Tra cứu Thánh Kinh

1 [H PROS FILHMONA EPISTOLH PAULOU] paulov desmiov cristou ihsou kai timoyeov o adelfov filhmoni tw agaphtw kai sunergw hmwn
2 kai apfia th agaphth kai arcippw tw sustratiwth hmwn kai th kat oikon sou ekklhsia
3 cariv umin kai eirhnh apo yeou patrov hmwn kai kuriou ihsou cristou
4 eucaristw tw yew mou pantote mneian sou poioumenov epi twn proseucwn mou
5 akouwn sou thn agaphn kai thn pistin hn eceiv prov ton kurion ihsoun kai eiv pantav touv agiouv
6 opwv h koinwnia thv pistewv sou energhv genhtai en epignwsei pantov agayou tou en umin eiv criston ihsoun
7 carin gar ecomen pollhn kai paraklhsin epi th agaph sou oti ta splagcna twn agiwn anapepautai dia sou adelfe
8 dio pollhn en cristw parrhsian ecwn epitassein soi to anhkon
9 dia thn agaphn mallon parakalw toioutov wn wv paulov presbuthv nuni de kai desmiov ihsou cristou
10 parakalw se peri tou emou teknou on egennhsa en toiv desmoiv mou onhsimon
11 ton pote soi acrhston nuni de soi kai emoi eucrhston on anepemqa
12 su de auton tout estin ta ema splagcna proslabou
13 on egw eboulomhn prov emauton katecein ina uper sou diakonh moi en toiv desmoiv tou euaggeliou
14 cwriv de thv shv gnwmhv ouden hyelhsa poihsai ina mh wv kata anagkhn to agayon sou h alla kata ekousion
15 taca gar dia touto ecwrisyh prov wran ina aiwnion auton apechv
16 ouketi wv doulon all uper doulon adelfon agaphton malista emoi posw de mallon soi kai en sarki kai en kuriw
17 ei oun eme eceiv koinwnon proslabou auton wv eme
18 ei de ti hdikhsen se h ofeilei touto emoi ellogei
19 egw paulov egraqa th emh ceiri egw apotisw ina mh legw soi oti kai seauton moi prosofeileiv
20 nai adelfe egw sou onaimhn en kuriw anapauson mou ta splagcna en kuriw
21 pepoiywv th upakoh sou egraqa soi eidwv oti kai uper o legw poihseiv
22 ama de kai etoimaze moi xenian elpizw gar oti dia twn proseucwn umwn carisyhsomai umin
23 aspazontai se epafrav o sunaicmalwtov mou en cristw ihsou
24 markov aristarcov dhmav loukav oi sunergoi mou
25 h cariv tou kuriou hmwn ihsou cristou meta tou pneumatov umwn amhn [prov filhmona egrafh apo rwmhv dia onhsimou oiketou]