Tra cứu Thánh Kinh

1 [H PROS EBRAIOUS EPISTOLH PAULOU] polumerwv kai polutropwv palai o yeov lalhsav toiv patrasin en toiv profhtaiv ep escatwn twn hmerwn toutwn elalhsen hmin en uiw
2 on eyhken klhronomon pantwn di ou kai touv aiwnav epoihsen
3 ov wn apaugasma thv doxhv kai carakthr thv upostasewv autou ferwn te ta panta tw rhmati thv dunamewv autou di eautou kayarismon poihsamenov twn amartiwn hmwn ekayisen en dexia thv megalwsunhv en uqhloiv
4 tosoutw kreittwn genomenov twn aggelwn osw diaforwteron par autouv keklhronomhken onoma
5 tini gar eipen pote twn aggelwn uiov mou ei su egw shmeron gegennhka se kai palin egw esomai autw eiv patera kai autov estai moi eiv uion
6 otan de palin eisagagh ton prwtotokon eiv thn oikoumenhn legei kai proskunhsatwsan autw pantev aggeloi yeou
7 kai prov men touv aggelouv legei o poiwn touv aggelouv autou pneumata kai touv leitourgouv autou purov floga
8 prov de ton uion o yronov sou o yeov eiv ton aiwna tou aiwnov rabdov euyuthtov h rabdov thv basileiav sou
9 hgaphsav dikaiosunhn kai emishsav anomian dia touto ecrisen se o yeov o yeov sou elaion agalliasewv para touv metocouv sou
10 kai su kat arcav kurie thn ghn eyemeliwsav kai erga twn ceirwn sou eisin oi ouranoi
11 autoi apolountai su de diameneiv kai pantev wv imation palaiwyhsontai
12 kai wsei peribolaion elixeiv autouv kai allaghsontai su de o autov ei kai ta eth sou ouk ekleiqousin
13 prov tina de twn aggelwn eirhken pote kayou ek dexiwn mou ewv an yw touv ecyrouv sou upopodion twn podwn sou
14 ouci pantev eisin leitourgika pneumata eiv diakonian apostellomena dia touv mellontav klhronomein swthrian