Tra cứu Thánh Kinh

1 [EPISTOLH IWANNOU KAYOLIKH PRWTH] o hn ap archv o akhkoamen o ewrakamen toiv ofyalmoiv hmwn o eyeasameya kai ai ceirev hmwn eqhlafhsan peri tou logou thv zwhv
2 kai h zwh efanerwyh kai ewrakamen kai marturoumen kai apaggellomen umin thn zwhn thn aiwnion htiv hn prov ton patera kai efanerwyh hmin
3 o ewrakamen kai akhkoamen apaggellomen umin ina kai umeiv koinwnian echte mey hmwn kai h koinwnia de h hmetera meta tou patrov kai meta tou uiou autou ihsou cristou
4 kai tauta grafomen umin ina h cara hmwn h peplhrwmenh
5 kai auth estin h epaggelia hn akhkoamen ap autou kai anaggellomen umin oti o yeov fwv estin kai skotia en autw ouk estin oudemia
6 ean eipwmen oti koinwnian ecomen met autou kai en tw skotei peripatwmen qeudomeya kai ou poioumen thn alhyeian
7 ean de en tw fwti peripatwmen wv autov estin en tw fwti koinwnian ecomen met allhlwn kai to aima ihsou cristou tou uiou autou kayarizei hmav apo pashv amartiav
8 ean eipwmen oti amartian ouk ecomen eautouv planwmen kai h alhyeia ouk estin en hmin
9 ean omologwmen tav amartiav hmwn pistov estin kai dikaiov ina afh hmin tav amartiav kai kayarish hmav apo pashv adikiav
10 ean eipwmen oti ouc hmarthkamen qeusthn poioumen auton kai o logov autou ouk estin en hmin