Tra cứu Thánh Kinh

1 peri de twn cronwn kai twn kairwn adelfoi ou creian ecete umin grafesyai
2 autoi gar akribwv oidate oti h hmera kuriou wv klepthv en nukti outwv ercetai
3 otan gar legwsin eirhnh kai asfaleia tote aifnidiov autoiv efistatai oleyrov wsper h wdin th en gastri ecoush kai ou mh ekfugwsin
4 umeiv de adelfoi ouk este en skotei ina h hmera umav wv klepthv katalabh
5 pantev umeiv uioi fwtov este kai uioi hmerav ouk esmen nuktov oude skotouv
6 ara oun mh kayeudwmen wv kai oi loipoi alla grhgorwmen kai nhfwmen
7 oi gar kayeudontev nuktov kayeudousin kai oi meyuskomenoi nuktov meyuousin
8 hmeiv de hmerav ontev nhfwmen endusamenoi ywraka pistewv kai agaphv kai perikefalaian elpida swthriav
9 oti ouk eyeto hmav o yeov eiv orghn all eiv peripoihsin swthriav dia tou kuriou hmwn ihsou cristou
10 tou apoyanontov uper hmwn ina eite grhgorwmen eite kayeudwmen ama sun autw zhswmen
11 dio parakaleite allhlouv kai oikodomeite eiv ton ena kaywv kai poieite
12 erwtwmen de umav adelfoi eidenai touv kopiwntav en umin kai proistamenouv umwn en kuriw kai nouyetountav umav
13 kai hgeisyai autouv uper ekperissou en agaph dia to ergon autwn eirhneuete en eautoiv
14 parakaloumen de umav adelfoi nouyeteite touv ataktouv paramuyeisye touv oligoqucouv antecesye twn asyenwn makroyumeite prov pantav
15 orate mh tiv kakon anti kakou tini apodw alla pantote to agayon diwkete kai eiv allhlouv kai eiv pantav
16 pantote cairete
17 adialeiptwv proseucesye
18 en panti eucaristeite touto gar yelhma yeou en cristw ihsou eiv umav
19 to pneuma mh sbennute
20 profhteiav mh exouyeneite
21 panta dokimazete to kalon katecete
22 apo pantov eidouv ponhrou apecesye
23 autov de o yeov thv eirhnhv agiasai umav oloteleiv kai oloklhron umwn to pneuma kai h quch kai to swma amemptwv en th parousia tou kuriou hmwn ihsou cristou thrhyeih
24 pistov o kalwn umav ov kai poihsei
25 adelfoi proseucesye peri hmwn
26 aspasasye touv adelfouv pantav en filhmati agiw
27 orkizw umav ton kurion anagnwsyhnai thn epistolhn pasin toiv agioiv adelfoiv
28 h cariv tou kuriou hmwn ihsou cristou mey umwn amhn [prov yessalonikeiv prwth egrafh apo ayhnwn]