Tra cứu Thánh Kinh

1 oi kurioi to dikaion kai thn isothta toiv douloiv parecesye eidotev oti kai umeiv ecete kurion en ouranoiv
2 th proseuch proskartereite grhgorountev en auth en eucaristia
3 proseucomenoi ama kai peri hmwn ina o yeov anoixh hmin yuran tou logou lalhsai to musthrion tou cristou di o kai dedemai
4 ina fanerwsw auto wv dei me lalhsai
5 en sofia peripateite prov touv exw ton kairon exagorazomenoi
6 o logov umwn pantote en cariti alati hrtumenov eidenai pwv dei umav eni ekastw apokrinesyai
7 ta kat eme panta gnwrisei umin tucikov o agaphtov adelfov kai pistov diakonov kai sundoulov en kuriw
8 on epemqa prov umav eiv auto touto ina gnw ta peri umwn kai parakalesh tav kardiav umwn
9 sun onhsimw tw pistw kai agaphtw adelfw ov estin ex umwn panta umin gnwriousin ta wde
10 aspazetai umav aristarcov o sunaicmalwtov mou kai markov o aneqiov barnaba peri ou elabete entolav ean elyh prov umav dexasye auton
11 kai ihsouv o legomenov ioustov oi ontev ek peritomhv outoi monoi sunergoi eiv thn basileian tou yeou oitinev egenhyhsan moi parhgoria
12 aspazetai umav epafrav o ex umwn doulov cristou pantote agwnizomenov uper umwn en taiv proseucaiv ina sthte teleioi kai peplhrwmenoi en panti yelhmati tou yeou
13 marturw gar autw oti ecei zhlon polun uper umwn kai twn en laodikeia kai twn en ierapolei
14 aspazetai umav loukav o iatrov o agaphtov kai dhmav
15 aspasasye touv en laodikeia adelfouv kai numfan kai thn kat oikon autou ekklhsian
16 kai otan anagnwsyh par umin h epistolh poihsate ina kai en th laodikewn ekklhsia anagnwsyh kai thn ek laodikeiav ina kai umeiv anagnwte
17 kai eipate arcippw blepe thn diakonian hn parelabev en kuriw ina authn plhroiv
18 o aspasmov th emh ceiri paulou mnhmoneuete mou twn desmwn h cariv mey umwn amhn [prov kolassaeiv egrafh apo rwmhv dia tucikou kai onhsimou]