Tra cứu Thánh Kinh

1 [H PROS TIMOYEON EPISTOLH PRWTH] paulov apostolov ihsou cristou kat epitaghn yeou swthrov hmwn kai kuriou ihsou cristou thv elpidov hmwn
2 timoyew gnhsiw teknw en pistei cariv eleov eirhnh apo yeou patrov hmwn kai cristou ihsou tou kuriou hmwn
3 kaywv parekalesa se prosmeinai en efesw poreuomenov eiv makedonian ina paraggeilhv tisin mh eterodidaskalein
4 mhde prosecein muyoiv kai genealogiaiv aperantoiv aitinev zhthseiv parecousin mallon h oikonomian yeou thn en pistei
5 to de telov thv paraggeliav estin agaph ek kayarav kardiav kai suneidhsewv agayhv kai pistewv anupokritou
6 wn tinev astochsantev exetraphsan eiv mataiologian
7 yelontev einai nomodidaskaloi mh noountev mhte a legousin mhte peri tinwn diabebaiountai
8 oidamen de oti kalov o nomov ean tiv autw nomimwv crhtai
9 eidwv touto oti dikaiw nomov ou keitai anomoiv de kai anupotaktoiv asebesin kai amartwloiv anosioiv kai bebhloiv patralwaiv kai mhtralwaiv androfonoiv
10 pornoiv arsenokoitaiv andrapodistaiv qeustaiv epiorkoiv kai ei ti eteron th ugiainoush didaskalia antikeitai
11 kata to euaggelion thv doxhv tou makariou yeou o episteuyhn egw
12 kai carin ecw tw endunamwsanti me cristw ihsou tw kuriw hmwn oti piston me hghsato yemenov eiv diakonian
13 ton proteron onta blasfhmon kai diwkthn kai ubristhn all hlehyhn oti agnown epoihsa en apistia
14 uperepleonasen de h cariv tou kuriou hmwn meta pistewv kai agaphv thv en cristw ihsou
15 pistov o logov kai pashv apodochv axiov oti cristov ihsouv hlyen eiv ton kosmon amartwlouv swsai wn prwtov eimi egw
16 alla dia touto hlehyhn ina en emoi prwtw endeixhtai ihsouv cristov thn pasan makroyumian prov upotupwsin twn mellontwn pisteuein ep autw eiv zwhn aiwnion
17 tw de basilei twn aiwnwn afyartw aoratw monw sofw yew timh kai doxa eiv touv aiwnav twn aiwnwn amhn
18 tauthn thn paraggelian paratiyemai soi teknon timoyee kata tav proagousav epi se profhteiav ina strateuh en autaiv thn kalhn strateian
19 ecwn pistin kai agayhn suneidhsin hn tinev apwsamenoi peri thn pistin enauaghsan
20 wn estin umenaiov kai alexandrov ouv paredwka tw satana ina paideuywsin mh blasfhmein