Tra cứu Thánh Kinh

1 [PETROU KAYOLIKH EPISTOLH PRWTH] petrov apostolov ihsou cristou eklektoiv parepidhmoiv diasporav pontou galatiav kappadokiav asiav kai biyuniav
2 kata prognwsin yeou patrov en agiasmw pneumatov eiv upakohn kai rantismon aimatov ihsou cristou cariv umin kai eirhnh plhyunyeih
3 euloghtov o yeov kai pathr tou kuriou hmwn ihsou cristou o kata to polu autou eleov anagennhsav hmav eiv elpida zwsan di anastasewv ihsou cristou ek nekrwn
4 eiv klhronomian afyarton kai amianton kai amaranton tethrhmenhn en ouranoiv eiv hmav
5 touv en dunamei yeou frouroumenouv dia pistewv eiv swthrian etoimhn apokalufyhnai en kairw escatw
6 en w agalliasye oligon arti ei deon estin luphyentev en poikiloiv peirasmoiv
7 ina to dokimion umwn thv pistewv polu timiwteron crusiou tou apollumenou dia purov de dokimazomenou eureyh eiv epainon kai timhn kai doxan en apokaluqei ihsou cristou
8 on ouk eidotev agapate eiv on arti mh orwntev pisteuontev de agalliasye cara aneklalhtw kai dedoxasmenh
9 komizomenoi to telov thv pistewv umwn swthrian qucwn
10 peri hv swthriav exezhthsan kai exhreunhsan profhtai oi peri thv eiv umav caritov profhteusantev
11 ereunwntev eiv tina h poion kairon edhlou to en autoiv pneuma cristou promarturomenon ta eiv criston payhmata kai tav meta tauta doxav
12 oiv apekalufyh oti ouc eautoiv hmin de dihkonoun auta a nun anhggelh umin dia twn euaggelisamenwn umav en pneumati agiw apostalenti ap ouranou eiv a epiyumousin aggeloi parakuqai
13 dio anazwsamenoi tav osfuav thv dianoiav umwn nhfontev teleiwv elpisate epi thn feromenhn umin carin en apokaluqei ihsou cristou
14 wv tekna upakohv mh suschmatizomenoi taiv proteron en th agnoia umwn epiyumiaiv
15 alla kata ton kalesanta umav agion kai autoi agioi en pash anastrofh genhyhte
16 dioti gegraptai agioi genesye oti egw agiov eimi
17 kai ei patera epikaleisye ton aproswpolhptwv krinonta kata to ekastou ergon en fobw ton thv paroikiav umwn cronon anastrafhte
18 eidotev oti ou fyartoiv arguriw h crusiw elutrwyhte ek thv mataiav umwn anastrofhv patroparadotou
19 alla timiw aimati wv amnou amwmou kai aspilou cristou
20 proegnwsmenou men pro katabolhv kosmou fanerwyentov de ep escatwn twn cronwn di umav
21 touv di autou pisteuontav eiv yeon ton egeiranta auton ek nekrwn kai doxan autw donta wste thn pistin umwn kai elpida einai eiv yeon
22 tav qucav umwn hgnikotev en th upakoh thv alhyeiav dia pneumatov eiv filadelfian anupokriton ek kayarav kardiav allhlouv agaphsate ektenwv
23 anagegennhmenoi ouk ek sporav fyarthv alla afyartou dia logou zwntov yeou kai menontov eiv ton aiwna
24 dioti pasa sarx wv cortov kai pasa doxa anyrwpou wv anyov cortou exhranyh o cortov kai to anyov autou exepesen
25 to de rhma kuriou menei eiv ton aiwna touto de estin to rhma to euaggelisyen eiv umav