Tra cứu Thánh Kinh

1 [EPISTOLH IWANNOU TRITH] o presbuterov gaiw tw agaphtw on egw agapw en alhyeia
2 agaphte peri pantwn eucomai se euodousyai kai ugiainein kaywv euodoutai sou h quch
3 ecarhn gar lian ercomenwn adelfwn kai marturountwn sou th alhyeia kaywv su en alhyeia peripateiv
4 meizoteran toutwn ouk ecw caran ina akouw ta ema tekna en alhyeia peripatounta
5 agaphte piston poieiv o ean ergash eiv touv adelfouv kai eiv touv xenouv
6 oi emarturhsan sou th agaph enwpion ekklhsiav ouv kalwv poihseiv propemqav axiwv tou yeou
7 uper gar tou onomatov exhlyon mhden lambanontev apo twn eynwn
8 hmeiv oun ofeilomen apolambanein touv toioutouv ina sunergoi ginwmeya th alhyeia
9 egraqa th ekklhsia all o filoprwteuwn autwn diotrefhv ouk epidecetai hmav
10 dia touto ean elyw upomnhsw autou ta erga a poiei logoiv ponhroiv fluarwn hmav kai mh arkoumenov epi toutoiv oute autov epidecetai touv adelfouv kai touv boulomenouv kwluei kai ek thv ekklhsiav ekballei
11 agaphte mh mimou to kakon alla to agayon o agayopoiwn ek tou yeou estin o de kakopoiwn ouc ewraken ton yeon
12 dhmhtriw memarturhtai upo pantwn kai up authv thv alhyeiav kai hmeiv de marturoumen kai oidate oti h marturia hmwn alhyhv estin
13 polla eicon grafein all ou yelw dia melanov kai kalamou soi graqai
14 elpizw de euyewv idein se kai stoma prov stoma lalhsomen eirhnh soi aspazontai se oi filoi aspazou touv filouv kat onoma [iwannou epistolh kayolikh trith]