Tra cứu Thánh Kinh

1 [H PROS TOUS FILIPPHSIOUS EPISTOLH] paulov kai timoyeov douloi ihsou cristou pasin toiv agioiv en cristw ihsou toiv ousin en filippoiv sun episkopoiv kai diakonoiv
2 cariv umin kai eirhnh apo yeou patrov hmwn kai kuriou ihsou cristou
3 eucaristw tw yew mou epi pash th mneia umwn
4 pantote en pash dehsei mou uper pantwn umwn meta carav thn dehsin poioumenov
5 epi th koinwnia umwn eiv to euaggelion apo prwthv hmerav acri tou nun
6 pepoiywv auto touto oti o enarxamenov en umin ergon agayon epitelesei acriv hmerav ihsou cristou
7 kaywv estin dikaion emoi touto fronein uper pantwn umwn dia to ecein me en th kardia umav en te toiv desmoiv mou kai th apologia kai bebaiwsei tou euaggeliou sugkoinwnouv mou thv caritov pantav umav ontav
8 martuv gar mou estin o yeov wv epipoyw pantav umav en splagcnoiv ihsou cristou
9 kai touto proseucomai ina h agaph umwn eti mallon kai mallon perisseuh en epignwsei kai pash aisyhsei
10 eiv to dokimazein umav ta diaferonta ina hte eilikrineiv kai aproskopoi eiv hmeran cristou
11 peplhrwmenoi karpwn dikaiosunhv twn dia ihsou cristou eiv doxan kai epainon yeou
12 ginwskein de umav boulomai adelfoi oti ta kat eme mallon eiv prokophn tou euaggeliou elhluyen
13 wste touv desmouv mou fanerouv en cristw genesyai en olw tw praitwriw kai toiv loipoiv pasin
14 kai touv pleionav twn adelfwn en kuriw pepoiyotav toiv desmoiv mou perissoterwv tolman afobwv ton logon lalein
15 tinev men kai dia fyonon kai erin tinev de kai di eudokian ton criston khrussousin
16 oi men ex eriyeiav ton criston kataggellousin ouc agnwv oiomenoi yliqin epiferein toiv desmoiv mou
17 oi de ex agaphv eidotev oti eiv apologian tou euaggeliou keimai
18 ti gar plhn panti tropw eite profasei eite alhyeia cristov kataggelletai kai en toutw cairw alla kai carhsomai
19 oida gar oti touto moi apobhsetai eiv swthrian dia thv umwn dehsewv kai epicorhgiav tou pneumatov ihsou cristou
20 kata thn apokaradokian kai elpida mou oti en oudeni aiscunyhsomai all en pash parrhsia wv pantote kai nun megalunyhsetai cristov en tw swmati mou eite dia zwhv eite dia yanatou
21 emoi gar to zhn cristov kai to apoyanein kerdov
22 ei de to zhn en sarki touto moi karpov ergou kai ti airhsomai ou gnwrizw
23 sunecomai gar ek twn duo thn epiyumian ecwn eiv to analusai kai sun cristw einai pollw mallon kreisson
24 to de epimenein en th sarki anagkaioteron di umav
25 kai touto pepoiywv oida oti menw kai sumparamenw pasin umin eiv thn umwn prokophn kai caran thv pistewv
26 ina to kauchma umwn perisseuh en cristw ihsou en emoi dia thv emhv parousiav palin prov umav
27 monon axiwv tou euaggeliou tou cristou politeuesye ina eite elywn kai idwn umav eite apwn akousw ta peri umwn oti sthkete en eni pneumati mia quch sunaylountev th pistei tou euaggeliou
28 kai mh pturomenoi en mhdeni upo twn antikeimenwn htiv autoiv men estin endeixiv apwleiav umin de swthriav kai touto apo yeou
29 oti umin ecarisyh to uper cristou ou monon to eiv auton pisteuein alla kai to uper autou pascein
30 ton auton agwna econtev oion idete en emoi kai nun akouete en emoi