Tra cứu Thánh Kinh

1 [EPISTOLH TOU IOUDA KAYOLIKH] ioudav ihsou cristou doulov adelfov de iakwbou toiv en yew patri hgiasmenoiv kai ihsou cristw tethrhmenoiv klhtoiv
2 eleov umin kai eirhnh kai agaph plhyunyeih
3 agaphtoi pasan spoudhn poioumenov grafein umin peri thv koinhv swthriav anagkhn escon graqai umin parakalwn epagwnizesyai th apax paradoyeish toiv agioiv pistei
4 pareisedusan gar tinev anyrwpoi oi palai progegrammenoi eiv touto to krima asebeiv thn tou yeou hmwn carin metatiyentev eiv aselgeian kai ton monon despothn yeon kai kurion hmwn ihsoun criston arnoumenoi
5 upomnhsai de umav boulomai eidotav umav apax touto oti o kuriov laon ek ghv aiguptou swsav to deuteron touv mh pisteusantav apwlesen
6 aggelouv te touv mh thrhsantav thn eautwn archn alla apolipontav to idion oikhthrion eiv krisin megalhv hmerav desmoiv aidioiv upo zofon tethrhken
7 wv sodoma kai gomorra kai ai peri autav poleiv ton omoion toutoiv tropon ekporneusasai kai apelyousai opisw sarkov eterav prokeintai deigma purov aiwniou dikhn upecousai
8 omoiwv mentoi kai outoi enupniazomenoi sarka men miainousin kuriothta de ayetousin doxav de blasfhmousin
9 o de micahl o arcaggelov ote tw diabolw diakrinomenov dielegeto peri tou mwsewv swmatov ouk etolmhsen krisin epenegkein blasfhmiav all eipen epitimhsai soi kuriov
10 outoi de osa men ouk oidasin blasfhmousin osa de fusikwv wv ta aloga zwa epistantai en toutoiv fyeirontai
11 ouai autoiv oti th odw tou kain eporeuyhsan kai th planh tou balaam misyou execuyhsan kai th antilogia tou kore apwlonto
12 outoi eisin en taiv agapaiv umwn spiladev suneuwcoumenoi afobwv eautouv poimainontev nefelai anudroi upo anemwn periferomenai dendra fyinopwrina akarpa div apoyanonta ekrizwyenta
13 kumata agria yalasshv epafrizonta tav eautwn aiscunav asterev planhtai oiv o zofov tou skotouv eiv ton aiwna tethrhtai
14 proefhteusen de kai toutoiv ebdomov apo adam enwc legwn idou hlyen kuriov en muriasin agiaiv autou
15 poihsai krisin kata pantwn kai exelegxai pantav touv asebeiv autwn peri pantwn twn ergwn asebeiav autwn wn hsebhsan kai peri pantwn twn sklhrwn wn elalhsan kat autou amartwloi asebeiv
16 outoi eisin goggustai memqimoiroi kata tav epiyumiav autwn poreuomenoi kai to stoma autwn lalei uperogka yaumazontev proswpa wfeleiav carin
17 umeiv de agaphtoi mnhsyhte twn rhmatwn twn proeirhmenwn upo twn apostolwn tou kuriou hmwn ihsou cristou
18 oti elegon umin oti en escatw cronw esontai empaiktai kata tav eautwn epiyumiav poreuomenoi twn asebeiwn
19 outoi eisin oi apodiorizontev qucikoi pneuma mh econtev
20 umeiv de agaphtoi th agiwtath umwn pistei epoikodomountev eautouv en pneumati agiw proseucomenoi
21 eautouv en agaph yeou thrhsate prosdecomenoi to eleov tou kuriou hmwn ihsou cristou eiv zwhn aiwnion
22 kai ouv men eleeite diakrinomenoi
23 ouv de en fobw swzete ek tou purov arpazontev misountev kai ton apo thv sarkov espilwmenon citwna
24 tw de dunamenw fulaxai autouv aptaistouv kai sthsai katenwpion thv doxhv autou amwmouv en agalliasei
25 monw sofw yew swthri hmwn doxa kai megalwsunh kratov kai exousia kai nun kai eiv pantav touv aiwnav amhn [epistolh iouda kayolikh]