Tra cứu Thánh Kinh

1 ויהי אחרי מות יהושע וישאלו בני ישראל ביהוה לאמר מי יעלה-לנו אל-הכנעני בתחלה להלחם בו
2 ויאמר יהוה יהודה יעלה הנה נתתי את-הארץ בידו
3 ויאמר יהודה לשמעון אחיו עלה אתי בגורלי ונלחמה בכנעני והלכתי גם-אני אתך בגורלך וילך אתו שמעון
4 ויעל יהודה ויתן יהוה את-הכנעני והפרזי בידם ויכום בבזק עשרת אלפים איש
5 וימצאו את-אדני בזק בבזק וילחמו בו ויכו את-הכנעני ואת-הפרזי
6 וינס אדני בזק וירדפו אחריו ויאחזו אתו ויקצצו את-בהנות ידיו ורגליו
7 ויאמר אדני-בזק שבעים מלכים בהנות ידיהם ורגליהם מקצצים היו מלקטים תחת שלחני כאשר עשיתי כן שלם-לי אלהים ויביאהו ירושלם וימת שם
8 וילחמו בני-יהודה בירושלם וילכדו אותה ויכוה לפי-חרב ואת-העיר שלחו באש
9 ואחר ירדו בני יהודה להלחם בכנעני יושב ההר והנגב והשפלה
10 וילך יהודה אל-הכנעני היושב בחברון ושם-חברון לפנים קרית ארבע ויכו את-ששי ואת-אחימן ואת-תלמי
11 וילך משם אל-יושבי דביר ושם-דביר לפנים קרית-ספר
12 ויאמר כלב אשר-יכה את-קרית-ספר ולכדה ונתתי לו את-עכסה בתי לאשה
13 וילכדה עתניאל בן-קנז אחי כלב הקטן ממנו ויתן-לו את-עכסה בתו לאשה
14 ויהי בבואה ותסיתהו לשאול מאת-אביה השדה ותצנח מעל החמור ויאמר-לה כלב מה-לך
15 ותאמר לו הבה-לי ברכה כי ארץ הנגב נתתני ונתתה לי גלת מים ויתן-לה כלב את גלת עלית ואת גלת תחתית
16 ובני קיני חתן משה עלו מעיר התמרים את-בני יהודה מדבר יהודה אשר בנגב ערד וילך וישב את-העם
17 וילך יהודה את-שמעון אחיו ויכו את-הכנעני יושב צפת ויחרימו אותה ויקרא את-שם-העיר חרמה
18 וילכד יהודה את-עזה ואת-גבולה ואת-אשקלון ואת-גבולה ואת-עקרון ואת-גבולה
19 ויהי יהוה את-יהודה וירש את-ההר כי לא להוריש את-ישבי העמק כי-רכב ברזל להם
20 ויתנו לכלב את-חברון כאשר דבר משה ויורש משם את-שלשה בני הענק
21 ואת-היבוסי ישב ירושלם לא הורישו בני בנימן וישב היבוסי את-בני בנימן בירושלם עד היום הזה
22 ויעלו בית-יוסף גם-הם בית-אל ויהוה עמם
23 ויתירו בית-יוסף בבית-אל ושם-העיר לפנים לוז
24 ויראו השמרים איש יוצא מן-העיר ויאמרו לו הראנו נא את-מבוא העיר ועשינו עמך חסד
25 ויראם את-מבוא העיר ויכו את-העיר לפי-חרב ואת-האיש ואת-כל-משפחתו שלחו
26 וילך האיש ארץ החתים ויבן עיר ויקרא שמה לוז הוא שמה עד היום הזה
27 ולא-הוריש מנשה את-בית-שאן ואת-בנותיה ואת-תענך ואת-בנתיה ואת-ישב דור ואת-בנותיה ואת-יושבי יבלעם ואת-בנתיה ואת-יושבי מגדו ואת-בנותיה ויואל הכנעני לשבת בארץ הזאת
28 ויהי כי-חזק ישראל וישם את-הכנעני למס והוריש לא הורישו
29 ואפרים לא הוריש את-הכנעני היושב בגזר וישב הכנעני בקרבו בגזר
30 זבולן לא הוריש את-יושבי קטרון ואת-יושבי נהלל וישב הכנעני בקרבו ויהיו למס
31 אשר לא הוריש את-ישבי עכו ואת-יושבי צידון ואת-אחלב ואת-אכזיב ואת-חלבה ואת-אפיק ואת-רחב
32 וישב האשרי בקרב הכנעני ישבי הארץ כי לא הורישו
33 נפתלי לא-הוריש את-ישבי בית-שמש ואת-ישבי בית-ענת וישב בקרב הכנעני ישבי הארץ וישבי בית-שמש ובית ענת היו להם למס
34 וילחצו האמרי את-בני-דן ההרה כי-לא נתנו לרדת לעמק
35 ויואל האמרי לשבת בהר-חרס באילון ובשעלבים ותכבד יד בית-יוסף ויהיו למס
36 וגבול האמרי ממעלה עקרבים מהסלע ומעלה