Tra cứu Thánh Kinh

1 dio mhketi stegontev eudokhsamen kataleifyhnai en ayhnaiv monoi
2 kai epemqamen timoyeon ton adelfon hmwn kai diakonon tou yeou kai sunergon hmwn en tw euaggeliw tou cristou eiv to sthrixai umav kai parakalesai umav peri thv pistewv umwn
3 tw mhdena sainesyai en taiv yliqesin tautaiv autoi gar oidate oti eiv touto keimeya
4 kai gar ote prov umav hmen proelegomen umin oti mellomen ylibesyai kaywv kai egeneto kai oidate
5 dia touto kagw mhketi stegwn epemqa eiv to gnwnai thn pistin umwn mhpwv epeirasen umav o peirazwn kai eiv kenon genhtai o kopov hmwn
6 arti de elyontov timoyeou prov hmav af umwn kai euaggelisamenou hmin thn pistin kai thn agaphn umwn kai oti ecete mneian hmwn agayhn pantote epipoyountev hmav idein kayaper kai hmeiv umav
7 dia touto pareklhyhmen adelfoi ef umin epi pash th yliqei kai anagkh hmwn dia thv umwn pistewv
8 oti nun zwmen ean umeiv sthkhte en kuriw
9 tina gar eucaristian dunameya tw yew antapodounai peri umwn epi pash th cara h cairomen di umav emprosyen tou yeou hmwn
10 nuktov kai hmerav uper ekperissou deomenoi eiv to idein umwn to proswpon kai katartisai ta usterhmata thv pistewv umwn
11 autov de o yeov kai pathr hmwn kai o kuriov hmwn ihsouv cristov kateuyunai thn odon hmwn prov umav
12 umav de o kuriov pleonasai kai perisseusai th agaph eiv allhlouv kai eiv pantav kayaper kai hmeiv eiv umav
13 eiv to sthrixai umwn tav kardiav amemptouv en agiwsunh emprosyen tou yeou kai patrov hmwn en th parousia tou kuriou hmwn ihsou cristou meta pantwn twn agiwn autou