Tra cứu Thánh Kinh

1 [H PROS TIMOYEON EPISTOLH DEUTERA] paulov apostolov ihsou cristou dia yelhmatov yeou kat epaggelian zwhv thv en cristw ihsou
2 timoyew agaphtw teknw cariv eleov eirhnh apo yeou patrov kai cristou ihsou tou kuriou hmwn
3 carin ecw tw yew w latreuw apo progonwn en kayara suneidhsei wv adialeipton ecw thn peri sou mneian en taiv dehsesin mou nuktov kai hmerav
4 epipoywn se idein memnhmenov sou twn dakruwn ina carav plhrwyw
5 upomnhsin lambanwn thv en soi anupokritou pistewv htiv enwkhsen prwton en th mammh sou lwidi kai th mhtri sou euneikh pepeismai de oti kai en soi
6 di hn aitian anamimnhskw se anazwpurein to carisma tou yeou o estin en soi dia thv epiyesewv twn ceirwn mou
7 ou gar edwken hmin o yeov pneuma deiliav alla dunamewv kai agaphv kai swfronismou
8 mh oun epaiscunyhv to marturion tou kuriou hmwn mhde eme ton desmion autou alla sugkakopayhson tw euaggeliw kata dunamin yeou
9 tou swsantov hmav kai kalesantov klhsei agia ou kata ta erga hmwn alla kat idian proyesin kai carin thn doyeisan hmin en cristw ihsou pro cronwn aiwniwn
10 fanerwyeisan de nun dia thv epifaneiav tou swthrov hmwn ihsou cristou katarghsantov men ton yanaton fwtisantov de zwhn kai afyarsian dia tou euaggeliou
11 eiv o eteyhn egw khrux kai apostolov kai didaskalov eynwn
12 di hn aitian kai tauta pascw all ouk epaiscunomai oida gar w pepisteuka kai pepeismai oti dunatov estin thn parayhkhn mou fulaxai eiv ekeinhn thn hmeran
13 upotupwsin ece ugiainontwn logwn wn par emou hkousav en pistei kai agaph th en cristw ihsou
14 thn kalhn parakatayhkhn fulaxon dia pneumatov agiou tou enoikountov en hmin
15 oidav touto oti apestrafhsan me pantev oi en th asia wn estin fugellov kai ermogenhv
16 dwh eleov o kuriov tw onhsiforou oikw oti pollakiv me anequxen kai thn alusin mou ouk ephscunyh
17 alla genomenov en rwmh spoudaioteron ezhthsen me kai euren
18 dwh autw o kuriov eurein eleov para kuriou en ekeinh th hmera kai osa en efesw dihkonhsen beltion su ginwskeiv