Tra cứu Thánh Kinh

1 [H PROS YESSALONIKEIS EPISTOLH PAULOU PRWTH] paulov kai silouanov kai timoyeov th ekklhsia yessalonikewn en yew patri kai kuriw ihsou cristw cariv umin kai eirhnh apo yeou patrov hmwn kai kuriou ihsou cristou
2 eucaristoumen tw yew pantote peri pantwn umwn mneian umwn poioumenoi epi twn proseucwn hmwn
3 adialeiptwv mnhmoneuontev umwn tou ergou thv pistewv kai tou kopou thv agaphv kai thv upomonhv thv elpidov tou kuriou hmwn ihsou cristou emprosyen tou yeou kai patrov hmwn
4 eidotev adelfoi hgaphmenoi upo yeou thn ekloghn umwn
5 oti to euaggelion hmwn ouk egenhyh eiv umav en logw monon alla kai en dunamei kai en pneumati agiw kai en plhroforia pollh kaywv oidate oioi egenhyhmen en umin di umav
6 kai umeiv mimhtai hmwn egenhyhte kai tou kuriou dexamenoi ton logon en yliqei pollh meta carav pneumatov agiou
7 wste genesyai umav tupouv pasin toiv pisteuousin en th makedonia kai th acaia
8 af umwn gar exhchtai o logov tou kuriou ou monon en th makedonia kai acaia alla kai en panti topw h pistiv umwn h prov ton yeon exelhluyen wste mh creian hmav ecein lalein ti
9 autoi gar peri hmwn apaggellousin opoian eisodon ecomen prov umav kai pwv epestreqate prov ton yeon apo twn eidwlwn douleuein yew zwnti kai alhyinw
10 kai anamenein ton uion autou ek twn ouranwn on hgeiren ek nekrwn ihsoun ton ruomenon hmav apo thv orghv thv ercomenhv