Tra cứu Thánh Kinh

1 [EPISTOLH PETROU KAYOLIKH DEUTERA] sumewn petrov doulov kai apostolov ihsou cristou toiv isotimon hmin lacousin pistin en dikaiosunh tou yeou hmwn kai swthrov ihsou cristou
2 cariv umin kai eirhnh plhyunyeih en epignwsei tou yeou kai ihsou tou kuriou hmwn
3 wv panta hmin thv yeiav dunamewv autou ta prov zwhn kai eusebeian dedwrhmenhv dia thv epignwsewv tou kalesantov hmav dia doxhv kai arethv
4 di wn ta megista hmin kai timia epaggelmata dedwrhtai ina dia toutwn genhsye yeiav koinwnoi fusewv apofugontev thv en kosmw en epiyumia fyorav
5 kai auto touto de spoudhn pasan pareisenegkantev epicorhghsate en th pistei umwn thn arethn en de th areth thn gnwsin
6 en de th gnwsei thn egkrateian en de th egkrateia thn upomonhn en de th upomonh thn eusebeian
7 en de th eusebeia thn filadelfian en de th filadelfia thn agaphn
8 tauta gar umin uparconta kai pleonazonta ouk argouv oude akarpouv kayisthsin eiv thn tou kuriou hmwn ihsou cristou epignwsin
9 w gar mh parestin tauta tuflov estin muwpazwn lhyhn labwn tou kayarismou twn palai autou amartiwn
10 dio mallon adelfoi spoudasate bebaian umwn thn klhsin kai ekloghn poieisyai tauta gar poiountev ou mh ptaishte pote
11 outwv gar plousiwv epicorhghyhsetai umin h eisodov eiv thn aiwnion basileian tou kuriou hmwn kai swthrov ihsou cristou
12 dio ouk amelhsw umav aei upomimnhskein peri toutwn kaiper eidotav kai esthrigmenouv en th paroush alhyeia
13 dikaion de hgoumai ef oson eimi en toutw tw skhnwmati diegeirein umav en upomnhsei
14 eidwv oti tacinh estin h apoyesiv tou skhnwmatov mou kaywv kai o kuriov hmwn ihsouv cristov edhlwsen moi
15 spoudasw de kai ekastote ecein umav meta thn emhn exodon thn toutwn mnhmhn poieisyai
16 ou gar sesofismenoiv muyoiv exakolouyhsantev egnwrisamen umin thn tou kuriou hmwn ihsou cristou dunamin kai parousian all epoptai genhyentev thv ekeinou megaleiothtov
17 labwn gar para yeou patrov timhn kai doxan fwnhv enecyeishv autw toiasde upo thv megaloprepouv doxhv outov estin o uiov mou o agaphtov eiv on egw eudokhsa
18 kai tauthn thn fwnhn hmeiv hkousamen ex ouranou enecyeisan sun autw ontev en tw orei tw agiw
19 kai ecomen bebaioteron ton profhtikon logon w kalwv poieite prosecontev wv lucnw fainonti en aucmhrw topw ewv ou hmera diaugash kai fwsforov anateilh en taiv kardiaiv umwn
20 touto prwton ginwskontev oti pasa profhteia grafhv idiav epilusewv ou ginetai
21 ou gar yelhmati anyrwpou hnecyh pote profhteia all upo pneumatov agiou feromenoi elalhsan oi agioi yeou anyrwpoi