Tra cứu Thánh Kinh

1 ויהי אחרי מות משה עבד יהוה ויאמר יהוה אל-יהושע בן-נון משרת משה לאמר
2 משה עבדי מת ועתה קום עבר את-הירדן הזה אתה וכל-העם הזה אל-הארץ אשר אנכי נתן להם לבני ישראל
3 כל-מקום אשר תדרך כף-רגלכם בו לכם נתתיו כאשר דברתי אל-משה
4 מהמדבר והלבנון הזה ועד-הנהר הגדול נהר-פרת כל ארץ החתים ועד-הים הגדול מבוא השמש יהיה גבולכם
5 לא-יתיצב איש לפניך כל ימי חייך כאשר הייתי עם-משה אהיה עמך לא ארפך ולא אעזבך
6 חזק ואמץ כי אתה תנחיל את-העם הזה את-הארץ אשר-נשבעתי לאבותם לתת להם
7 רק חזק ואמץ מאד לשמר לעשות ככל-התורה אשר צוך משה עבדי אל-תסור ממנו ימין ושמאול למען תשכיל בכל אשר תלך
8 לא-ימוש ספר התורה הזה מפיך והגית בו יומם ולילה למען תשמר לעשות ככל-הכתוב בו כי-אז תצליח את-דרכך ואז תשכיל
9 הלוא צויתיך חזק ואמץ אל-תערץ ואל-תחת כי עמך יהוה אלהיך בכל אשר תלך
10 ויצו יהושע את-שטרי העם לאמר
11 עברו בקרב המחנה וצוו את-העם לאמר הכינו לכם צידה כי בעוד שלשת ימים אתם עברים את-הירדן הזה לבוא לרשת את-הארץ אשר יהוה אלהיכם נתן לכם לרשתה
12 ולראובני ולגדי ולחצי שבט המנשה אמר יהושע לאמר
13 זכור את-הדבר אשר צוה אתכם משה עבד-יהוה לאמר יהוה אלהיכם מניח לכם ונתן לכם את-הארץ הזאת
14 נשיכם טפכם ומקניכם ישבו בארץ אשר נתן לכם משה בעבר הירדן ואתם תעברו חמשים לפני אחיכם כל גבורי החיל ועזרתם אותם
15 עד אשר-יניח יהוה לאחיכם ככם וירשו גם-המה את-הארץ אשר-יהוה אלהיכם נתן להם ושבתם לארץ ירשתכם וירשתם אותה אשר נתן לכם משה עבד יהוה בעבר הירדן מזרח השמש
16 ויענו את-יהושע לאמר כל אשר-צויתנו נעשה ואל-כל-אשר תשלחנו נלך
17 ככל אשר-שמענו אל-משה כן נשמע אליך רק יהיה יהוה אלהיך עמך כאשר היה עם-משה
18 כל-איש אשר-ימרה את-פיך ולא-ישמע את-דבריך לכל אשר-תצונו יומת רק חזק ואמץ