Tra cứu Thánh Kinh

1 וישכם יהושע בבקר ויסעו מהשטים ויבאו עד-הירדן הוא וכל-בני ישראל וילנו שם טרם יעברו
2 ויהי מקצה שלשת ימים ויעברו השטרים בקרב המחנה
3 ויצוו את-העם לאמר כראותכם את ארון ברית-יהוה אלהיכם והכהנים הלוים נשאים אתו ואתם תסעו ממקומכם והלכתם אחריו
4 אך רחוק יהיה ביניכם ובינו כאלפים אמה במדה אל-תקרבו אליו למען אשר-תדעו את-הדרך אשר תלכו-בה כי לא עברתם בדרך מתמול שלשום
5 ויאמר יהושע אל-העם התקדשו כי מחר יעשה יהוה בקרבכם נפלאות
6 ויאמר יהושע אל-הכהנים לאמר שאו את-ארון הברית ועברו לפני העם וישאו את-ארון הברית וילכו לפני העם
7 ויאמר יהוה אל-יהושע היום הזה אחל גדלך בעיני כל-ישראל אשר ידעון כי כאשר הייתי עם-משה אהיה עמך
8 ואתה תצוה את-הכהנים נשאי ארון-הברית לאמר כבאכם עד-קצה מי הירדן בירדן תעמדו
9 ויאמר יהושע אל-בני ישראל גשו הנה ושמעו את-דברי יהוה אלהיכם
10 ויאמר יהושע בזאת תדעון כי אל חי בקרבכם והורש יוריש מפניכם את-הכנעני ואת-החתי ואת-החוי ואת-הפרזי ואת-הגרגשי והאמרי והיבוסי
11 הנה ארון הברית אדון כל-הארץ עבר לפניכם בירדן
12 ועתה קחו לכם שני עשר איש משבטי ישראל איש-אחד איש-אחד לשבט
13 והיה כנוח כפות רגלי הכהנים נשאי ארון יהוה אדון כל-הארץ במי הירדן מי הירדן יכרתון המים הירדים מלמעלה ויעמדו נד אחד
14 ויהי בנסע העם מאהליהם לעבר את-הירדן והכהנים נשאי הארון הברית לפני העם
15 וכבוא נשאי הארון עד-הירדן ורגלי הכהנים נשאי הארון נטבלו בקצה המים והירדן מלא על-כל-גדותיו כל ימי קציר
16 ויעמדו המים הירדים מלמעלה קמו נד-אחד הרחק מאד באדם העיר אשר מצד צרתן והירדים על ים הערבה ים-המלח תמו נכרתו והעם עברו נגד יריחו
17 ויעמדו הכהנים נשאי הארון ברית-יהוה בחרבה בתוך הירדן הכן וכל-ישראל עברים בחרבה עד אשר-תמו כל-הגוי לעבר את-הירדן