Tra cứu Thánh Kinh

1 [H PROS TITON EPISTOLH PAULOU] paulov doulov yeou apostolov de ihsou cristou kata pistin eklektwn yeou kai epignwsin alhyeiav thv kat eusebeian
2 ep elpidi zwhv aiwniou hn ephggeilato o aqeudhv yeov pro cronwn aiwniwn
3 efanerwsen de kairoiv idioiv ton logon autou en khrugmati o episteuyhn egw kat epitaghn tou swthrov hmwn yeou
4 titw gnhsiw teknw kata koinhn pistin cariv eleov eirhnh apo yeou patrov kai kuriou ihsou cristou tou swthrov hmwn
5 toutou carin katelipon se en krhth ina ta leiponta epidiorywsh kai katasthshv kata polin presbuterouv wv egw soi dietaxamhn
6 ei tiv estin anegklhtov miav gunaikov anhr tekna ecwn pista mh en kathgoria aswtiav h anupotakta
7 dei gar ton episkopon anegklhton einai wv yeou oikonomon mh auyadh mh orgilon mh paroinon mh plhkthn mh aiscrokerdh
8 alla filoxenon filagayon swfrona dikaion osion egkrath
9 antecomenon tou kata thn didachn pistou logou ina dunatov h kai parakalein en th didaskalia th ugiainoush kai touv antilegontav elegcein
10 eisin gar polloi kai anupotaktoi mataiologoi kai frenapatai malista oi ek peritomhv
11 ouv dei epistomizein oitinev olouv oikouv anatrepousin didaskontev a mh dei aiscrou kerdouv carin
12 eipen tiv ex autwn idiov autwn profhthv krhtev aei qeustai kaka yhria gasterev argai
13 h marturia auth estin alhyhv di hn aitian elegce autouv apotomwv ina ugiainwsin en th pistei
14 mh prosecontev ioudaikoiv muyoiv kai entolaiv anyrwpwn apostrefomenwn thn alhyeian
15 panta men kayara toiv kayaroiv toiv de memiasmenoiv kai apistoiv ouden kayaron alla memiantai autwn kai o nouv kai h suneidhsiv
16 yeon omologousin eidenai toiv de ergoiv arnountai bdeluktoi ontev kai apeiyeiv kai prov pan ergon agayon adokimoi