Tra cứu Thánh Kinh

1 [H PROS KOLASSAEIS EPISTOLH PAULOU]paulov apostolov ihsou cristou dia yelhmatov yeou kai timoyeov o adelfov
2 toiv en kolassaiv agioiv kai pistoiv adelfoiv en cristw cariv umin kai eirhnh apo yeou patrov hmwn kai kuriou ihsou cristou
3 eucaristoumen tw yew kai patri tou kuriou hmwn ihsou cristou pantote peri umwn proseucomenoi
4 akousantev thn pistin umwn en cristw ihsou kai thn agaphn thn eiv pantav touv agiouv
5 dia thn elpida thn apokeimenhn umin en toiv ouranoiv hn prohkousate en tw logw thv alhyeiav tou euaggeliou
6 tou parontov eiv umav kaywv kai en panti tw kosmw kai estin karpoforoumenon kaywv kai en umin af hv hmerav hkousate kai epegnwte thn carin tou yeou en alhyeia
7 kaywv kai emayete apo epafra tou agaphtou sundoulou hmwn ov estin pistov uper umwn diakonov tou cristou
8 o kai dhlwsav hmin thn umwn agaphn en pneumati
9 dia touto kai hmeiv af hv hmerav hkousamen ou pauomeya uper umwn proseucomenoi kai aitoumenoi ina plhrwyhte thn epignwsin tou yelhmatov autou en pash sofia kai sunesei pneumatikh
10 peripathsai umav axiwv tou kuriou eiv pasan areskeian en panti ergw agayw karpoforountev kai auxanomenoi eiv thn epignwsin tou yeou
11 en pash dunamei dunamoumenoi kata to kratov thv doxhv autou eiv pasan upomonhn kai makroyumian meta carav
12 eucaristountev tw patri tw ikanwsanti hmav eiv thn merida tou klhrou twn agiwn en tw fwti
13 ov errusato hmav ek thv exousiav tou skotouv kai metesthsen eiv thn basileian tou uiou thv agaphv autou
14 en w ecomen thn apolutrwsin dia tou aimatov autou thn afesin twn amartiwn
15 ov estin eikwn tou yeou tou aoratou prwtotokov pashv ktisewv
16 oti en autw ektisyh ta panta ta en toiv ouranoiv kai ta epi thv ghv ta orata kai ta aorata eite yronoi eite kuriothtev eite arcai eite exousiai ta panta di autou kai eiv auton ektistai
17 kai autov estin pro pantwn kai ta panta en autw sunesthken
18 kai autov estin h kefalh tou swmatov thv ekklhsiav ov estin arch prwtotokov ek twn nekrwn ina genhtai en pasin autov prwteuwn
19 oti en autw eudokhsen pan to plhrwma katoikhsai
20 kai di autou apokatallaxai ta panta eiv auton eirhnopoihsav dia tou aimatov tou staurou autou di autou eite ta epi thv ghv eite ta en toiv ouranoiv
21 kai umav pote ontav aphllotriwmenouv kai ecyrouv th dianoia en toiv ergoiv toiv ponhroiv nuni de apokathllaxen
22 en tw swmati thv sarkov autou dia tou yanatou parasthsai umav agiouv kai amwmouv kai anegklhtouv katenwpion autou
23 eige epimenete th pistei teyemeliwmenoi kai edraioi kai mh metakinoumenoi apo thv elpidov tou euaggeliou ou hkousate tou khrucyentov en pash th ktisei th upo ton ouranon ou egenomhn egw paulov diakonov
24 nun cairw en toiv payhmasin mou uper umwn kai antanaplhrw ta usterhmata twn yliqewn tou cristou en th sarki mou uper tou swmatov autou o estin h ekklhsia
25 hv egenomhn egw diakonov kata thn oikonomian tou yeou thn doyeisan moi eiv umav plhrwsai ton logon tou yeou
26 to musthrion to apokekrummenon apo twn aiwnwn kai apo twn genewn nuni de efanerwyh toiv agioiv autou
27 oiv hyelhsen o yeov gnwrisai tiv o ploutov thv doxhv tou musthriou toutou en toiv eynesin ov estin cristov en umin h elpiv thv doxhv
28 on hmeiv kataggellomen nouyetountev panta anyrwpon kai didaskontev panta anyrwpon en pash sofia ina parasthswmen panta anyrwpon teleion en cristw ihsou
29 eiv o kai kopiw agwnizomenov kata thn energeian autou thn energoumenhn en emoi en dunamei