Tra cứu Thánh Kinh

1 autoi gar oidate adelfoi thn eisodon hmwn thn prov umav oti ou kenh gegonen
2 alla kai propayontev kai ubrisyentev kaywv oidate en filippoiv eparrhsiasameya en tw yew hmwn lalhsai prov umav to euaggelion tou yeou en pollw agwni
3 h gar paraklhsiv hmwn ouk ek planhv oude ex akayarsiav oute en dolw
4 alla kaywv dedokimasmeya upo tou yeou pisteuyhnai to euaggelion outwv laloumen ouc wv anyrwpoiv areskontev alla tw yew tw dokimazonti tav kardiav hmwn
5 oute gar pote en logw kolakeiav egenhyhmen kaywv oidate oute en profasei pleonexiav yeov martuv
6 oute zhtountev ex anyrwpwn doxan oute af umwn oute ap allwn dunamenoi en barei einai wv cristou apostoloi
7 all egenhyhmen hpioi en mesw umwn wv an trofov yalph ta eauthv tekna
8 outwv imeiromenoi umwn eudokoumen metadounai umin ou monon to euaggelion tou yeou alla kai tav eautwn qucav dioti agaphtoi hmin gegenhsye
9 mnhmoneuete gar adelfoi ton kopon hmwn kai ton mocyon nuktov gar kai hmerav ergazomenoi prov to mh epibarhsai tina umwn ekhruxamen eiv umav to euaggelion tou yeou
10 umeiv marturev kai o yeov wv osiwv kai dikaiwv kai amemptwv umin toiv pisteuousin egenhyhmen
11 kayaper oidate wv ena ekaston umwn wv pathr tekna eautou parakalountev umav kai paramuyoumenoi
12 kai marturoumenoi eiv to peripathsai umav axiwv tou yeou tou kalountov umav eiv thn eautou basileian kai doxan
13 dia touto kai hmeiv eucaristoumen tw yew adialeiptwv oti paralabontev logon akohv par hmwn tou yeou edexasye ou logon anyrwpwn alla kaywv estin alhywv logon yeou ov kai energeitai en umin toiv pisteuousin
14 umeiv gar mimhtai egenhyhte adelfoi twn ekklhsiwn tou yeou twn ouswn en th ioudaia en cristw ihsou oti tauta epayete kai umeiv upo twn idiwn sumfuletwn kaywv kai autoi upo twn ioudaiwn
15 twn kai ton kurion apokteinantwn ihsoun kai touv idiouv profhtav kai umav ekdiwxantwn kai yew mh areskontwn kai pasin anyrwpoiv enantiwn
16 kwluontwn hmav toiv eynesin lalhsai ina swywsin eiv to anaplhrwsai autwn tav amartiav pantote efyasen de ep autouv h orgh eiv telov
17 hmeiv de adelfoi aporfanisyentev af umwn prov kairon wrav proswpw ou kardia perissoterwv espoudasamen to proswpon umwn idein en pollh epiyumia
18 dio hyelhsamen elyein prov umav egw men paulov kai apax kai div kai enekoqen hmav o satanav
19 tiv gar hmwn elpiv h cara h stefanov kauchsewv h ouci kai umeiv emprosyen tou kuriou hmwn ihsou cristou en th autou parousia
20 umeiv gar este h doxa hmwn kai h cara