Tra cứu Thánh Kinh

1 [EPISTOLH IWANNOU DEUTERA] o presbuterov eklekth kuria kai toiv teknoiv authv ouv egw agapw en alhyeia kai ouk egw monov alla kai pantev oi egnwkotev thn alhyeian
2 dia thn alhyeian thn menousan en hmin kai mey hmwn estai eiv ton aiwna
3 estai mey hmwn cariv eleov eirhnh para yeou patrov kai para kuriou ihsou cristou tou uiou tou patrov en alhyeia kai agaph
4 ecarhn lian oti eurhka ek twn teknwn sou peripatountav en alhyeia kaywv entolhn elabomen para tou patrov
5 kai nun erwtw se kuria ouc wv entolhn grafw soi kainhn alla hn eicomen ap archv ina agapwmen allhlouv
6 kai auth estin h agaph ina peripatwmen kata tav entolav autou auth estin h entolh kaywv hkousate ap archv ina en auth peripathte
7 oti polloi planoi eishlyon eiv ton kosmon oi mh omologountev ihsoun criston ercomenon en sarki outov estin o planov kai o anticristov
8 blepete eautouv ina mh apoleswmen a eirgasameya alla misyon plhrh apolabwmen
9 pav o parabainwn kai mh menwn en th didach tou cristou yeon ouk ecei o menwn en th didach tou cristou outov kai ton patera kai ton uion ecei
10 ei tiv ercetai prov umav kai tauthn thn didachn ou ferei mh lambanete auton eiv oikian kai cairein autw mh legete
11 o gar legwn autw cairein koinwnei toiv ergoiv autou toiv ponhroiv
12 polla ecwn umin grafein ouk hboulhyhn dia cartou kai melanov alla elpizw elyein prov umav kai stoma prov stoma lalhsai ina h cara hmwn h peplhrwmenh
13 aspazetai se ta tekna thv adelfhv sou thv eklekthv amhn [iwannou espistolh deutera]