Tra cứu Thánh Kinh

1 [APOKALUQIS IWANNOU TOU YEOLOGOU] apokaluqiv ihsou cristou hn edwken autw o yeov deixai toiv douloiv autou a dei genesyai en tacei kai eshmanen aposteilav dia tou aggelou autou tw doulw autou iwannh
2 ov emarturhsen ton logon tou yeou kai thn marturian ihsou cristou osa te eiden
3 makariov o anaginwskwn kai oi akouontev touv logouv thv profhteiav kai thrountev ta en auth gegrammena o gar kairov egguv
4 iwannhv taiv epta ekklhsiaiv taiv en th asia cariv umin kai eirhnh apo tou o wn kai o hn kai o ercomenov kai apo twn epta pneumatwn a estin enwpion tou yronou autou
5 kai apo ihsou cristou o martuv o pistov o prwtotokov ek twn nekrwn kai o arcwn twn basilewn thv ghv tw agaphsanti hmav kai lousanti hmav apo twn amartiwn hmwn en tw aimati autou
6 kai epoihsen hmav basileiv kai iereiv tw yew kai patri autou autw h doxa kai to kratov eiv touv aiwnav twn aiwnwn amhn
7 idou ercetai meta twn nefelwn kai oqetai auton pav ofyalmov kai oitinev auton exekenthsan kai koqontai ep auton pasai ai fulai thv ghv nai amhn
8 egw eimi to a kai to w arch kai telov legei o kuriov o wn kai o hn kai o ercomenov o pantokratwr
9 egw iwannhv o kai adelfov umwn kai sugkoinwnov en th yliqei kai en th basileia kai upomonh ihsou cristou egenomhn en th nhsw th kaloumenh patmw dia ton logon tou yeou kai dia thn marturian ihsou cristou
10 egenomhn en pneumati en th kuriakh hmera kai hkousa opisw mou fwnhn megalhn wv salpiggov
11 legoushv egw eimi to a kai to w o prwtov kai o escatov kai o blepeiv graqon eiv biblion kai pemqon taiv ekklhsiaiv taiv en asia eiv efeson kai eiv smurnan kai eiv pergamon kai eiv yuateira kai eiv sardeiv kai eiv filadelfeian kai eiv laodikeian
12 kai epestreqa blepein thn fwnhn htiv elalhsen met emou kai epistreqav eidon epta lucniav crusav
13 kai en mesw twn epta lucniwn omoion uiw anyrwpou endedumenon podhrh kai periezwsmenon prov toiv mastoiv zwnhn crushn
14 h de kefalh autou kai ai tricev leukai wsei erion leukon wv ciwn kai oi ofyalmoi autou wv flox purov
15 kai oi podev autou omoioi calkolibanw wv en kaminw pepurwmenoi kai h fwnh autou wv fwnh udatwn pollwn
16 kai ecwn en th dexia autou ceiri asterav epta kai ek tou stomatov autou romfaia distomov oxeia ekporeuomenh kai h oqiv autou wv o hliov fainei en th dunamei autou
17 kai ote eidon auton epesa prov touv podav autou wv nekrov kai epeyhken thn dexian autou ceira ep eme legwn moi mh fobou egw eimi o prwtov kai o escatov
18 kai o zwn kai egenomhn nekrov kai idou zwn eimi eiv touv aiwnav twn aiwnwn amhn kai ecw tav kleiv tou adou kai tou yanatou
19 graqon a eidev kai a eisin kai a mellei ginesyai meta tauta
20 to musthrion twn epta asterwn wn eidev epi thv dexiav mou kai tav epta lucniav tav crusav oi epta asterev aggeloi twn epta ekklhsiwn eisin kai ai epta lucniai av eidev epta ekklhsiai eisin