Tra cứu Thánh Kinh

1 [IAKWBOU EPISTOLH KAYOLIKH] iakwbov yeou kai kuriou ihsou cristou doulov taiv dwdeka fulaiv taiv en th diaspora cairein
2 pasan caran hghsasye adelfoi mou otan peirasmoiv peripeshte poikiloiv
3 ginwskontev oti to dokimion umwn thv pistewv katergazetai upomonhn
4 h de upomonh ergon teleion ecetw ina hte teleioi kai oloklhroi en mhdeni leipomenoi
5 ei de tiv umwn leipetai sofiav aiteitw para tou didontov yeou pasin aplwv kai mh oneidizontov kai doyhsetai autw
6 aiteitw de en pistei mhden diakrinomenov o gar diakrinomenov eoiken kludwni yalasshv anemizomenw kai ripizomenw
7 mh gar oiesyw o anyrwpov ekeinov oti lhqetai ti para tou kuriou
8 anhr diqucov akatastatov en pasaiv taiv odoiv autou
9 kaucasyw de o adelfov o tapeinov en tw uqei autou
10 o de plousiov en th tapeinwsei autou oti wv anyov cortou pareleusetai
11 aneteilen gar o hliov sun tw kauswni kai exhranen ton corton kai to anyov autou exepesen kai h euprepeia tou proswpou autou apwleto outwv kai o plousiov en taiv poreiaiv autou maranyhsetai
12 makariov anhr ov upomenei peirasmon oti dokimov genomenov lhqetai ton stefanon thv zwhv on ephggeilato o kuriov toiv agapwsin auton
13 mhdeiv peirazomenov legetw oti apo tou yeou peirazomai o gar yeov apeirastov estin kakwn peirazei de autov oudena
14 ekastov de peirazetai upo thv idiav epiyumiav exelkomenov kai deleazomenov
15 eita h epiyumia sullabousa tiktei amartian h de amartia apotelesyeisa apokuei yanaton
16 mh planasye adelfoi mou agaphtoi
17 pasa dosiv agayh kai pan dwrhma teleion anwyen estin katabainon apo tou patrov twn fwtwn par w ouk eni parallagh h trophv aposkiasma
18 boulhyeiv apekuhsen hmav logw alhyeiav eiv to einai hmav aparchn tina twn autou ktismatwn
19 wste adelfoi mou agaphtoi estw pav anyrwpov tacuv eiv to akousai braduv eiv to lalhsai braduv eiv orghn
20 orgh gar androv dikaiosunhn yeou ou katergazetai
21 dio apoyemenoi pasan ruparian kai perisseian kakiav en prauthti dexasye ton emfuton logon ton dunamenon swsai tav qucav umwn
22 ginesye de poihtai logou kai mh monon akroatai paralogizomenoi eautouv
23 oti ei tiv akroathv logou estin kai ou poihthv outov eoiken andri katanoounti to proswpon thv genesewv autou en esoptrw
24 katenohsen gar eauton kai apelhluyen kai euyewv epelayeto opoiov hn
25 o de parakuqav eiv nomon teleion ton thv eleuyeriav kai parameinav outov ouk akroathv epilhsmonhv genomenov alla poihthv ergou outov makariov en th poihsei autou estai
26 ei tiv dokei yrhskov einai en umin mh calinagwgwn glwssan autou all apatwn kardian autou toutou mataiov h yrhskeia
27 yrhskeia kayara kai amiantov para tw yew kai patri auth estin episkeptesyai orfanouv kai chrav en th yliqei autwn aspilon eauton threin apo tou kosmou