Tra cứu Thánh Kinh

1 to loipon oun adelfoi erwtwmen umav kai parakaloumen en kuriw ihsou kaywv parelabete par hmwn to pwv dei umav peripatein kai areskein yew ina perisseuhte mallon
2 oidate gar tinav paraggeliav edwkamen umin dia tou kuriou ihsou
3 touto gar estin yelhma tou yeou o agiasmov umwn apecesyai umav apo thv porneiav
4 eidenai ekaston umwn to eautou skeuov ktasyai en agiasmw kai timh
5 mh en payei epiyumiav kayaper kai ta eynh ta mh eidota ton yeon
6 to mh uperbainein kai pleonektein en tw pragmati ton adelfon autou dioti ekdikov o kuriov peri pantwn toutwn kaywv kai proeipamen umin kai diemarturameya
7 ou gar ekalesen hmav o yeov epi akayarsia all en agiasmw
8 toigaroun o ayetwn ouk anyrwpon ayetei alla ton yeon ton kai donta to pneuma autou to agion eiv hmav
9 peri de thv filadelfiav ou creian ecete grafein umin autoi gar umeiv yeodidaktoi este eiv to agapan allhlouv
10 kai gar poieite auto eiv pantav touv adelfouv touv en olh th makedonia parakaloumen de umav adelfoi perisseuein mallon
11 kai filotimeisyai hsucazein kai prassein ta idia kai ergazesyai taiv idiaiv cersin umwn kaywv umin parhggeilamen
12 ina peripathte euschmonwv prov touv exw kai mhdenov creian echte
13 ou yelw de umav agnoein adelfoi peri twn kekoimhmenwn ina mh luphsye kaywv kai oi loipoi oi mh econtev elpida
14 ei gar pisteuomen oti ihsouv apeyanen kai anesth outwv kai o yeov touv koimhyentav dia tou ihsou axei sun autw
15 touto gar umin legomen en logw kuriou oti hmeiv oi zwntev oi perileipomenoi eiv thn parousian tou kuriou ou mh fyaswmen touv koimhyentav
16 oti autov o kuriov en keleusmati en fwnh arcaggelou kai en salpiggi yeou katabhsetai ap ouranou kai oi nekroi en cristw anasthsontai prwton
17 epeita hmeiv oi zwntev oi perileipomenoi ama sun autoiv arpaghsomeya en nefelaiv eiv apanthsin tou kuriou eiv aera kai outwv pantote sun kuriw esomeya
18 wste parakaleite allhlouv en toiv logoiv toutoiv