Tra cứu Thánh Kinh

1 ויהי כשמע יבין מלך-חצור וישלח אל-יובב מלך מדון ואל-מלך שמרון ואל-מלך אכשף
2 ואל-המלכים אשר מצפון בהר ובערבה נגב כנרות ובשפלה ובנפות דור מים
3 הכנעני ממזרח ומים והאמרי והחתי והפרזי והיבוסי בהר והחוי תחת חרמון בארץ המצפה
4 ויצאו הם וכל-מחניהם עמם עם-רב כחול אשר על-שפת-הים לרב וסוס ורכב רב-מאד
5 ויועדו כל המלכים האלה ויבאו ויחנו יחדו אל-מי מרום להלחם עם-ישראל
6 ויאמר יהוה אל-יהושע אל-תירא מפניהם כי-מחר כעת הזאת אנכי נתן את-כלם חללים לפני ישראל את-סוסיהם תעקר ואת-מרכבתיהם תשרף באש
7 ויבא יהושע וכל-עם המלחמה עמו עליהם על-מי מרום פתאם ויפלו בהם
8 ויתנם יהוה ביד-ישראל ויכום וירדפום עד-צידון רבה ועד משרפות מים ועד-בקעת מצפה מזרחה ויכם עד-בלתי השאיר-להם שריד
9 ויעש להם יהושע כאשר אמר-לו יהוה את-סוסיהם עקר ואת-מרכבתיהם שרף באש
10 וישב יהושע בעת ההיא וילכד את-חצור ואת-מלכה הכה בחרב כי-חצור לפנים היא ראש כל-הממלכות האלה
11 ויכו את-כל-הנפש אשר-בה לפי-חרב החרם לא נותר כל-נשמה ואת-חצור שרף באש
12 ואת-כל-ערי המלכים-האלה ואת-כל-מלכיהם לכד יהושע ויכם לפי-חרב החרים אותם כאשר צוה משה עבד יהוה
13 רק כל-הערים העמדות על-תלם לא שרפם ישראל זולתי את-חצור לבדה שרף יהושע
14 וכל שלל הערים האלה והבהמה בזזו להם בני ישראל רק את-כל-האדם הכו לפי-חרב עד-השמדם אותם לא השאירו כל-נשמה
15 כאשר צוה יהוה את-משה עבדו כן-צוה משה את-יהושע וכן עשה יהושע לא-הסיר דבר מכל אשר-צוה יהוה את-משה
16 ויקח יהושע את-כל-הארץ הזאת ההר ואת-כל-הנגב ואת כל-ארץ הגשן ואת-השפלה ואת-הערבה ואת-הר ישראל ושפלתה
17 מן-ההר החלק העולה שעיר ועד-בעל גד בבקעת הלבנון תחת הר-חרמון ואת כל-מלכיהם לכד ויכם וימיתם
18 ימים רבים עשה יהושע את-כל-המלכים האלה מלחמה
19 לא-היתה עיר אשר השלימה אל-בני ישראל בלתי החוי ישבי גבעון את-הכל לקחו במלחמה
20 כי מאת יהוה היתה לחזק את-לבם לקראת המלחמה את-ישראל למען החרימם לבלתי היות-להם תחנה כי למען השמידם כאשר צוה יהוה את-משה
21 ויבא יהושע בעת ההיא ויכרת את-הענקים מן-ההר מן-חברון מן-דבר מן-ענב ומכל הר יהודה ומכל הר ישראל עם-עריהם החרימם יהושע
22 לא-נותר ענקים בארץ בני ישראל רק בעזה בגת ובאשדוד נשארו
23 ויקח יהושע את-כל-הארץ ככל אשר דבר יהוה אל-משה ויתנה יהושע לנחלה לישראל כמחלקתם לשבטיהם והארץ שקטה ממלחמה