Tra cứu Thánh Kinh

1 [H PROS YESSALONIKEIS EPISTOLH DEUTERA] paulov kai silouanov kai timoyeov th ekklhsia yessalonikewn en yew patri hmwn kai kuriw ihsou cristw
2 cariv umin kai eirhnh apo yeou patrov hmwn kai kuriou ihsou cristou
3 eucaristein ofeilomen tw yew pantote peri umwn adelfoi kaywv axion estin oti uperauxanei h pistiv umwn kai pleonazei h agaph enov ekastou pantwn umwn eiv allhlouv
4 wste hmav autouv en umin kaucasyai en taiv ekklhsiaiv tou yeou uper thv upomonhv umwn kai pistewv en pasin toiv diwgmoiv umwn kai taiv yliqesin aiv anecesye
5 endeigma thv dikaiav krisewv tou yeou eiv to kataxiwyhnai umav thv basileiav tou yeou uper hv kai pascete
6 eiper dikaion para yew antapodounai toiv ylibousin umav yliqin
7 kai umin toiv ylibomenoiv anesin mey hmwn en th apokaluqei tou kuriou ihsou ap ouranou met aggelwn dunamewv autou
8 en puri flogov didontov ekdikhsin toiv mh eidosin yeon kai toiv mh upakouousin tw euaggeliw tou kuriou hmwn ihsou cristou
9 oitinev dikhn tisousin oleyron aiwnion apo proswpou tou kuriou kai apo thv doxhv thv iscuov autou
10 otan elyh endoxasyhnai en toiv agioiv autou kai yaumasyhnai en pasin toiv pisteuousin oti episteuyh to marturion hmwn ef umav en th hmera ekeinh
11 eiv o kai proseucomeya pantote peri umwn ina umav axiwsh thv klhsewv o yeov hmwn kai plhrwsh pasan eudokian agaywsunhv kai ergon pistewv en dunamei
12 opwv endoxasyh to onoma tou kuriou hmwn ihsou cristou en umin kai umeiv en autw kata thn carin tou yeou hmwn kai kuriou ihsou cristou