỏ kết hạt giống, cây ăn trái kết quả, tùy theo loại mà có hạt giống trong mình trên đất! Thì có như vậy.
12 Đất sinh cây cỏ: cỏ kết hạt tùy theo loại, cây kết quả có hạt trong mình, tùy theo loại. Thiên Chúa thấy điều đó là tốt lành.
13 Vậy, có buổi tối và buổi sáng; ấy là ngày thứ ba.
14 Thiên Chúa lại phán rằng: Hãy có những vì sáng trong khoảng không trên trời, để phân ra ngày với đêm, và để chúng làm những dấu, để định những mùa, những ngày, và những năm;
15 lại để chúng làm những vì sáng trong khoảng không trên trời mà soi xuống đất! Thì có như vậy.
16 Thiên Chúa làm nên hai vì sáng lớn; vì lớn hơn để cai trị ban ngày, vì nhỏ hơn để cai trị ban đêm; Ngài cũng làm những ngôi sao.
17 Thiên Chúa đặt chúng trong khoảng không trên trời, để soi sáng đất,
18 để cai trị ban ngày và ban đêm, để phân rẽ sáng ra khỏi tối. Thiên Chúa thấy điều đó là tốt lành.
19 Vậy, có buổi tối và buổi sáng; ấy là ngày thứ tư.
20 Thiên Chúa lại phán rằng: Nước hãy có nhiều bầy vật có linh hồn sống và di động; và hãy có loài chim bay phía trên mặt đất, trong khoảng không trên trời.
21 Thiên Chúa sáng tạo những khủng long biển; mọi linh hồn sống và động mà nước sinh ra thật nhiều tùy theo loại; mọi loài chim tùy theo loại. Thiên Chúa thấy điều đó là tốt lành.
22 Thiên Chúa ban phước cho chúng mà phán rằng: Hãy sinh sản, thêm nhiều, làm cho đầy dẫy nước dưới biển; còn những loài chim hãy thêm nhiều trên đất.
23 Vậy, có buổi tối và buổi sáng; ấy là ngày thứ năm.
24 Thiên Chúa lại phán rằng: Đất phải sinh ra linh hồn sống tùy theo loại: súc vật, côn trùng, và vật sống của đất tùy theo loại; thì có như vậy.
25 Thiên Chúa làm nên vật sống của đất tùy theo loại, súc vật tùy theo loại, và côn trùng trên đất tùy theo loại, Thiên Chúa thấy điều đó là tốt lành.
26 Thiên Chúa phán rằng: Chúng Ta hãy làm ra loài người như hình Chúng Ta, theo tượng Chúng Ta, để họ cai trị loài cá biển, loài chim trời, loài súc vật, khắp cả đất, và mỗi loài côn trùng bò trên mặt đất.
27 Thiên Chúa đã sáng tạo loài người như hình Ngài; Ngài đã sáng tạo loài người như hình Thiên Chúa; Ngài đã sáng tạo họ, nam và nữ.
28 Thiên Chúa ban phước cho họ và phán với họ rằng: Hãy sinh sản, thêm nhiều, làm cho đầy dẫy đất; hãy làm cho đất phục tùng, hãy quản trị loài cá biển, loài chim trời cùng mỗi vật sống hành động trên mặt đất.
29 Thiên Chúa lại phán rằng: Này, Ta đã ban cho các ngươi mọi thứ cỏ kết hạt mọc khắp mặt đất, và mọi loài cây sinh quả có hạt giống; ấy sẽ là thức ăn cho các ngươi.
30 Còn mọi vật sống của đất, mọi chim trời, và mọi côn trùng bò trên đất có hồn sống thì Ta đã ban cho mọi thứ cỏ xanh làm thức ăn! Thì có như vậy.
31 Thiên Chúa thấy mọi việc Ngài đã làm thật rất tốt lành. Vậy, có buổi tối và buổi sáng; ấy là ngày thứ sáu.