Tra cứu Thánh Kinh

1 ויאמר יהוה אל-יהושע אל-תירא ואל-תחת קח עמך את כל-עם המלחמה וקום עלה העי ראה נתתי בידך את-מלך העי ואת-עמו ואת-עירו ואת-ארצו
2 ועשית לעי ולמלכה כאשר עשית ליריחו ולמלכה רק-שללה ובהמתה תבזו לכם שים-לך ארב לעיר מאחריה
3 ויקם יהושע וכל-עם המלחמה לעלות העי ויבחר יהושע שלשים אלף איש גבורי החיל וישלחם לילה
4 ויצו אתם לאמר ראו אתם ארבים לעיר מאחרי העיר אל-תרחיקו מן-העיר מאד והייתם כלכם נכנים
5 ואני וכל-העם אשר אתי נקרב אל-העיר והיה כי-יצאו לקראתנו כאשר בראשנה ונסנו לפניהם
6 ויצאו אחרינו עד התיקנו אותם מן-העיר כי יאמרו נסים לפנינו כאשר בראשנה ונסנו לפניהם
7 ואתם תקמו מהאורב והורשתם את-העיר ונתנה יהוה אלהיכם בידכם
8 והיה כתפשכם את-העיר תציתו את-העיר באש כדבר יהוה תעשו ראו צויתי אתכם
9 וישלחם יהושע וילכו אל-המארב וישבו בין בית-אל ובין העי מים לעי וילן יהושע בלילה ההוא בתוך העם
10 וישכם יהושע בבקר ויפקד את-העם ויעל הוא וזקני ישראל לפני העם העי
11 וכל-העם המלחמה אשר אתו עלו ויגשו ויבאו נגד העיר ויחנו מצפון לעי והגי בינו ובין-העי
12 ויקח כחמשת אלפים איש וישם אותם ארב בין בית-אל ובין העי מים לעיר
13 וישימו העם את-כל-המחנה אשר מצפון לעיר ואת-עקבו מים לעיר וילך יהושע בלילה ההוא בתוך העמק
14 ויהי כראות מלך-העי וימהרו וישכימו ויצאו אנשי-העיר לקראת-ישראל למלחמה הוא וכל-עמו למועד לפני הערבה והוא לא ידע כי-ארב לו מאחרי העיר
15 וינגעו יהושע וכל-ישראל לפניהם וינסו דרך המדבר
16 ויזעקו כל-העם אשר בעיר לרדף אחריהם וירדפו אחרי יהושע וינתקו מן-העיר
17 ולא-נשאר איש בעי ובית אל אשר לא-יצאו אחרי ישראל ויעזבו את-העיר פתוחה וירדפו אחרי ישראל
18 ויאמר יהוה אל-יהושע נטה בכידון אשר-בידך אל-העי כי בידך אתננה ויט יהושע בכידון אשר-בידו אל-העיר
19 והאורב קם מהרה ממקומו וירוצו כנטות ידו ויבאו העיר וילכדוה וימהרו ויציתו את-העיר באש
20 ויפנו אנשי העי אחריהם ויראו והנה עלה עשן העיר השמימה ולא-היה בהם ידים לנוס הנה והנה והעם הנס המדבר נהפך אל-הרודף
21 ויהושע וכל-ישראל ראו כי-לכד הארב את-העיר וכי עלה עשן העיר וישבו ויכו את-אנשי העי
22 ואלה יצאו מן-העיר לקראתם ויהיו לישראל בתוך אלה מזה ואלה מזה ויכו אותם עד-בלתי השאיר-לו שריד ופליט
23 ואת-מלך העי תפשו חי ויקרבו אתו אל-יהושע
24 ויהי ככלות ישראל להרג את-כל-ישבי העי בשדה במדבר אשר רדפום בו ויפלו כלם לפי-חרב עד-תמם וישבו כל-ישראל העי ויכו אתה לפי-חרב
25 ויהי כל-הנפלים ביום ההוא מאיש ועד-אשה שנים עשר אלף כל אנשי העי
26 ויהושע לא-השיב ידו אשר נטה בכידון עד אשר החרים את כל-ישבי העי
27 רק הבהמה ושלל העיר ההיא בזזו להם ישראל כדבר יהוה אשר צוה את-יהושע
28 וישרף יהושע את-העי וישימה תל-עולם שממה עד היום הזה
29 ואת-מלך העי תלה על-העץ עד-עת הערב וכבוא השמש צוה יהושע וירידו את-נבלתו מן-העץ וישליכו אותה אל-פתח שער העיר ויקימו עליו גל-אבנים גדול עד היום הזה
30 אז יבנה יהושע מזבח ליהוה אלהי ישראל בהר עיבל
31 כאשר צוה משה עבד-יהוה את-בני ישראל ככתוב בספר תורת משה מזבח אבנים שלמות אשר לא-הניף עליהן ברזל ויעלו עליו עלות ליהוה ויזבחו שלמים
32 ויכתב-שם על-האבנים את משנה תורת משה אשר כתב לפני בני ישראל
33 וכל-ישראל וזקניו ושטרים ושפטיו עמדים מזה ומזה לארון נגד הכהנים הלוים נשאי ארון ברית-יהוה כגר כאזרח חציו אל-מול הר-גרזים והחציו אל-מול הר-עיבל כאשר צוה משה עבד-יהוה לברך את-העם ישראל בראשנה
34 ואחרי-כן קרא את-כל-דברי התורה הברכה והקללה ככל-הכתוב בספר התורה
35 לא-היה דבר מכל אשר-צוה משה אשר לא-קרא יהושע נגד כל-קהל ישראל והנשים והטף והגר ההלך בקרבם